Wykazy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, działka nr 1821/1

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

ark. mapy 22, działka nr 1821/1

Powierzchnia całej nieruchomości

0,0026 ha

Opis nieruchomości wraz ze sposobem ich zagospodarowania

Działka o numerze 1821/1 w Chodzieży zabudowana jest w całości murowanym garażem.

Garaż będzie wykorzystywany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chodzieży na cele magazynowe.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: tereny zabudowy usługowej obejmującej tereny zabudowy istniejącej: usług kultury (U26).

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie

Oddanie w użyczenie następuje podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.).

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Anita Jasińska, tel. (067) 2827171 wew. 414

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl, natomiast w gazecie „Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

Chodzież, 3 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ, działka nr 1624/2

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

ark. mapy 21, działka nr 1624/2

Powierzchnia całej nieruchomości

0,1485 ha

Opis nieruchomości wraz ze sposobem ich zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana. Część działki o pow. 120 m2 będąca przedmiotem planowanej umowy dzierżawy wykorzystywana będzie jako teren zielony.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Uchwałą nr XLV/391/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia    27 marca 2014 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest                             w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: Z-1 tereny zieleni osiedlowej urządzonej.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy oraz termin jej wnoszenia

Czynsz dzierżawny wynosi brutto 14,76 zł rocznie (słownie złotych: czternaście 76/100), w tym należny podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu ustalono na podstawie Zarządzenia nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Informacja o przeznaczeniu części nieruchomości do oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę następuje podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy                  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.2020.713 t.j.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.).

Osoba wyznaczona do kontaktu: Anita Jasińska, tel. (067) 2827171 wew. 414

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl, natomiast w gazecie „Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

Chodzież, 13 sierpnia 2020 r.

 

 

 

Wykaz z dnia 10 sierpnia 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00006132/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

Ark. mapy 53, działka nr 3649

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

179

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 9.42 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – (Uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29.05.2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

17,90 zł + VAT 4,12 zł =22,02 zł brutto

Opłata za dzierżawę zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Roczna opłata za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze.

Chodzież

10 sierpnia 2020 r.

 R.C.

Wykaz z dnia 10 sierpnia 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

Ark. mapy 21, działka nr 1649/2

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

637

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Chodzieży przy ul. Adama Mickiewicza 22, oznaczona w ewidencji gruntów symbolami: B i RIIIa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 8.4.5 MW – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, kształtującej pierzeje ulic: Mickiewicza i Krasińskiego – (Uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29.05.2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

44,59 zł + VAT 10,26 zł =54,85 zł brutto

Opłata za dzierżawę zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Roczna opłata za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze.

Chodzież

10 sierpnia 2020 r.

 R.C.

Wykaz z dnia 10 sierpnia 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

Ark. mapy 21, działka nr 1649/2

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

16 m2 pod każdym garażem, łącznie 32 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Chodzieży przy ul. Adama Mickiewicza 22, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt wydzierżawia się pod dwa garaże typu „blaszak”.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 8.4.5 MW – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, kształtującej pierzeje ulic: Mickiewicza i Krasińskiego – (Uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29.05.2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

16,00 zł + VAT 3,68 zł =19,68 zł brutto za każde miejsce pod garażem.

Opłata za dzierżawę zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Miesięczna opłata za dzierżawę gruntu płatna z góry za dany miesiąc, do 10- go każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze.

Chodzież

10 sierpnia 2020 r.

  R.C.

Wykaz z dnia 3 lipca 2020 r

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZEATRGOWYM

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

ark. mapy 29, działka nr 2562

Powierzchnia całej nieruchomości

0,8710 ha

Opis nieruchomości wraz ze sposobem ich zagospodarowania

Część działki o pow. 0,1087 ha będąca przedmiotem planowanej umowy dzierżawy wykorzystywana jest na cele rekreacji indywidualnej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29.05.2006 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny cmentarzy zamkniętych (symbol ZCz).

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy oraz termin jej wnoszenia

Czynsz dzierżawny wynosi brutto 122,20 zł miesięcznie (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa złote 20/100), w tym należny podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu ustalono na podstawie Zarządzenia nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Informacja o przeznaczeniu części nieruchomości do oddania w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę następuje podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.2020.713 t.j.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.).

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Anita Jasińska, tel. (067) 2827171 wew. 414

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl, natomiast w gazecie „Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

Chodzież, 3 lipca 2020 r.

