Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr zbiorów danych osobowych

INFORMACJA O JAWNYM REJESTRZE ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
 
Urząd Miejski w Chodzieży informuje, że na podstawie art. 36a ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U 2015 r. poz.719).

Rejestr jest dostępny do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież (Biuro Inspektora Ochrony Danych pokój nr 101).

--
Krzysztof Ślósarski Urząd Miejski w Chodzieży ul. I.J.Paderewskiego 2 64 - 800 CHODZIEŻ

Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury

Elektroniczny rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miejska w Chodzieży , prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406/ i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz. U. z 2012 r. poz. 189/.


Niezależnie od niniejszego Rejestru dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa.
Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki. 


W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. J.I. Paderewskiego 2.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.

 

Rejestr Instytucji Kultury

Księga Rejestrowa nr 1 - Chodzieski Dom Kultury


Księga Rejestrowa nr 2 - Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży