Ochrona Środowiska

Rejestr RDR

Wykaz podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019

Treść projektu

Decyzja środowiskowa z dnia 30.01.2019 r.

Treść decyzji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.12.2018 r.

Treść decyzji z dnia 12.12.2018 r.

Obwieszczenie GK.6220.4.2018

Treść obwieszczenia GK.6220.4.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży

Treść obwieszczenia GK.6220.3.2018 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko .

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

Zawiadomienie ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2018 - projekt uchwały

Chodzież, dnia 10 stycznia 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  BURMISTRZA  MIASTA  CHODZIEŻY

z dnia 10 stycznia 2018 r.

 

          Na podstawie art. art. 37 ust. 12 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości na okres 21dni, tj. od 12 stycznia 2018 r. do 1 lutego 2018 r projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2018.

 

Zawiadomienie umieszcza się :

a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży (tablica ogłoszeń na parterze),

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 -

  - tablica przed budynkiem,

c) na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.chodziez.pl./,bip,

d) na terenie planowanego kąpieliska.

 

         Uwagi do projektu uchwały należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży na piśmie lub na adres urzadmiejski@chodziez.pl w terminie do dnia 1 lutego 2018 r.

 

 

Załączniki :

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2018.

 

M. Mu.

Decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży

Treść decyzji w sprawie przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Akcja wymiany makulatury

Informacja o akcji wymiany makulatury "Papier dasz, drzewko masz"

Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 8 listopada 2016r.

Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Opinia sanitarna, uzgodnienia

opinia sanitarna

uzgodniania odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko

pismo Powiatowy Lekarz Weterynarii

Zasady bioasekuracji gospodarstw w związku zagrożeniem afrykańskim pomorem świń.

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

Gospodarka odpadami

Analiza sprawozdawcza dotycząca gospodarki odpadami za rok 2015

 

Obwieszczenie

Chodzież, dnia 30 listopada 2015 r.

GK.OŚ.6220.6.2015


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Chodzieży

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

 Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 27 listopada 2015 roku została wydana na wniosek Powiatu Chodzieskiego z siedzibą przy ul. Wiosny Ludów 1, 64 - 800 Chodzież, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży".


W związku z powyższym informuje się, o możliwości zapoznania się w tutejszym Urzędzie Miejskim w Chodzieży z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią dokonaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Chodzieży.
M. Mu.

Decyzja

Chodzież, 2015- 11-27
 

GK.OŚ.6220.6.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i 85 ust 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Chodzieskiego z siedzibą w Chodzieży przy ulicy Wiosny Ludów 1, dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży", stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 6 października 2015 r. na wniosek Powiatu Chodzieskiego z siedzibą w Chodzieży przy ulicy Wiosny Ludów 1, Burmistrza Miasta Chodzieży zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Inwestor w ramach dokumentów przedłożył : wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000 wraz z zaznaczoną działką na której planowana jest przedsięwzięcie oraz wypis z rejestru gruntów.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397, późn. zm.) stanowi przebudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 60 ww. rozporządzenia, zatem zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dokonano analizy : skali i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

 

Na podstawie przedłożonych informacji zawartych w karcie informacyjnej wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie dróg powiatowych na odcinkach o długości 380,26 m (ul. Reymonta - etap I), 911,47 m (ul. Wojska Polskiego i Wyszyńskiego - etap II), 502,33 m (ul. Dworcowa - etap III) oraz 557,00 m (ul. Paderewskiego - etap IV) w Chodzieży.

Łączna długość przebudowywanych odcinków wynosić będzie ok. 2,35 km. Zgodnie z treścią k.i.p. w ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie chodników z kostki betonowej. Analizowany ciąg komunikacyjny stanowi drogę publiczną o klasie technicznej Z. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi 3,50 m, 6,00 m oraz 7,00 m. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie o zwartej zabudowie śródmiejskiej i mieszkaniowej. Ponadto, zgodnie z treścią k.i.p. w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się budynki sakralne oraz budynki użyteczności publicznej. Analiza k.i.p. wykazała, że celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest przede wszystkim poprawa komfortu jazdy. Drogi przeznaczone do przebudowy stanowią element obsługi komunikacyjnej miasta oraz umożliwiają dojazd do instytucji publicznych oraz obiektów handlowo - usługowych. W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się zapotrzebowanie na typowe materiały budowlane, tj. kruszywo oraz mieszanki mineralno - bitumiczne.

Zgodnie z przedłożona informacją w k.i.p. wynika, że odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi będzie odbywać się za pomocą nadanych spadków podłuznych i poprzecznych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ścieki bytowe powstałe w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracowników będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach, tj. przenośnych toaletach, a następnie odbierane przez uprawniony podmiot zewnętrzny. Celem zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego, tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych odbywać się będzie na przeznaczonych do tego stacjach paliw zlokalizowanych poza terenem inwestycji.

Surowce budowlane niezbędne do wykonania nowej nawierzchni dróg bedą selektywnie magazynowane w kontenerach i pojemnikach. Z treści k.i.p. wynika, ze odpady powstałe w ramach realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Ze względu na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że jego eksploatacja nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne w rejonie realizacji inwestycji.

Zgodnie z treścią k.i.p. przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno - błotnymi oraz innymi o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. A i d ustawy ooś, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na ww. obszary.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW650078, dla której ocena stanu ilościowego jest zła, stanu chemicznego - dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, oraz w granicach JCWPd o kodzie PLGW650077, której ocena stanu ilościowego i chemicznego jest dobra, a ocena ryzyka określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000231835669 - Bawół do Czarnej Strugi, o statusie silnie zmieniona i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, oraz na obszarze JCWP o kodzie PLRW600019184999 - Prosna od dopływu z Piątka Małego do ujścia, o statusie silnie zmieniona i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie prowadzonych prac. Na tym etapie przewiduje się krótkotrwałą, odwracalną
i niezorganizowaną emisję hałasu, której źródłem będzie praca urzadzeń i pojazdów obsługujących teren budowy. Poprawa stanu nawierzchni nie spowoduje znaczącego zwiększenia ilości i ruchu pojazdów. Mając na uwadze powyższe oraz zapis art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy ooś, należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu emisji hałasu w porównaniu do stanu obecnego. Ponadto, w związku z wykonaniem nowej nawierzchni drogi nie przewiduje się przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony przed hałasem.

Uwzględniając zapis art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś należy stwierdzić, że na etapie realizacji oraz późniejszej eksploatacji nie przewiduje się zmian stanu jakości powietrza. Jednocześnie zmiana nawierzchni drogi wiązała się będzie jedynie z ograniczoną czasowo i niezorganizowaną emisją substancji do powietrza. Emisja ta będzie wynikiem użytkowania maszyn budowlanych, wykonywaniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów obsługujących budowę. Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiazania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja planowanej nawierzchni oraz zastosowane materiały ograniczą również wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 t.j.), a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są : obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001, oddalony o ok. 2,7 km
i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004, oddalony o ok. 3 km od przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w odległości ok. 50 m od obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Dolina Noteci, który nie ma obowiazujących zakazów. Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Inwestor nie wyklucza ewentualnych prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio od 15 marca do 15 lipca.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie zurbanizowanym oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Po zapoznaniu się z przedłożoną kartą oraz z nadesłanymi opiniami a także ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania oraz rodzaj i skalę inwestycji w ocenie tutejszego organu stwierdzono, iż dla przedsięwzięcia pn: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz
z poprawą dostępności do instytucji publicznej przez przebudowę ciągu ulic
w Chodzieży", należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1 - 22 cytowanej ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załącznik :

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś

 

Otrzymują :

1. Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludów 1, 64 - 800 Chodzież

2. Pozostałe strony postępowania - zgodnie z art. 49 k.p.a

3. GK aa

M. Mu.

 

Załącznik nr 1 do decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrza Miasta Chodzieży znak

GK.OŚ.6220.6.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.Charakterystyka przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji publicznej przez przebudowę ciągu ulic
w Chodzieży".

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie dróg powiatowych na odcinkach o długości 380,26 m (ul. Reymonta - etap I), 911,47 m (ul. Wojska Polskiego i Wyszyńskiego - etap II), 502,33 m (ul. Dworcowa - etap III) oraz 557,00 m (ul. Paderewskiego - etap IV)
w Chodzieży.

Łączna długość przebudowywanych odcinków wynosić będzie ok. 2,35 km. W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie chodników z kostki betonowej, przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej. Analizowany ciąg komunikacyjny stanowi drogę publiczną o klasie technicznej Z. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi 3,50 m, 6,00 m oraz 7,00 m. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie o zwartej zabudowie śródmiejskiej i mieszkaniowej. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się budynki sakralne oraz budynki użyteczności publicznej. Celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest przede wszystkim poprawa komfortu jazdy. Drogi przeznaczone do przebudowy stanowią element obsługi komunikacyjnej miasta oraz umożliwiają dojazd do instytucji publicznych oraz obiektów handlowo - usługowych. W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się zapotrzebowanie na typowe materiały budowlane, tj. kruszywo oraz mieszanki mineralno - bitumiczne.

Prace drogowe będą wykonywane na działkach nr ewidencyjny :

dla etapu I : 1515, 1516/1, 1516/2, 1553, 1552/6, 1511/19, 1552/17, 1552/15,

dla etapu II : 1516/2, 2660, 1760, 1759/1, 1717, 1615, 1604,

dla etapu III : 1826, 1813

dla etapu IV : 1597, 957, 1615,

obręb geodezyjny : miasto Chodzież.

Surowce, materiały, paliwa oraz energia zuzywane dędą w ilościach niezbędnych dla przebudowywanej drogi. Przewiduje się wykorzystanie w dużej mierze materiałów takich jak : kruszywa, mieszanki mineralno - bitumiczne, które zostaną zakupione jako wyroby gotowe w wytwórniach i przewiezione do wbudowania na drogę. Woda wykorzystywana zostanie do celów technologicznych przy realizacji zadania, paliwa natomiast wykorzystywane będą do maszyn i pojazdów, pracujacych przy realizacji inwestycji.

Przewiduje się zużycie następujących materiałów :

- podbudowa betonowa, warstwa o grubości 10 - 20 cm - 1300 m3 etap I, 2900 m3 etap II,1200 m3 etap III, 1800 m3 etap IV

- warstwa ścieralna z kostki betonowej - 3700 m2 etap I, 10600 m2 etap II, 3500 m2 etap III, 4500 m2 etap IV

- warstwa ścieralna nawierzchni z masy bitumicznej o grubości 4 cm + 7 cm - 2700 m2 etap I,

3700 m2 etap II, 3200 m2 etap III, 4500 m2 etap IV.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Chodzież, 6 października 2015 r.


GK.OŚ.6220.6.2015


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013 r, poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235; ze zm.),


zawiadamiam,


że na wniosek Powiatu Chodzieskiego z siedzibą przy ul. Wiosny Ludów 1, 64 - 800 Chodzież, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

„Zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży".

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64 - 800 Chodzież, pokój nr 304 w godzinach od 8.00 - 12.00

 

 


Otrzymują :
1. Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1, 64 - 800 Chodzież
2. Pozostałe strony postępowania - zgodnie z art. 49 k.p.a
3. GK aa

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej

Zawiadomienie ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2015 - projekt uchwały


 

Chodzież, 7 kwietnia 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 7 kwietnia 2015 r.

 


Na podstawie art. 34 a ust. 7 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 8 kwietnia 2015 r. do
29 kwietnia 2015 r projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2015.

Zawiadomienie umieszcza się :
a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży (tablica ogłoszeń na parterze),
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 -
- tablica przed budynkiem,
c) na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.chodziez.pl./,bip,
d) na terenie planowanego kąpieliska.

Uwagi do projektu uchwały należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu na piśmie lub na adres musolf.mariusz@chodziez.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 29 kwietnia 2015 r.

 

 


Załacznik :
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
w roku 2015 wraz z załącznikiem graficznym do uchwały.

M. Mu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Chodzież, dnia 14 stycznia 2015 r.

GK.OŚ.6220.6.2014


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Chodzieży

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

 Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 stycznia 2015 roku została wydana na wniosek zakładu Jenox Akumulatory
Sp z o.o. w Chodzieży przy ul. Noteckiej 33 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegająca na „ Rozbudowie i przebudowie zakładu Jenox Akumulatory Sp. z o.o. w Chodzieży przy ul. Noteckiej 33.


W związku z powyższym informuje się, zainteresowane strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Chodzieży w tutejszym Urzędzie Miejskim w Chodzieży.


M. Mu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży

Chodzież, dnia 15.09.2014 r.


GK.OŚ.6220.6.2014OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻYNa podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),


Burmistrz Miasta Chodzieży zawiadamia,


że w dniu 1 września 2014 r. postanowieniem znak GK.OŚ.6220.6.2014 nałożył na Inwestora - Jenox Akumulatory sp. z o.o. w Chodzieży, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem raportu w ramach rozpoczętego w dniu
15 lipca 2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu Jenox Akumulatory sp. z o.o."w Chodzieży, przy ul. Noteckiej 33.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3, ust. 2, pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Zawiadamiam wszystkie zainteresowane strony o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem, opracowanym raportem i pozostałymi dokumentami.

Dokumentacja powyższa jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, pok. 304, w godzinach pracy Urzędu.

Informuję również o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej oraz za pomocą komunikacji elektronicznej, w terminie od 17.09.2014 r. do 07.10.2014 r. włącznie. Uwagi można zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży pok. 304, w godzinach 9.00 - 13.00 pisemnie na adres Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64 - 800 Chodzież, lub na adres e-mail : urzadmiejski@chodziez.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tutejszy organ właściwy do wystawienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, iż organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży w zakresie wydania opinii.

Postanowienie

Opinia Sanitarna

Postanowienie

                                                                                                                       Chodzież,2014 - 07 - 21

 

 

GK.OŚ.6220.5.2014

 

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r, poz. 267 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku DONGJIN Electronics Poland Spółka
z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu ul. Rynek 39/40

 

 

stwierdzam brak potrzeby

 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie hal produkcyjno - magazynowych z częścią socjalno - biurową w Chodzieży przy
ul. Łąkowej 25 na dz. o nr. 1761/2 i 1761/3, obręb Chodzież, m. Chodzież.

 

 

Uzasadnienie

            W dniu 2 czerwca 2014 r. do Burmistrza Miasta Chodzieży wpłynął wniosek DONGJIN Electronics Poland Spółka z o.o. , ul. Rynek 39/40, 50 - 102 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie hal produkcyjno - magazynowych z częścią socjalno - biurową w Chodzieży przy ul. Łąkowej 25 na dz. o nr. 1761/2 i 1761/3, obręb Chodzież, m. Chodzież. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, kopię mapy ewidencyjnej, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, pełnomocnictwo dla Pana Dariusza Polzina wraz z opłatą skarbową, zgodę Europol Meble Spółka z o.o. Sp. k. na przyjęcie wód opadowych lub roztopowych oraz zgodę MWiK Spółka z o.o. w Chodzieży na dostawę wody i odbiór ścieków. Planowana rozbudowa jest zgodna z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Chodzieży a powyższe działki stanowią tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

                                                                                                                                                         4

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dokonano analizy : skali i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Na podstawie przedłożonych informacji zawartych w karcie informacyjnej wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji istniejących budynków i infrastruktury zakładu meblowego na potrzeby powstającego zakładu produkującego podzespoły do sprzętu AGD. Łączna powierzchnia obu działek to ok. 2,38 ha, w tym powierzchnia zabudowy ok. 1,28 ha, powierzchnia utwardzona ok. 0,41 ha i powierzchnia biologicznie czynna ok. 0,69 ha. Rozpatrywany zakład planuje produkcję elementów z tworzywa sztucznego przy użyciu wtryskarek oraz z metalu przy użyciu pras. Wielkość zatrudnienia została oszacowana przez Inwestora na ok. 200 osób. Praca w zakładzie będzie odbywać się w systemie 3 - zmianowym, przy czym prace w hali pras nie będą prowadzone w nocy.

