Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Ul. Paderewskiego 4

Kierownik Grażyna Drewniak-Dutkiewicz
(067)-28-27-171 wew. 501

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 8:00 - 14:00

 

Prowadzi archiwum ksiąg urodzeń,małżeństw i zgonów.
Z ksiąg tych wydawane są :
* odpisy zupełne i skrócone,
* zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku.

Powyższe dokumenty można otrzymać osobiście za okazaniem dowodu
osobistego lub drogą korespondencyjną. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogą występować o wydanie w/w odpisów za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych.
Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek:
* sądu lub innego organu państwowego,
* osoby,której stan cvywilny został w akcie stwierdzony,
* jej wstępnego,zstępnego,rodzeństwa,małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpisy dokumentów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych
w księgach wpisach lub ich braku, mogą być również wydane na wniosek innych osób, które wykażą interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznych, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi.
Księgi stanu cywilnego, za zezwoleniem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego można udostępnić upoważnionym przedstawicielom organów oraz instytucji naukowych e celu przeglądania.
Po okresie 100-letnim Urząd Stanu Cywiolnego przekazuje księgi urodzeń, małżeństw i zgonów do Archiwum Państwowego w Pile, ul. Śniadeckich 31, do którego w razie potrzeby można się
zwracać o wydanie odpisów z przekazanych ksiąg.
Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania w oparciu o przepisy:
* Ustawy z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego
( Dz. U. Nr 36, poz. 180 z poźn. zmianami.)
* Ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.
* Ustawy z dnia 12.11.1965r. Prawo prywatne międzynarodowe
( Dz. U. Nr 46, poz. 290.)
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub jego Zastępca.
Do zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należą:
* Przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński w formie uroczystej przed Kierownikiem USC,
- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- uznaniu dziecka pozamałżeńskiego,
- zmianie imion dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
* Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów i sporządzanie
odpisów z tych aktów.
* Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego oraz do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju.
* Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:
- sprostowania, uzupełniania oraz odtwarzania treści aktu stanu cywilnego,
- wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą,
- zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.
* Rejestrowanie orzeczeń i postanowień sądowych (rozwody, separacje, przysposobienia, zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa) oraz decyzji administracyjnych innych organów.
* Poświadczanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
* Załatwianie korespondencji krajowej i zagranicznej.
Urząd Stanu Cywilnego organizuje i prowadzi uroczystości związane z nadaniem medali 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2010

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2010

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2008

 Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2007

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2007

 Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2007