Przetargi

Burmistrz Miasta Chodziezy ogłasza III przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości polożonej w Chodziezy w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich / Zaciszna

 Chodzież, dnia 11.05.2021 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, składającej się z działek nr: 575/3, 575/4, 576/1.

1.       Przedmiot sprzedaży.

Nieruchomość położona w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, front nieruchomości przylega do ul. Zacisznej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 3, działki: nr 575/3, 575/4, 576/1 o łącznej pow. 0,1794 ha, opis użytków: „Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9. Działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią teren niezabudowany i nieogrodzony.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Zaciszna, w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Dojazd odbywa się drogą asfaltową, a następnie z kostki betonowej.
Na terenie nieruchomości znajduje się linia energetyczna przebiegająca przez działki nr: 575/3 i 575/4. Nieruchomość jest nieużytkowana. Nieruchomość posiada dostęp do przyłącza: energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego. Otoczenie stanowią nieruchomości rolne i częściowo zabudowane na cele mieszkaniowe.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

 2.       Terminy poprzednich przetargów: 10.12.2020 r. i 31.03.2021 r.

3.       Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (Uchwała nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28.05.2018 r.): nieruchomość oznaczona w planie symbolem: MN1 jest przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 4.       Obciążenia nieruchomości:

a)       dział III ”Prawa, roszczenia i ograniczenia” – wpisy dotyczące innych nieruchomości,

b)      dział IV „Hipoteka” - brak obciążeń.

 Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 5.       Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wynosi 147.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy 00/100), w tym należny podatek VAT w wysokości 23%.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 1.470 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt 00/100).

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości (pomniejszoną o wpłacone wadium), nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, przed podpisaniem aktu notarialnego.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

 

6. Termin i miejsce przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.06.2021 R. W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY PRZY
UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305, GODZINA 11.00.

 

7. Wadium.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium

w wyżej wymienionej kwocie i formie, w takim terminie, aby w dniu 18.06.2021 r. znalazło się na koncie Gminy Miejskiej w Chodzieży:

Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285.

Za termin wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem
3 dni od zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w przypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W wypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może:

  • odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
  • wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z przetargu.

 

9. Informacje dodatkowe.

a)       przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości,

b)      uczestnicy zobowiązani są do okazania nr rachunku bankowego na wypadek konieczności zwrotu wadium,

c)       w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu,
a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

d)      w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości,

e)      w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem sporządzonym
w formie pisemnej (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo
w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej,

f)        w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedstawić aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

g)       nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na sutek przeprowadzonego przetargu,

h)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

  • wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,
  • obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców,

i)        nabywca ponosi koszty:

  • notarialne zgodne z taksą notarialną,
  • sądowe, zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020 r. poz.755 ze zm.),

j)        szczegółowe informacje o istnieniu uzbrojenia i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przyłączeniowych – na wniosek i koszt zainteresowanego inwestora. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt,

k)       Burmistrz Miasta Chodzieży, w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także na stronie internetowej www.chodziez.pl. Ponadto, w prasie o zasięgu lokalnym zostaje zamieszczony wyciąg z ogłoszenia
o przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Chodzieży w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2,
0pokój00 410, tel. (067) 2827171 wew. 412.