Ogłoszenia innych organów

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE

GN.6740.5.2017

OBWIESZCZENIE

 Starosta  Chodzieski   na  podstawie  art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia  2003 r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496)  

zawiadamia

o wszczęciu  postępowania   w  sprawie  wydania  decyzji  o zezwoleniu  na  realizację  inwestycji drogowej  pn. ,,Budowa ścieżki pieszo - rowerowej, dojazdu, pętli autobusowej oraz  parkingów ,,Park&Ride i ,,Bike&Ride" przy ul. 3 Maja w m. Chodzieży", na wniosek  Burmistrza Miasta Chodzieży  z dnia 29 listopada 2017 r.
Oznaczenie nieruchomości  lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu  na  realizację  przedmiotowej  inwestycji drogowej:

W wykazie  zastosowano następujące  oznaczenia:

- przed nawiasem  podano numer działki  ulegającej podziałowi;

- w nawiasie podano numery działek  powstałych po podziale;

- tłustym  drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych  dla  realizacji inwestycji.

 

I. Objęte  projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo wielkopolskie

Powiat chodzieski

Miasto Chodzież

  • jednostka ewidencyjna: 300101_1.0001, Miasto Chodzież
  • obręb ewidencyjny: 0001, Miasto Chodzież

ark. mapy 26, działki o nr ewidencyjnym: 2024, 2025 (2025/1, 2025/2, 2025/3), 2026/1, 2026/4, 2026/5, 2027/14 (2027/15, 2027/16).

Jednocześnie  informuję, że:

- doręczenie  niniejszego zawiadomienia na  adres wskazany   w katastrze nieruchomości jest skuteczny zgodnie  z  art. 11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia  2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych. W  toku postępowania strony oraz  ich  przedstawiciele   i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Starostę Chodzieskiego o każdej zmianie  swojego adresu;

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i ust. 10  ustawy z dnia  10 kwietnia  2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w  zakresie dróg  publicznych nieruchomości stanowiące  własność Skarbu Państwa  bądź  jednostek samorządu  terytorialnego,  objęte wnioskiem o wydanie  decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna  dokonana  z naruszeniem  zakazu jest nieważna;

- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta  wysyła zawiadomienia  o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji   drogowej wnioskodawcy, właścicielom  lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji  oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze  obwieszczeń, w urzędzie  Starostwa  Powiatowego  w  Chodzieży ul. Wiosny  Ludów 1, a także  w urzędach  gmin właściwych  ze względu  na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin  i w prasie lokalnej.  Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2017 r. poz.1257), zawiadomienie poprzez obwieszczenie  uważa się za  dokonane  po upływie  czternastu dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia tj. od dnia 1 grudnia 2017 r.;

- strony mogą zapoznać się z  aktami sprawy  oraz  składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie do 22 grudnia 2017 r.  w  Starostwie  Powiatowym w  Chodzieży  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru   i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wiosny Ludów 1 pokój  nr 103 I piętro budynek B, w godzinach pracy urzędu  (tel. 67-28-127-35)

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.