            Do produkcji elementów z tworzyw sztucznych wykorzystany zostanie polimer ABS w postaci granulatu. Planowane zużycie surowca zostało określone na ok. 4000 Mg/rok. Tworzywo będzie dozowane do zasobników wtryskarek w sposób zmechanizowany, a następnie tworzywo uformowane zostanie poprzez podgrzanie oraz wtrysk do form pod wysokim ciśnieniem. Nadlewy oraz wyroby nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną ponownie wykorzystane do przerobu po uprzednim zmieleniu w młynkach. Inwestor zadeklarował, że na terenie zakładu nie będą prowadzone procesy produkcyjne związane z procesami reakcji chemicznych.

            Elementy metalowe będą wytwarzane ze zwojów lub arkuszy blachy poprzez obróbkę plastyczną w prasach. Następnie uformowany element zostanie umyty celem usunięcia zabrudzeń. Zużycie metalu Inwestor szacuje na ok. 8500 Mg/rok.

            Na terenie zakładu we wnętrzach hal zostanie umiejscowionych 17 wtryskarek różnego typu oraz 17 pras. Ponadto Inwestor planuje posadowienie 3 chillerów. Do celów produkcyjnych użyte zostaną również suwnice, podajniki, sprężąrki, dozowniki, wieża chłodnicza, 6 młynków oraz myjnia produktów metalowych.

            Etap budowy wiąże się jedynie z modernizacją istniejącej infrastruktury oraz dostarczeniem niezbędnych maszyn i urządzeń do procesu produkcyjnego. Prace będą prowadzone w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed ewentualnymi zagrożeniami. Odpady powstające podczas budowy będą przechowywane w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazane zostaną uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja hałasu oraz niewielka emisja substancji do powietrza jakie mogą wystąpić na etapie budowy związane będą z pracą silników pojazdów jednak ich charakter miejscowy i okresowy pozwala uznać je za pomijalne. Emisje te ustana po zakończeniu prac budowlanych. W trakcie eksploatacji zakładu występować będzie emisja zorganizowana gazów do powietrza związana z procesem spalania gazu w kotłach grzewczych oraz emisja niezorganizowana pochodząca od środków transportu. Przedstawiona w karcie przez Inwestora analiza rozprzestrzeniania się gazów i pyłów wykazała brak przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w Rozporządzeniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1031).

                                                                                                                                                         4

 

            Na etapie eksploatacji może nastąpić zwiększona emisja hałasu związana z pracą poszczególnych linii technologicznych oraz urządzeń znajdujących się we wnętrzach budynków, pracą mechanicznych układów wentylacyjnych oraz transportem surowców i produktów. Natężenie ruchu pojazdów ciężkich zostało oszacowane przez Inwestora na poziomie 6 samochodów w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej. W porze nocnej Inwestor nie przewiduje ruchu pojazdów ciężkich. Na podstawie przedłożonej dokumentacji wynika, że konstrukcja ścian oraz dachu hal produkcyjnych wykonana będzie z materiałów budowlanych zapewniających wypadkową izolacyjność akustyczną na minimalnym poziomie 25 dB. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy wschodniej granicy zakładu oraz przy uwzględnieniu zastosowanego zabezpieczenia w postaci masywnych konstrukcji ścian, lokalizacji doków ładunkowych z dala od terenów chronionych akustycznie oraz zastosowanie niskoenergetycznej akustycznie wieży chłodniczej, oraz przy dokonanej analizie akustycznej, w tym oddziaływania skumulowanego z istniejącego zakładu meblowego (po stronie północnej od przedmiotowego przedsięwzięcia)nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną.

            Ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej wyposażonej w separatory substancji ropopochodnych. W ramach planowanej działalności nie będą powstawać ścieki technologiczne. Zużyta woda z myjni produktów metalowych została zakwalifikowana jako odpad o kodzie 12 01 99 (inne niewymienione odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia Inwestor przewiduje wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ilości ok. 2,3 t/rok oraz odpadów niebezpiecznych w maksymalnej ilości ok. 80 t/rok. Powstające odpady będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie a odbiorem ich zajmować się będą upoważnione podmioty na podstawie wcześniej podpisanych umów.

            W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. D Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę lokalizację oraz parametry planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono, aby wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wielkości emisji substancji i energii do środowiska.

            Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. E cyt. Ustawy, należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są : obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001, oddalony ok. 3,3 km i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004, oddalony ok. 3,7 km od inwestycji. Planowane przedsięwzięcie będzie ograniczone do już istniejących budynków i nie wiąże się z zajęciem powierzchni biologicznie czynnych ani z wycinką drzew lub krzewów.

            Mając na względzie lokalizację inwestycji w terenie miejskim oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności tych obszarów.

                                                                                                                                                         4

 

 

            Powołując się na art. 63 ust. 1 pkt 3 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), tutejszy organ wystąpił o opinie do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Chodzieży oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

            W opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zachodziła potrzeba przeprowadzenia takiej oceny, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odstąpił od przeprowadzenia w/w oceny.

            Po zapoznaniu się z przedłożoną kartą oraz z nadesłanymi opiniami w ocenie tutejszego organu nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym świadczą  przytoczone wyżej argumenty.

            Z uwagi na powyższe należało postanowić jak w niniejszej sentencji.

 

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

Otrzymują :

1. Pan Dariusz Polzin, Zakład Usługowy „ODUM" s.c., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież

    (Pełnomocnik Inwestora)

2. Pozostałe strony postępowania - zgodnie z art. 49 k.p.a.;

3. GK a/a

 

Do wiadomości :

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

   ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

   ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież

M.Mu.

                                                                                                                                                                                                           

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Chodzież,24 czerwca 2014 r.

GK.OŚ.6220.5.2014

 


 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013 r, poz. 267 z późniejszymi zmianami, Dz.U.2014 r , poz. 183) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235; ze zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 4 czerwca 2014 r. na wniosek DONGJIN Electronics Poland Spółka zo.o.z siedzibą
ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia :


Przebudowa hal produkcyjno - magazynowych z częścią socjalno - biurową" w Chodzieży przy ulicy Łąkowej 25.


Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64 - 800 Chodzież w godzinach od 8.00 - 14.00.Otrzymują :

1. Pan Dariusz Polzin - pełnomocnik inwestora

Zakład Usługowy „ODUM" s.c.

ul. Mostowa 9, 64 - 800 Chodzież

Do wiadomości :

1. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika

2. GK a/a


M.Mu.

