Wydział Architektury i Gospodarki Terenami

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami

Anita Jasińska – naczelnik wydziału

Nr tel. (067)28-27-171 wewn. 413
Nr pokoju 39, II piętro

#   gospodarka przestrzenna, prowadzenie procedur uchwalania planów miejscowych,
#   opłaty planistyczne
#   wydawanie opinii urbanistyczno-architektonicznych, opiniowanie projektów technicznych 
     i elementów plastycznego wystroju miasta
#   ochrona zabytków (współpraca z Konserwatorem Zabytków)
#   wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
#   wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
#   wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie miejscowym
#   gospodarka nieruchomościami komunalnymi, w tym:
     -   sprzedaż, zamiany, dziarżawy, najem i użyczanie
     -   oddawanie w użytkowanie wieczyste i  trwały zarząd
     -   nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej
     -   przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
     -   wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty
     -   obciążanie nieruchomości
     -   korzystanie z prawa pierwokupu
#   rozgraniczenie i podziały gruntów
#   opłaty adiacenckie
#   numeracja porządkowa nieruchomości
#   prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa