Wyniki przetargów

Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż działki nr 2372 położonej przy ul. Rynek 7 oraz ul. Wojska Polskiego 2 i 4

AGT.6840.5.2018

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy Rynek 7 oraz Wojska Polskiego 2 i 4 w Chodzieży, stanowiącej działkę o numerze 2372

 

Burmistrz Miasta Chodzieży, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

IV przetarg ustny nieograniczony odbył się 11.12.2020 r. o godz. 11 w sali nr 305 budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem przetargu była zabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Rynek 7 oraz Wojska Polskiego 2 i 4, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 29, działka nr 2372 o pow. 0,0471 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.
 2. Do przetargu dopuszczono 1 uczestnika; brak było osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości w IV przetargu wynosiła 225.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy 00/100). W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 227.250,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100). Sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości została spółka Grewling Sp. z o.o.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl.

 

Chodzież, dnia 21.12.2020 r.

Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż działek w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich

AGT.6840.4.2018

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, składającej się z działek nr 575/3, 575/4 oraz 576/1

 

Burmistrz Miasta Chodzieży, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 10.12.2020 r. o godz. 11 w sali nr 305 budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem przetargu była niezabudowana nieruchomość położona w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 3, działki nr 575/3, 575/4 oraz 576/1 o łącznej pow. 0,1794 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.
 2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosiła brutto 155.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), w tym należny podatek VAT w wysokości 23%. Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl.

 

Chodzież, dnia 18.12.2020 r.

Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż działki nr 495/7

AGT6840.6.2016

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy Wiejskiej w Chodzieży, stanowiącej działkę o numerze 495/7

 

Burmistrz Miasta Chodzieży, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

II przetarg ustny nieograniczony odbył się 07.10.2020 r. o godz. 11 w sali nr 305 budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży była niezabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Wiejskiej, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 2, działka nr 495/7 o pow. 0,1071 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9
 2. Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik, brak było osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu wynosiła 94.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100) brutto, w tym należny podatek VAT w wysokości 23%. W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 94.940,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści 00/100) brutto, w tym należny podatek VAT w wysokości 23%.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostali Państwo Karoli Marta Olszewska Szejnfeld oraz Konrad Adam Szejnfeld.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl.

 

Chodzież, dnia 15.10.2020 r.

Informacja o wyniku przetargu ul. Rynek 7 oraz Wojska Polskiego 2,4

AGT. 6840.5.2018

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Rynek 7 oraz Wojska Polskiego 2 i 4 w Chodzieży, stanowiącej działkę o numerze 2372.

 

 

 Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 j.t.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

III przetarg ustny nieograniczony odbył się 30.09.2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 305 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży była zabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Rynek 7 oraz Wojska Polskiego 2 i 4, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark mapy 29, działka nr 2372 o pow. 0,0471 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.

 

 1. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości w III przetargu wynosiła 260.000,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

 

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej-w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 08.10.2020 r.

 

 

 

 

Informacja z dnia 10.09.2020 r. o wyniku I przetargu, ul. Kościuszki 16

AGT. 6840.7.2015

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w Chodzieży, stanowiącej działkę o numerze 1736.

 Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 j.t.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 I przetarg ustny nieograniczony odbył się 02.09.2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 305 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży była zabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 16, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark mapy 21, działka nr 1736 o pow. 0,0402 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.

 

 1. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosiła 399.000,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100). A po udzieleniu 50% bonifikaty zgodnie z art.68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cena wywoławcza w I przetargu wynosiła 199.500,00 zł. Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

 

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 10.09.2020 r.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 05.08.2020 r.

AGT. 6840.6.2016

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Wiejskiej w Chodzieży, stanowiącej działkę o numerze 495/7.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 j.t.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 29.07.2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 205 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży była niezabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Wiejskiej, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark mapy 2, działka nr 495/7 o pow. 0,1071 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.
 2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosiła 97.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100). Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej-w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 05.08.2020 r.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 30.07.2020 r.

AGT. 6840.5.2018

 

I N F O R M A C J A
 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Rynek 7 oraz Wojska Polskiego 2 i 4 w Chodzieży, stanowiącej działkę o numerze 2372.

 

 Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 j.t.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

II przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.07.2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 205 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży była zabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Rynek 7 oraz Wojska Polskiego 2 i 4, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark mapy 29, działka nr 2372 o pow. 0,0471 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.
 2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu wynosiła 389.000,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100). Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej-w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 30.07.2020 r.

Informacja z dnia 30.03.2020 r.

AGT.6840.5.2018

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy Rynek 7 oraz Wojska Polskiego 2 i 4 w Chodzieży, stanowiącej działkę o numerze 2372

 

Burmistrz Miasta Chodzieży, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 25.03.2020 r. o godz. 11 w sali nr 305 budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży była zabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Rynek 7 oraz Wojska Polskiego 2 i 4, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 29, działka nr 2372 o pow. 0,0471 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.
 2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosiła 385.000,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl.

 

Chodzież, dnia 30.03.2020 r.