Zawiadomienie ws. wykazu kąpielisk w mieście Chodzieży w roku 2013 – projekt uchwały

WYKAZ PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY ODBIERAJĄCYCH STAŁE ODPADY KOMUNALNE

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH CIEKŁYCH ROK 2012

Lp. Identyfikator REGON Nazwa jednostki Adres Telefon E-mail
miejscowość kod pocztowy ulica i numer
1 570020188 Zakład Oczyszczania Miasta s.c. Stefan Muśnicki, Dorota Górska Chodzież 64 - 800 Fabryczna 4 067 28 24 329 stefan.musnicki@wp.pl
2 3010142497 Zakład Oczyszczania Miasta „ŁAD" Chodzież 64 - 800 Młyńska 3 067 28 21 789 Brak danych
3 10336146 TOI TOI Systemy Sanitarne sp. z o.o. Warszawa 03 - 044 Płochocińska 29 0 22 614 59 79 toitoi@toitoi.pl
4 241628482 WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Zabrze 41 - 808 Szybowa 2 032 271 33 89 www.wcserwis.pl

Zużyty sprzęt elektryczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy miasta Chodzieży mogą oddawać nieodpłatnie na terenie firmy  Zakład Oczyszczania Miasta Rafał Górski & Dorota Górska z siedziba w Chodzieży, ul. Fabryczna 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

Decyzja

 Chodzież, dnia 9 stycznia 2013 roku

 GK.OŚ.6220.6.2012

 

 

 

DECYZJA

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 223, poz. 1397 z późn. zm.),w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego 29 w sprawie przedsięwzięcia dotyczącego „Rozbudowy i przebudowy zbiorczego systemu kanalizacji na terenie miasta Chodzieży w ulicach Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich, Reymonta, Wojska Polskiego" w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież", stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. , Nr 213, poz. 1397), zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano : rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

-2-

 

Planowana inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000. Zakres oddziaływania planowanej inwestycji oraz jej lokalizację zaznaczono na kopiach map ewidencyjnej w skali 1 : 1000 - obręb ewidencyjny miasto Chodzież oraz na mapie Aglomeracji Chodzież, w skali 1 :25000. Zakres inwestycyjny, którego dotyczy ww. wniosek inwestora, obejmuje realizację prac mających na celu rozdział sieci ogólnospławnej na sieć deszczową i kanalizację sanitarną, eliminację dopływu wód opadowych ze zlewni przylegającej bezpośrednio do głównego kolektora sanitarnego. Zadanie inwestycyjne dotyczy zadań z zakresu przebudowy i rozbudowy systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Chodzieżwyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 38/06 z dnia 17.03.2006 r. w zakresie :

1. Przebudowy kanalizacji sanitarnej polegającej na rozdziale kanalizacji sanitarnej i deszczowej - ul. Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży; łącznie wykonane zostanie 1506 m kanalizacji deszczowej, przyłączy 46 szt, separator 1 kpl,

2. Modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej polegającej na przebudowie głównego kolektora kanalizacji sanitarnej - ul. Reymonta i Wojska Polskiego; łącznie przebudowane zostanie 828 mb głównego kolektora kanalizacji sanitarnej. Prace związane z realizacją przedsięwziecia będą prowadzone w sposób zorganizowany i bezpieczny dla środowiska. Wszystkie uciązliwości związane z realizacją przedsięwzięcia ustaną po zakończeniu prac. Zastosowane zostaną rozwiązania projektowe i materiałowe zapewniające szczelność i niezawodność wykonanych elementów. Odpowiednie spadki i przepustowość hydrauliczna zapewnią wymagane prędkości samooczyszczania się sieci i stały odbiór ściekówze skanalizowanej zlewni. Wykonana kanalizacja współpracować będzie z oczyszczalnią ściekóww miejscowości Studzieniec - Łęg. Po wykonaniu układu kanalizacji omawiana inwestycja nie będzie wprowadzać bezpośrednio do środowiska żadnych substancji i energii. Warunkiem odbioru robót będą pozytywne wyniki badań szczelności kanałów na infiltrację i eksfiltrację. Po zrealizowaniu przedsięwziecia zlikwidowane będą zagrozenia sanitarne wynikajace z niuporządkowanej gospodarki ściekowej. Głównym celem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież" jest kompleksowe uporzadkowanie gospodarki wodno - sciekowej na terenie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Chodzież.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit e. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci", na terenie którego nie ma aktualnie obowiązujących zakazów. Planowane przedsięwzięcie nie leży w obszarze Natura 2000.

Przedłożone w karcie przez Inwestora w/w informacje wskazują, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Chodzieży.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównymi źródłami negatywnego oddziaływania w zakresie emisji wprowadzanych substancji do powietrza, warunków gruntowo - wodnych, wzrostu poziomu hałasu w środowisku, są pracujące maszyny budowlane i urządzenia w postaci pomp odwadniających z napędem elektrycznym, stóp wibracyjnych oraz samochodów ciężarowych.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się również z wykorzystaniem zasobów naturalnych.

 

 

-3-

 

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 lit. b ustawy stwierdzono, iż w związku ze skalą inwestycji w fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

W trakcie prowadzonego postępowania środowiskowego Burmistrz Miasta Chodzieży wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży w swoim postanowieniu uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raport.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 23.11.2012 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej, które wpłynęło do tutejszego organu w dniu 27.11.2012 r. W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wyrażonej w postanowieniu nr WOO-II.4240.700.2012.ES z dnia 31.12.2012 (data wpływu do tutejszego Urzędu 04.01.2013) dla omawianego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tym samym opracowania raportu w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę przedstwione dowody, wniosek Inwestora oraz opinię w/w organów Burmistrz Miasta Chodzieży w swoim postanowieniu odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu.

Powyższa opinia organu prowadzącego postępowanie podyktowana została małą szkodliwością oddziaływania na środowisko z uwagi na wielkość, skalę, rodzaj przedsięwzięcia oraz brak złożoności oddziaływania.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należało orzec jak w niniejszej decyzji.

 

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 18 cytowanej ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Załączniki :

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś

 

Otrzymują :

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 29, 64 - 800 Chodzież

2. GK a/a

3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa

Do wiadomości :

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 64 - 800 Chodzież, ul. Składowa 5

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 61 - 485 Poznań 28 czerwca 1956 r. nr 223/229

 

Sporządził : M. Mu.

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrza Miasta Chodzieży znak

GK.OŚ.6220.6.2012 z dnia 9 stycznia

2013 roku

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na

„Rozbudowie i przebudowie zbiorczego systemu kanalizacji na terenie miasta Chodzieży w ulicach Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich, Reymonta, Wojska Polskiego"

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich i jej rozdziale na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowie nowej sieci deszczowej z następujących materiałów o długości :

DN500 mm L = 40 m

DN400 mm L = 519 m

DN300 mm L = 688 m

DN250 mm L = 259 m

budowa przyłączy deszczowych - 46 szt.

separator - 1 kpl, oraz

Modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta i Wojska Polskiego - przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej.

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje :

DN 800 mm - L = 720 mb

DN 300 mm - L = 18 mb

DN 200 mm - L = 66 mb

DN 160 mm - L = 24 mb

Aglomeracja Chodzież obejmuje tereny gminy miejskiej Chodzież i gminy wiejskiej Chodzież objetesystemem kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścików zlokalizowaną w miejscowości Studzieniec Łęg. Projektowane kanały nie bedą usytuowane na wodrębnionej działce, lecz zolkalizowane w liniach rozgraniczajacych drogi wraz z pozostałą w tych drogach infrastrukturą techniczną.Powierzchnia zajmowana pod wykonane przewody będzie równa gabarytom zewnętrznym rur oraz obiektów z nimi związanych (np. studzienek rewizyjnych, wpustów deszczowych). Na czas wykonywania robót zajmowana powierzchnia ograniczona będzie do czasowego zajęcia odcinka terenu w pasie równym szerokości wykopu + około 2 - 4 m w zależności od szerokości wykopu i głebokości posadowienia rurociagów. Roboty wykonywane będą odcinkami, nie dłuższymi niż 300 m.Na etapie koncepcji założono realizację rurociągów grawitacyjnych dla średnic powyżej 400 mm z betonu, dla średnic mniejszych niż 300 mm z tworzyw sztucznych.Ostateczny dobór materiałowy nastąpi na etapie projektowania.Na kolektorach grawitacyjnych przewidziano typowe studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej 1000 - 1200 mm, wykonane z kręgów betonowych lub tworzyw sztucznych. Rurociągi układane będą na głębokości minimalnej 1,40 m (głębokość sklepienia rur), metodą wykopu otwartego wąskoprzestrzennego umocnionego (w pasach drogowych) oraz gdzie będzie to możliwe szerokoprzestrzennego o nachyleniu skarp wynikających z rodzaju podłoża.Ostateczny sposób posadowienia rurociągów wynikał będzie z badań geotechnicznych oraz obliczeń wytrzymałościowych. Przejścia poprzeczne rurociągów grawitacyjnych i tłocznych pod pasami dróg o nawierzchni utwardzonej wykonane będą metodą przewiertu/przecisku, pod pasami dróg o nawierzchni nieutwardzonej wykopem otwartym.

