Wyniki przetargów

Informacja o wyniku przetargu ul. Tadeusza Kosciuszki 19/1

AGT.6840.11.2020

 

 

INFORMACJA

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Chodzieży przy ulicy Tadeusza Kościuszki 19/1

 

Burmistrz Miasta Chodzieży, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 29.12.2020 r. o godz. 11 w sali nr 305 budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

  1. Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 19/1 wraz z przynależnymi 2 piwnicami i pomieszczeniem gospodarczym; z lokalem tym związany jest udział wynoszący 9714/26089 części w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 28, działka nr 2199 o pow. 0,0964 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1H/00024469/5.
  2. Do przetargu dopuszczono 1 uczestnika; brak było osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosiła 140.000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100). W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 141.400,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta 00/100). Sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
  4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości została Pani Oliwia Gursz.

 

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl.

 

 

Chodzież, dnia 07.01.2021 r.