Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Gospodarki Komunalnej

Naczelnik Zbigniew Bielecki

Stanowiska ds.mieszkaniowych oraz działalności gospodarczej.

Przyjmowanie interesantow w dniach:

      - w poniedziałki           w godz.od 8.00  do godz. 16.00

      - od wtorku do piątku  w godz. od 7.30  do godz.15.30

tel. 2827-171  wew.210

 

 Stanowisko ds.mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych:

 

ˇ     przyjmowanie i weryfikowanie składanych wniosków o przydział lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,

ˇ      sporządzanie rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na najem lokali mieszkalnych i socjalnych,

ˇ     przydziały lokali mieszkalnych , zamiennych i socjalnych,

ˇ     prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, będącymi w zasobach    mienia komunalnego,

ˇ     ustalanie stawek czynszu na najem lokali mieszkalnych,socjalnych i użytkowych,

ˇ     ustalanie zasad porządku domowego,

ˇ     wyrażanie zgody na przebudowę lokalu, jego podnajem bądź zmianę przeznaczenia,

ˇ      regulowanie uprawnień dotyczących wstąpienia w stosunek najmu:

            - wyrażanie zgody lub odmowa na zawarcie umowy o opiekę nad najemcą oraz

              cofnięcie takiej zgody,

            - wyrażenie zgody na podnajem całego lokalu, przebudowę lokalu,

            - usuwanie skutków samowoli oraz wykonywanie egzekucji w sprawach lokalowych,

            - przekwaterowywanie do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków

              przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,

            - wyrażanie zgody na dokonywanie wzajemnej zamiany zajmowanych lokali

              mieszkalnych.              

ˇ      wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

ˇ      wydawanie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy , odmawiającej przyznanie dodatku, wstrzymującej wypłatę przyznanego dodatku i anulującą wstrzymanie wypłacania dodatku mieszkaniowego,

ˇ      sporządzanie kwartalnych zapotrzebowań na dotację celową na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych,

ˇ      sporządzanie kwartalnych rozliczeń dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych,

 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej:

 

ˇ      ustalanie  minimalnego czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

ˇ      nadzór nad prowadzeniem targowiska miejskiego,

ˇ      prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

ˇ      dokonywanie zmian stanu faktycznego i prawnego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

ˇ      wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

ˇ      wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

ˇ      sporządzanie wykazów firm działających na terenie miasta,

ˇ      informowanie ludności o czasie pracy placówek handlowych,usługowych i gastronomicznych,

ˇ      wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji odmownych w zakresie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

ˇ      wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

ˇ      udzielanie pomocy w realizacji zdań  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ˇ      współpraca w realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska     -  pokój nr 15,  tel. wew.  305

 

ˇ      zapewnienie  należytego  stanu  sanitarnego,  czystości  i  porządku  miasta

ˇ      ustanowienie  ograniczeń  co  do  czasu  pracy  lub  korzystania  z  urządzeń 

     technicznych  oraz  środków  transportu,  stwarzających  dla  środowiska 

     uciążliwości  w  zakresie  hałasu  i  wibracji,

ˇ      prowadzenie  spraw  z  zakresu  ochrony  środowiska,  ochrony  przyrody, 

     ochrony  zanieczyszczeniami  oraz  wykonywanie  kontroli  w  tym  zakresie,

ˇ      zapewnienie  warunków  niezbędnych  do  ochrony  środowiska  przed 

     odpadami,

ˇ      wymierzanie  kar  pieniężnych  za  samowolne  usuwanie  drzew  i  krzewów,

ˇ      wydawanie  decyzji  na  usuwaniu  drzew  i  krzewów

ˇ      opiniowanie  programów  gospodarki  odpadami,

ˇ      opiniowanie  wniosków  w  zakresie  transportu,  zbiórki,  przetwarzania 

     oraz  unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych

ˇ      wydawanie  zezwoleń  na  transport,  zbiórkę,  odzysk  i  unieszkodliwianie

     odpadów  komunalnych