Przejścia kanałów sanitarnych przez skrzyżowania dróg o znacznym nasileniu ruchu wykonane zostaną metodą przecisku sterowanego.Przy budowie kanalizacji, w zależności od głębokości wykopu i rodzaju gruntu, mogą występować trzy metody odwodnienia : powierzchniowa, drenażu poziomego, depresji statycznej za pomocą typowych zestawów igłofiltrów. Dla przewodów wykonanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu ułożona zostanie warstwa filtracyjna z tłucznia lub żwiru o grubosci 15 cm. Wykopy pod rurociągi wykonane bedą sprzętem mechanicznym, a w przypadku ograniczonego dostępu, bliskości innych instalacji podziemnych lub z innych względów, recznie.Wydobywany urobek zarówno z wykopu otwartego jak i metody bezwykopowej, odkładany będzie poza wykop i przeznaczony do zasypywania wykopów gdzie rurociąg został już ułożony na podsypce i przykryty zagęszczoną zasypką piaskową. Pozostały nadmiar zostanie wywieziony transportem samochodowym na składowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się następujące ilości emitowanych zanieczyszczeń :

- SO2 - 27,2 g/h

- NOx - 331,84 g/h

- PM 10 - 38,96 g/h,

Wody z odwodnienia wykopów zostaną odprowadzone do rowów melioracyjnych, jeśli występują na obszarach prowadzenia robót lub do istniejących kanałów deszczowych. Odpady będą zbierane w sposób selsktywny tj. gromadzone będą na bieżąco i wywożone do miejsca wskazanego przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji.Ścieki socjalno - bytowe pochodzące od pracowników budowy wywożone będą z toalet przenośnych na oczyszczalnię ścieków. Projektowana kanalizacja współpracować będzie z mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków w m. Studzieniec - Łęg, która w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież zostanie rozbudowana. Projektowana inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000 oraz nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

Postanowienie

Chodzież, 7 stycznia 2013 r.


GK.OŚ.6220.6.2012

 

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego 29,

 

stwierdzam brak potrzeby

 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie zbiorczego systemu kanalizacji na terenie miasta Chodzieży w ulicach Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich, Reymonta, Wojska Polskiego" w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież".

 

UZASADNIENIE

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. , Nr 213, poz. 1397), zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano : rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

-2-

 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje dwa zadania stanowiące uzupełnienie działań podjętych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież". Pierwsze z zadań dotyczy przebudowy kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drugi zaś dotyczy modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta i Wojska Polskiego w Chodzieży - przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej.Oba zadania stanowią kompleksowy program, którego głownym celem jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Chodzież.Realizacja całości programu przyczyni się do osiągnięcia zgodności obowiązujących norm i standardów europejskich a ponadto wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców terenów obecnie nieskanalizowanych oraz usunie zagrożenia sanitarne związane z eksploatacją przydomowych zbiorników bezodpływowych i usuwaniem z nich nieczystości.

Usprawni również funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę, który funkcjonował będzie w oparciu o perspektywiczne jakościowo i ilościowo ujęcia wody. Budowa systemów kanalizacyjnych służyła będzie ochronie zasobów wód podziemnych.Realizacja przedsięwzięcia ograniczy niekontrolowaną emisję zanieczyszczeń płynnych do środowiska gruntowo - wodnego. Projektowane kanały nie będą usytuowane na wyodrębnionej działce lecz będą lokalizowane w większości w wydzielonym geodezyjnie terenie drogowym. Zakres planowanej inwestycji, której dotyczy wniosek inwestora, obejmuje realizację prac mających na celu rozdział sieci ogólnospławnej na sieć deszczową i kanalizację sanitarną, eliminację dopływu wód opadowych ze zlewni przylegającej bezpośrednio do głównego kolektora sanitarnego. Przebudowa kanalizacji sanitarnej polegająca na rozdziale kanalizacji sanitarnej i deszczowej ogółem obejmie 1506 m kanalizacji deszczowej, 46 sztuk przyłączy oraz 1 kpl separatora. W przypadku modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej polegającej na przebudowie głównego kolektora kanalizacji sanitarnej - ul. Reymonta i Wojska Polskiego; łącznie przebudowane zostanie 828 mb głównego kolektora kanalizacji sanitarnej.

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone w sposób zorganizowany i bezpieczny dla środowiska.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit e. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie leży w obszarze Natura 2000. Zakres oddziaływania planowanej inwestycji zaznaczono na kopiach map ewidencyjnych w skali 1 : 1000 oraz na mapie Aglomeracji Chodzież, w skali 1 :25000.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem emisji będzie całodobowa praca pomp odwadniających z napędem elektrycznym, jednoczesna praca w godzinach dziennych 2 samochodów ciężarowych oraz 1 maszyny budowlanej oraz okresowa praca stóp wibracyjnych.

Wszystkie uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia ustaną po zakończeniu prac.

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Chodzieży.Uwzględniając powyższe oraz lokalizację przedsięwzięcia nie stwierdzono naruszenia akustycznych standardów jakości środowiska oraz negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza w rejonie inwestycji.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

 

-3-

 

 

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych.

 

Na podstawie przytoczonych wyżej argumentów oraz po zapoznaniu się z opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Chodzieży i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Burmistrz Miasta Chodzieży odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymują :

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 29, 64 - 800 Chodzież

2. GK a/a

3. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 kpa

- Tablica Ogłoszeń

- Internet

 

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

                                                                                                          Chodzież, 15 marca 2012 r.

GK.OŚ. 6220.1.2012

 

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami/ zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Dariusz Kupczyk z siedzibą w Chodzieży  przy ulicy Fabrycznej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Skupie                                      i magazynowaniu odpadów typu złom", działka oznaczona numerem geodezyjnym 942/31 położona w Chodzieży przy ulicy Fabrycznej.

 

 

Otrzymują :

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

    Dariusz Kupczyk

    ul. Fabryczna, 64 - 800 Chodzież

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

    ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61 - 485 Poznań

3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Chodzież, ul. Składowa 5

    64 - 800 Chodzież

4. Internet

5. Tablica Ogłoszeń

6. GK a/a

M.Mu.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko

Chodzież, dnia 19 maja 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) przeprowadzając


strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko do projektu:


zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły, opracowywanego w oparciu o uchwałę Nr XXI/164/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2008 r. oraz uchwałę Nr XXIII/194/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającą w/w uchwałę


podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu


do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem będzie ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją ww. sprawy w godz. od 900 do 1500, w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.


Wnioski lub uwagi można składać na piśmie oraz ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym. ( Dz. U. Nr 130 poz.1450).

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Chodzieży na lata 2010 – 2015

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Chodzieży na lata 2010 - 2015

Załączniki:

Informuje się mieszkańców miasta Chodzieży o możliwości wnoszenia swoich uwag do w/w prognozy oddziaływania w terminie od 03-11-2010 do 24-11-2010 włącznie w sekretariacie Urzędu Miejskiego. 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Chodzież, 2010 - 10 -05

GK - OŚ - 7627/3/10

 

 

Decyzja

O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 104 oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),  art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmian.), art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 73  ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu

 

 

Określam :

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

„Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 11 w km 204 + 900 w m. Chodzież na rondo", planowanej do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 1990, 1925, 2035, oraz dróg krzyżujących się z drogą krajową nr 11 na wysokości ulicy Strzeleckiej, Ujskiej i Władysława Jagiełły, tj. na działkach ewidencyjnych: 2024, 1834, 1835, 1833/2, 1836/2, 1837/4, 1832/2, 1832/1, 2031 obręb ewidencyjny miasto Chodzież i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Uzasadnienie

            Wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2010 r; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Poznaniu wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 11

w km 204 + 900 w m. Chodzież na rondo".

            Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr 1990, 1925, 2035 oraz dróg krzyżujących się z drogą krajową nr 11 na wysokości ulicy Strzeleckiej, Ujskiej

i Władysława Jagiełły, tj. 2024, 1834, 1835, 1833/2, 1836/2, 1837/4, 1832/2, 1832/1, 2031 obręb ewidencyjny miasto Chodzież.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r.; Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w/w inwestycja została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono wszystkie zainteresowane strony o toczącym się postępowaniu poprzez publiczne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz stronie internetowej.

            W dniu 25 sierpnia 2010 r. Burmistrz Miasta Chodzieży, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Chodzieży oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i konieczności opracowania raportu.

            Postanowieniami Nr ON.NS - 72/2 - 15(12.1)/10 oraz RDOŚ - 30 00.II - 66190 - 551/10/ks z dnia 10 września 2010 r. oba organy stwierdziły konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwziecia, podając jednocześnie do opracowania zakres raportu.

            W dniu 21 września 2010 r. Burmistrz Miasta Chodzieży wydał swoje postanowienie nr GK - OŚ - 7627/3/10 w którym, odstąpił od przeprowadzenia dla przedmiotowej inwestycji oceny oddziaływania na środowisko.

            Brak obowiązku przeprowadzenia powyższej oceny dla danego przedsięwzięcia stwierdzono, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko :

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie skrzyżowania na rondo w mieście Chodzieży, które łaczyć będzie ul. Ujską , ul. W. Jagiełły oraz ul. Strzelecką, oraz budowie towarzyszącego układu dróg lokalnych. Na terenie objętym inwestycją przewiduje się budowę parkingu, zlokalizowanego na wysokości stacji benzynowej.

            Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach przeznaczonych pod drogę krajową nr 11 tj. : 1990, 1925, 2035, oraz drogi krzyżujące się z nią na wysokości ulicy Strzeleckiej, Ujskiej i Władysława Jagiełły, tj. 2024, 1834, 1835, 1833/2, 1836/2, 1837/4 1832/2, 1832/1, 2031 w mieście Chodzieży. Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie surowców oraz energii w ilości jaka określona zostanie w przedmiarze robót w projekcie wykonawczym. Wody opadowo - roztopowe odprowadzane będą do rowów infiltracyjno - odparowujących po podczyszczeniu ich w osadnikach wpustów deszczowych. Wpusty wyposażone będą w osadniki z piasku i z zawiesiny.

            Realizacja przedmiotowej inwestycji poprawi płynność ruchu, co spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszy emisję hałasu i drgań. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi również poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ułatwienie komunikacji w ciągu drogi krajowej nr 11.

2)ustytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska

i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja realizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.; nr 151 poz. 1220), a istniejący Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci" zgodnie z Rozporządzeniem nr 25/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Noteci" dotyczy jedynie zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poza granicami administracyjnymi miast takich jak : Czarnków, Ujście, Chodzież, Margonin i Wyrzysk.

Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, która polega na rozbudowie skrzyżowania na rondo, nie przewiduje się znacząco, negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na ludzi, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt.

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2

            Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków akustycznych w pobliżu skrzyżowania. W przypadku braku realizacji przedmiotowej rozbudowy klimat akustyczny w pobliżu skrzyżowania będzie ulegał sukcesywnemu pogorszeniu. Spowodowane to będzie wzrastającym natężeniem ruchu oraz ciągle pogarszającym się stanem nawierzchni. W wyniku rozbudowy skrzyżowania upłynniony zostanie ruch pojazdów oraz ułożona zostanie nowa nawierzchnia jezdni, co spowoduje zmniejszenie emisji hałasu do środowiska. Zastosowanie tzw. cichej nawierzchni na planowanej drodze poprawi warunki akustyczne w tym rejonie. Ewentualne nieznaczne przekroczenia norm emisyjnych spowodowane mogą być bliskością ulicy Ujskiej z drogą krajową nr 11 dającą efekt skumulowania hałasu oraz przewidywanego natężenia ruchu.

            Z uwagi na ten fakt oraz zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną po zakończeniu inwestycji należy wykonać monitoring porealizacyjny, na podstawie którego zadecyduje się o konieczności lub jej braku zastosowania zabezpieczeń akustycznych.

            Brak jest również negatywnego oddziaływania inwestycji na obszary wymagające spacjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

            Przedmiotowa inwestycja nie posiada również transgranicznego charakteru oddziaływania.

 

            Po analizie całości zgromadzonego materiału, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowią załączniki w postaci charakterystyki przedsięwzięcia

i karty informacyjnej.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 : Charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik nr 2 : Karta informacyjna

 

Otrzymują :

1. GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 223/229, 61 - 485 Poznań

3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, ul. Składowa 5, 64 - 800 Chodzież

 

Do wiadomości :

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, z siedzibą w Milczu 4, 64 - 800 Chodzież

2. PKN „Orlen" S. A. W Płocku, ul. Chemików 7, 09 - 411 Płock

3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Podanin 65, 64 - 800 Chodzież

4. Spółdzielnia Mieszkaniowo - Lokatorska przy POM - ie, ul. Łukasiewicza 41, 64 - 800 Chodzież

5. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań

6. Parafia Rzymsko - Katolicka PW. Św. Floriana, ul. Kościelna 8, 64 - 800 Chodzież

7. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

8. GK a/a

 

Załącznik nr 1

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 w km 204 + 900 w m. Chodzież na rondo"

 

            Inwestycja polega na rozbudowie skrzyżowania na rondo w mieście Chodzież w km 204+900 dk nr 11, które łączyć będzie ul. Ujską , ul. W. Jagiełły oraz ul. Strzelecką, oraz budowie towarzyszącego układu dróg lokalnych. W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie odcinek ulicy Ujskiej na długości około 245 m, Łukasiewicza na długości około 135 m oraz ulicy Strzeleckiej na odcinku około 55 m.

            Inwestycja realizowana będzie na działkach nr. 1990, 1925, 2035, oraz drogi krzyżujące się z nią na wysokości ulicy Strzeleckiej, Ujskiej i Władysława Jagiełły, tj. 2024, 1834, 1835, 1833/2, 1836/2, 1837/4, 1832/2, 1832/1, 2031.

            Powyższa inwestycja swoim zakresem obejmie :

 

-        roboty nawierzchniowe na ruch KR5 i KR4,

-        przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 1530P ( ul. Ujską) oraz drogą gminną (ul. Strzelecką) na skrzyżowanie typu rondo,

-        budowę nowych i przebudowę istniejących chodników,

-        budowę elementów uspokojenia ruchu na dojazdach do skrzyżowania poprzez zastosowanie wysp wyniesionych z kontrłukami,

-        zastosowanie nowego oznakowania zwiększającego bezpieczeństwo ruchu (w tym znaki aktywne),

-        przebudowę zatok autobusowych,

-        budowę odwodnienia drogi,

-        budowę parkingu dla pojazdów osobowych,

-        przebudowę oswietlenia ulicznego,

-        doprowadzenie wody do wyspy środkowej ronda wraz z punktem poboru wody,

-        przebudowę sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym (zgodnie

z opracowaniami branżowymi).

