Wykazy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w Chodzieży, przy ul. Tadeusza Kościuszki 16

 Chodzież, 18 maja 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAZY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonej do sprzedaży.

1.       Oznaczenie nieruchomości gruntowej według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1736 o pow. 0,0402 ha, położona jest w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 16, dla której w Sądzie Rejonowym w Chodzieży w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr PO1H/00018842/9.

2.       Powierzchnia nieruchomości:

0,0402 ha.

3.       Opis sprzedawanej nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 16. Jest to nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 217,73 m2, w tym powierzchnia dwóch lokali użytkowych- 33,55 m2 oraz budynkiem gospodarczym
o powierzchni użytkowej 22 m2. Budynek w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynki
w złym stanie technicznym. Działka posiada przyłącze do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Tadeusza Kościuszki. Frontowy budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 16 w Chodzieży wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 612/Wlkp/A decyzją z dnia 02.02.1959 r.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży
Nr XVII/124/2015 z dnia 21.12.2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz.47 z dnia 04.01.2016 r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (m2), wydzielony funkcjonalnie z terenu MN/MW1- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodnej formy architektonicznej w pierzei ul. T. Kościuszki). Budynek mieszkalny jest wpisany do rejestru zabytków oraz położony w zasięgu historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków i objętego ochroną konserwatorską.

5.        Cena sprzedawanej nieruchomości:

350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a po udzieleniu 50% bonifikaty zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) cena wywoławcza w I przetargu wynosić będzie 175.000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 658 ze zm.).

6.        Forma i tryb zbycia nieruchomości:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)      Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)      Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl, natomiast w gazecie ”Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2871/4

powierzchnia nieruchomości m2

99,39

opis nieruchomości

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

teren istniejących obiektów użytkowych

wysokość opłat z tytułu najmu

496,95 zł netto + 23 % VAT

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku

podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w najem

oddanie w najem na okres do 3 lat, na cele magazynowe

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Iwona Hermaszewska, tel. (067) 2825708

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, natomiast w gazecie „Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

 

Chodzież, dnia 11maja 2021 r.

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Chodzieży, w rejonie ul. Ofiar Gor Morzewskich/ Zaciszna

   Chodzież, 11 maja 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAZY W TRYBIE PRZETARGOWYM

   Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonej do sprzedaży.

1.       Oznaczenie nieruchomości gruntowej według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 576/9 o pow. 0,0851 ha, położona jest w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich/ Zacisznej, dla której w Sadzie Rejonowym w Chodzieży w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr PO1H/00018842/9.

2.       Powierzchnia nieruchomości:

0,0851 ha.

3.       Opis sprzedawanej nieruchomości lokalowej:

Nieruchomość położona jest w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich/ Zaciszna. Front nieruchomości przylega do ul. Zacisznej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Działka stanowi teren niezabudowany i nieogrodzony. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową a następnie z kostki betonowej. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości rolne
i częściowo zabudowane na cele mieszkaniowe.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży
Nr LII/389/2018 z dnia 28.05.2018 r. nieruchomość oznaczona w planie symbolem: MN1 jest przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

5.        Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej:

110.000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100), w tym należny podatek VAT
w wysokości 23%.

6.        Forma i tryb zbycia nieruchomości lokalowej:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 37   ust. 1 ustawy  z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)      Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),  wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)      Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl, natomiast w gazecie ”Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejskiej w Chodziezy przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargowym

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Chodzież, 5 maja 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAZY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonej do sprzedaży.

1.       Oznaczenie nieruchomości gruntowej według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2199 o pow. 0,0964 ha, położona jest w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 19, dla której w Sadzie Rejonowym w Chodzieży w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr PO1H/00024469/5.

2.       Powierzchnia nieruchomości:

0,0964 ha.

3.       Opis sprzedawanej nieruchomości lokalowej:

Nieruchomość stanowi niezamieszkały lokal mieszkalny oznaczony numerem 3, który znajduje się na drugiej kondygnacji- poddaszu budynku wielorodzinnego położonego w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 19, o pow. 80,52 m2, do którego przynależy: piwnica o pow. 1,21 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,45 m2. Z lokalem związany jest udział w prawie własności działki i częściach wspólnych budynku wynoszący 9118/26089 części. Budynek wybudowany przed rokiem 1939. Lokal mieszkalny w złym stanie technicznym.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XVII/124/2015 z dnia 21.12.2015 r. działka nr 2199 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

5.        Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej:

140.000,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100), sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 .03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.).

6.        Forma i tryb zbycia nieruchomości lokalowej:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)      Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)      Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl, natomiast w gazecie ”Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetargowym na rzecz uprawnionych najemców

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONYCH NAJEMCÓW, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00024138/6

PO1H/00024138/6

 

2. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

działka nr 2493

działka nr 2493

 

3. Powierzchnia nieruchomości (m2)

136

136

 

4. Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 2 położony w Chodzieży przy ul. Garncarskiej 1 o powierzchni 71,30 m2, zlokalizowany jest na I piętrze budynku wielorodzinnego. Sprzedaż następuje wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 781/2177 części. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 2 piwnice o łącznej pow. 6,80 m2. Budynek wybudowany przed rokiem 1939 r.

Lokal mieszkalny nr 3 położony w Chodzieży przy ul. Garncarskiej 1 o powierzchni 22,20 m2, zlokalizowany jest na II piętrze budynku wielorodzinnego. Sprzedaż następuje wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 264/2177 części. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1 piwnicę o pow. 3,20 m2 oraz wc o pow. 1,0 m2. Budynek wybudowany przed rokiem 1939 r.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (uchwała numer XVII/124/2015 z dnia 21.12.2015 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem MW/U15 i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

6. Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców– zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

7. Cena nieruchomości

120.738,67 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 67/100), a po udzieleniu 94% bonifikaty od ceny sprzedaży, zgodnie z § 2 uchwały nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28.06.2012 r., cena wynosi 7.244,32 zł.

 

43.562,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100), a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, zgodnie z § 2 uchwały nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28.06.2012 r., cena wynosi 4.356,20 zł.

 

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 658 ze zm.)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)      Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)      Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl natomiast w gazecie ”Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

 

Chodzież, 21 kwietnia 2021 r.