Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

Naczelnik wydziału: Izabela Wylegała - sekretarz Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Tel. (0-67) 28-27-171
sekretarz@chodziez.pl
Nr pokoju: 309, I piętro Urzędu Miejskiego
64-800 Chodzież
ul. Paderewskiego 2

Podstawowy zakres działania:
 1. Zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu
 2. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz spraw osobowych pracowników Urzędu
 3. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywanych skarg, wniosków i listów
 4. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa oraz inicjowanie współdziałania w zakresie organizowania szkolenia pracowników Urzędu
 5. Zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd
 6. Prowadzenie spraw związanych z techniczno-organizacyjną obsługą Rady Miejskiej, w tym:
  a) nadzorowanie nad prawidłowym kompletowaniem dokumentacji z prac Rady
  b) odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji
 7. Przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania
 8. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków
 9. Prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń
 10. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy
 11. Zapewnienie prawidłowych warunków bhp i p.poż.
 12. Zaopatrywanie w materiały biurowe
 13. Prowadzenie archiwum Urzędu
 14. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza
 15. Przyjmowanie i wywieszanie pism sądowych i obwieszczeń, przygotowanie wyboru ławników do sądu wojewódzkiego i rejonowego
 16. Koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami, w tym organizacja przeprowadzenia wyborów prezydenta, wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Burmistrza i wyborów do Rady Miejskiej.