 

Podstawowe  parametry  techniczne dróg :

 

-        kategoria :                                                             droga krajowa,

-        klasa :                                                                   GP,

-        kategoria ruchu                                                     KR 5,

-        prędkość projektowa :                                          60 km/h,

-        prędkość miarodajna :                                           70 km/h,

-        obciążenie nawierzchni :                                        115 KN,

-        przekrój poprzeczny :                                            1 x 2,

-        typ przekroju :                                                      uliczny,

-        średnica zewnętrzna ronda :                                   40.0 m,

-        średnica wyspy środkowej ronda :             24.0m,

-        szerokość jezdni na rondzie :                                 6.50 m,

-        pochylenie jezdni ronda :                                       2%

-        szerokość pierścienia najazdowego :                      1.50 m,

-        pochylenie pierścienia :                                          6%

-        szerokość wylotu (droga krajowa ) :                      3.50 m + (2 x opaska 0.50 m),

-        szerokość wylotu (ul. Strzelecka) :             3.50 m + (1 x opaska 0.50 m),

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                                                      Chodzież, 2010 -09 - 21

 

GK - OŚ -7627/3/10

 

 

Postanowienie

o  odstąpieniu  od  obowiązku  sporządzenia

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

            Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98,poz. 1071 z późniejszymi  zmianami) oraz

art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),dla których sporządzenie raportu może być wymagane,

 

 

 

 

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia

raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na  środowisko

 

            dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej

nr 11 w km 204 + 900 w m. Chodzież na rondo".

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,  ulica Siemiradzkiego 5a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych „decyzji środowiskowej" dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie  skrzyżowania drogi krajowej nr 11 w km 204 + 900 w m. Chodzież na rondo".

            Wyżej wymienione przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu.

            Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta Chodzieży zwrócił się pismem w dniu 25 sierpnia 2010 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

o wydaniu opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            W dniu 10 września 2010 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny z Chodzieży wydał postanowienie znak ON. NS - 72/2 - 15(12.1)/10 w której, stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym opracowanie zakresu raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

            Podobne stanowisko zajął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określając zakres raportu w swoim postanowieniu z dnia 10 września 2010 r.( wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 15 września 2010 r.).

            Po analizie złożonego przez Wnioskodawcę wniosku oraz nadesłanych do tutejszego Urzędu opinii w przedmiocie sprawy Burmistrz Miasta Chodzieży odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu co zawarto w niniejszym postanowieniu.

            Zgodnie z przyjętymi uwarunkowaniami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano : rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres prac zwiazanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo oddziaływania, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Inwestycja rozbudowy skrzyżowania na rondo w mieście Chodzieży w km 204 +900 dk nr 11, połączy ze sobą ulicę Ujską, ulicę W. Jagiełły oraz ulicę Strzelecką.

            W ramach planowanego przedsięwzięcia przebudowany zostanie odcinek ulicy Ujskiej na długości około 245 m oraz ulicy Łukasiewicza na długości około 135 m. Odcinek ulicy Strzeleckiej zostanie przebudowany na długości około 55 m.

            Całej inwestycji dodatkowo towarzyszyć będą prace zwiazane z budową parkingu dla odwiedzających pobliski cmentarz, budowa nowych i przebudowa już istniejących chodników, budowa elementów uspokojenia ruchu na dojazdach do skrzyżowania poprzez zastosowanie wysp wyniesionych z kontrłukami, przebudowa zatok autobusowych oraz budowa odwodnienia drogi.

            Dodatkowo zastosowane zostanie nowe oznakowanie zwiększajace bezpieczeństwo ruchu. W ramach inwestycji planowana jest także przebudowa sieci kolidujących z projektowanym rozwiązaniem układu dróg.

            Przyjęty zakres prac oraz zastosowane rozwiązania technologiczne i materiałowe nie wpłyną negatywnie na pogorszenie warunków środowiskowych.

            Zastosowanie tzw. cichej nawierzchni na planowanej drodze poprawi warunki akustyczne w tym rejonie. Nieznaczne przekroczenia norm emisyjnych hałasu spowodowane jest bliskością drogi ulicy Ujskiej z drogą krajową nr 11 dającą efekt skumulowania hałasu oraz przewidywanego natężenia ruchu w tym miejscu. Jednak zgodnie z zapisem zawartym w  karcie informacyjnej, Inwestor wykona monitoring porealizacyjny, na podstawie którego podjęta zostanie decyzja o konieczności lub jej braku zastosowania zabezpieczeń akustycznych.

            Ponadto Wnioskodawca w złożonej karcie informacyjnej dokonał bardzo szczegółowej analizy badań w zakresie ochrony powietrza, których obowiązujące normy są zachowane.

            Przedstawił i oszacował teoretycznie co jest rzeczą zrozumiałą ilości powstających odpadów jakie w trakcie realizowanego przedsięwzięcia będą powstawać. Opisany w karcie sposób zagospodarowania ich wraz z transportem do miejsc ich odzysku i utylizacji jest również zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

            Określił warunki gruntowo - wodne i hydrogeologię podając sposób rozwiązania wód opadowo - roztopowych w rejonie planowanego przedsięwzięcia poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń w postaci rowów infiltracyjno - odprowadzających po odpowiednim podczyszczeniu ich w osadnikach wpustów deszczowych, które to wyposażone zostaną w osadniki z piasku i osadniki zawiesiny.

            Inwestor nie przewiduje transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

            Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną dotyczącą omawianego przedsięwzięcia, planowana inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci", lecz zakaz realizacji inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy obszarów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chodzieży.

            Ponadto najbliżej położone obszary Natura 2000 oddalone są od planowanej inwestycji o około :

l      Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - 5 km w kierunku północnym,

l      Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH30004 Dolina Noteci - oddalony od inwestycji o około 7 km w kierunku północnym.

            Inwestycja nie wpłynie również w żaden sposób negatywnie na przestrzenne lub indywidualne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

            Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Otrzymują :

1. GDDKiA Oddział  w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 223/229, 61 - 485 Poznań

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, z siedzibą w Milczu 4, 64 - 800 Chodzież

4. PKN „Orlen" S.A. w Płocku, ul. Chemików 7, 09 - 411 Płock

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Podanin 65, 64 - 800 Chodzież

6. Spółdzielnia Mieszkaniowo - Lokatorska przy POM - ie, ul. Łukasiewicza 41, 64 - 800 Chodzież

7. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań

8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Składowa 5, 64 - 800 Chodzież

9. Parafia Rzymsko - Katolicka PW. Św. Floriana, ul. Kościelna 8, 64 - 800 Chodzież

10.Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

11.GK a/a

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Chodzież,  2010 - 09 - 17

 

GK - OŚ - 7627/4/10

 

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania

 

 

            Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 wraz

z późniejszymi zmianami) zostało wszczęte z Urządu postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży, celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego"

 

Otrzymują :

1 Regionalna  Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

   ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229 ; 61 - 485 Poznań

2.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Chodzież, ul. Składowa 5

3.GK a/a

 

 

Do wiadomości dla pozostałych stron postępowania

1. Tablica Ogłoszeń

2  Internet

Decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie uwarunkowań środowiskowych

Burmistrz Miasta Chodzieży, działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Dz. U. Nr 229, poz. 1539)

umarza postępowanie

wszczęte na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego 29 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn :„Renowacja ujęcia wody Młyńska w Chodzieży", na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2993/2, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego Uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież.

Załącznik:

Decyzja GK-OŚ-7627/11/09

 

Decyzja

Chodzież, 8 września 2010 r.

 

GK - OŚ - 7627/9/09

 

Decyzja

 

            Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu z dnia 2 września 2010 r. o uchylenie decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 stycznia 2010 r. GK - OŚ - 7627/9/09, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 w km 204 + 900 w m. Chodzież na rondo"

            „uchylam" decyzję ostateczną Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 stycznia 2010 r. nr GK - OŚ - 7627/9/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegajacego na „Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 11 w km 204 + 900 w m. Chodzież

na rondo", obejmująca działki nr 1990 , 1925 , 2035 , 2024, 1834, 1835, 1833/2, 1836/2, 1837/4,

1832/2, 1832/1, 2031 położone w obrębie ewidencyjnym miasta Chodzieży.

 

 

 

Uzasadnienie

 

            W dniu 6 września 2010 r. wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu o uchylenie decyzji ostatecznej z dnia 19 stycznia 2010 r., o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na „Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 11 w km 204 + 900 w m. Chodzież na rondo", obejmująca działki nr 1990 , 1925 , 2035 , 2024, 1834, 1835, 1833/2, 1836/2, 1837/4, 1832/2, 1832/1, 2031 położone w obrębie ewidencyjnym miasta Chodzieży.

            Zgodnie z treścią art. 155 kpa, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w kazdym czasie uchylona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

            Biorąc pod uwagę okoliczność, że w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki negatywne o których mowa w przywołanym przepisie, należało orzec jak w sentencji, zgodniez wnioskiem strony.

Pouczenie

             Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


 

Otrzymują :

1.Generalna Dyrekcja Dróg

   Krajowych i Autostrad

   Oddział w Poznaniu

   ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań

2.Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, z siedzibą w Milczu 4

   64 - 800 Chodzież

3.Regionalna Dyrekcja

   Ochrony Środowiska w Poznaniu

   ul. 28 Czerwca 1956 r.

4. Polski Koncern Naftowy „ORLEN" S.A. w Płocku

    ul. Chemików 7, 09 - 411 Płock

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Podanin 65,

    64 - 800 Chodzież

6. Spółdzielnia Mieszkaniowo - Lokatorska przy POM - ie

    ul. Łukasiewicza 41, 64 - 800 Chodzież

7. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

     ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań

8. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Chodzież

    ul. Składowa 5

9. Parafia Rzymsko - Katolicka PW. Św. Floriana

    ul. Kościelna 8, 64 - 800 Chodzież

10. GK a/a

11. Tablica ogłoszeń

12. Internet

 

sporządził : M. Mu.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja GK - OŚ – 7627/9/09 z dnia 2010 – 01 -19 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Załącznik:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Chodzież, 2009 - 11 - 18

GK - OŚ - 7627/11/09ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania


Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) zostało wszczęte na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Chodzieży postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: „Renowacji ujęcia wody Młyńska w Chodzieży"


Otrzymują :

1 MWiK sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 29, 64 - 800 Chodzież

2 Anna i Miron Dankowscy ul. Marcinkowskiego 4/21, 64 - 800 Chodzież

3 Agata Dankowska ul. Marcinkowskiego 4, 64 - 800 Chodzież

4 Alicja i Maciej Dankowscy ul. Młyńska 7A, 64 - 800 Chodzież

5 Włodzimierz Krygier ul. Młyńska 28, 64 - 800 Chodzież

6 GK a/a

7 Internet

8 Tablica Ogłoszeń

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko

Chodzież, dnia 01 czerwca 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) przeprowadzając


strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko do projektu:


zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego, opracowywanego w oparciu o uchwałę Nr X/96/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2007 r.


podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu


do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem będzie ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją ww. sprawy w godz. od 900 do 1500, w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.


Wnioski lub uwagi można składać na piśmie oraz ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym. ( Dz. U. Nr 130 poz.1450).

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko

Chodzież, dnia 01 czerwca 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) przeprowadzając


strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko do projektu:


zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: ks. T. Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej, opracowywanego w oparciu o uchwałę Nr IX/113/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 września 2003 r.


podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu


do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem będzie ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją ww. sprawy w godz. od 900 do 1500, w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.


Wnioski lub uwagi można składać na piśmie oraz ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym. ( Dz. U. Nr 130 poz.1450).

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz


Spis kart informacyjnych

SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA WNIOSKÓW


Nr karty

Nazwa przedmiotowa dokumentu

Zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy

1

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Zbieranie złomu metali kolorowych,lokalizacja Chodzież ul. Kościuszki 23 - dz. ewid. nr. 2203, 64 - 800 Chodzież

Firma Handlowa - Skup Złomu Metali Kolorowych Janusz Daszkiewicz ul. Kościuszki 23, 64 - 800 Chodzież

2

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla OSM Czarnków Zakład Produkcyjny Chodzież ul. Słoneczna 25 64- 800Chodzież

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie ul. Kościuszki 105, 64 - 700 Czarnków

3

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Odwiert studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych przy ul. Ujskiej , 64 - 800 Chodzież

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o ul. Kochanowskiego 29 64 - 800 Chodzież

4

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Budowa sieci wodociągowej magistralnej w ul. Ofiar Gór Morzewskich, 64 - 800 Chodzież

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.zo.o ul. Kochanowskiego 29 64 - 800 Chodzież


KARTA INFORMACYJNA DLA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI


L.p.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu w spisie kart

1

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Zbieraniu złomu metali kolorowych w Chodzieży przy ul. Kościuszki 23- dz. ewid. nr. 2203

3

Znak sprawy

GK-OŚ-7627/1/08

4

Data złożenia

01.02.2008 r.

5

Dane wnioskodawcy imię, nazwisko,adres lub nazwa,siedziba,adres,REGON)

Firma Handlowa SKUP ZŁOMU METALI KOLOROWYCH Janusz Daszkiewicz ul.  Kościuszki 23, 64-800 Chodzież 572078370

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wykaz właścicieli władających

- mapa zasadnicza 1 :500

- informacja o planowanym przedsiewzięciu

- oświadczenia zgody na realizację działalności w zakresie skupu metali kolorowych x 2

- opłata skarbowa

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Chodzieży

ul.Paderewskiego 2

64 - 800 Chodzież

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta Chodzież

Wydział Gospodarki Komunalnej

pokój 304

067 28 - 27 - 171/wew.305/

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w w ykazie decyzji lub postanowień)

Wydano decyzję z dnia 03.04.2008 r.

znak GK-OŚ-7627/1/08

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Brak

12

Uwagi

Brak

 

 


KARTA INFORMACYJNA DLA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI


L.p.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu w spisie kart

2

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków dla OSM Czarnków Zakład Produkcyjny Chodzież ul. Słoneczna 25, 64 - 800 Chodzież

3

Znak sprawy

GK-OŚ-7627/2/08

4

Data złożenia

05.06.2008 r.

5

Dane wnioskodawcy imię, nazwisko,adres lub nazwa,siedziba,adres,REGON)

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie ul.  Kościuszki 105, 64-700 Czarnków 572078370

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wykaz właścicieli władających

mapa zasadnicza ewidencyjna 1 :500

-informacja na elektronicznym nośniku

- opłata skarbowa

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Chodzieży

ul.Paderewskiego 2

64 - 800 Chodzież

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta Chodzież

Wydział Gospodarki Komunalnej

pokój 304

067 28 - 27 - 171/wew.305/

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w w ykazie decyzji lub postanowień)

Wydano decyzję z dnia 11.08.2008 r.

znak GK-OŚ-7627/3/08

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Brak

12

Uwagi

BrakKARTA INFORMACYJNA DLA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI


L.p.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu w spisie kart

3

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odwiercie studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych przy ul. Ujskiej 64-800Chodzież

3

Znak sprawy

GK-OŚ-7627/3/08

4

Data złożenia

17.07.2008 r.

5

Dane wnioskodawcy imię, nazwisko,adres lub nazwa,siedziba,adres,REGON)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. zo.o. ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wykaz właścicieli działek

- mapa zasadnicza 1 :500

- informacja o planowanym przedsięwzięciu

- informacja na elektronicznym nośniku

- opłata skarbowa

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Chodzieży

ul.Paderewskiego 2

64 - 800 Chodzież

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta Chodzież

Wydział Gospodarki Komunalnej

pokój 304

067 28 - 27 - 171/wew.305/

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w w ykazie decyzji lub postanowień)

Wydano decyzję z dnia 05.09.2008 r.

znak GK-OŚ-7627/3/08

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Brak

12

Uwagi

Brak