Wykaz z dnia 1 lipca 2020 r.

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

Ark. mapy 33, działka nr 2718/2

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

1170

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: N2 – teren gruntów rolnych i zieleni (zakaz zabudowy krajobrazowych form terenu - Uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29.05.2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Roczna opłata za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze.

Chodzież

1 lipca 2020 r.

 

 R.C.

 

Wykaz z dnia 22 czerwca 2020 r.

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONEGO NAJEMCY, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ                                                  

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

         PO1H/00018266/7

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

                           ark. mapy 28, działka 2299/4

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

         355

 1. 4.      Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 15 położony w Chodzieży przy                                       ul. Stefana Żeromskiego 12 o powierzchni 38,10 m2  zlokalizowany na III piętrze budynku wielorodzinnego.  Sprzedaż następuje wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1/30 części. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: 1 piwnicę o pow. 3,54 m2. Budynek wybudowany w 1970 r.                                                                                                                                       

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer VIII/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 4 MW/U i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej i usług.

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż w/w  nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.                      

 1. 7.      Cena nieruchomości

87.445,00 zł  (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100), a po udzieleniu 60% bonifikaty od ceny sprzedaży, zgodnie z  § 2 uchwały nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r., cena wynosi 34.978,00 zł.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r.  poz. 106)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),  wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz informację o wykazie w gazecie ”Chodzieżanin”.

Chodzież,  22 czerwca 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00029201/4

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

Ark. mapy 34, działka nr 2831

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

2300

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, niezabudowana, położona w Chodzieży przy                                        ul. Świętokrzyskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym:                       MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 2WS – tereny wód powierzchniowych ś  ródlądowych                          (Uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia                               29.05.2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę zgodnie                                      z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Roczna opłata za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie                  z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do                               3 lat,  na cele rolnicze.

Chodzież

1 czerwca 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

Ark. mapy 21, działka nr 1627/1

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

42

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, niezabudowana, położona w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B- tereny mieszkaniowe

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym:                       8.4.2 MN - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.                          (Uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia                               29.05.2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę zgodnie                                      z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Roczna opłata za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie                  z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do                               3 lat,  na cele rolnicze.

Chodzież

1 czerwca 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA CHODZIESKIEMU DOMOWI KULTURY W CHODZIEŻY

 

Oznaczenie nieruchomości wg ksiąg wieczystych lokalowych

1)      lokal nr 1 - PO1H/00032977/8,

2)      lokal nr 2 - PO1H/00032978/5,

3)      lokal nr 3 - PO1H/00032979/2,

4)      lokal nr 4 - PO1H/00032980/2.

Oznaczenie nieruchomości gruntowej wg katastru nieruchomości

ark. mapy 38, działka nr 3841

 

Powierzchnia nieruchomości gruntowej

0,2147 ha

 

Opis nieruchomości wraz ze sposobem ich zagospodarowania

1)      lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony numerem 1, usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku położonego w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 17, o łącznej powierzchni użytkowej 65,58 m2, składający się z 6 izb. Z lokalem związany jest udział wynoszący 6558/103313 części w działce gruntu oznaczonej numerem 3841 i w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony, objętych księgą wieczystą PO1H//00008358/6,

2)      lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony numerem 2, usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku położonego w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 17, o łącznej powierzchni użytkowej 207,45 m2, składający się z 12 izb, do którego przynależy 5 pomieszczeń. Z lokalem związany jest udział wynoszący 20745/103313 części w działce gruntu oznaczonej numerem 3841 i w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony, objętych księgą wieczystą PO1H//00008358/6,

3)      lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony numerem 3, usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku położonego w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 17, o łącznej powierzchni użytkowej 454,92 m2, składający się z 12 izb, do którego przynależy 14 pomieszczeń. Z lokalem związany jest udział wynoszący 45492/103313 części w działce gruntu oznaczonej numerem 3841 i w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony, objętych księgą wieczystą PO1H//00008358/6,

4)      lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony numerem 4, usytuowany na drugiej kondygnacji budynku położonego w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 17, o łącznej powierzchni użytkowej 305,18 m2, składający się z 21 izb. Z lokalem związany jest udział wynoszący 30518/103313 części w działce gruntu oznaczonej numerem 3841 i w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony, objętych księgą wieczystą PO1H//00008358/6.

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

teren 4.48U - teren istniejącej zabudowy usługowej zamieszkania zbiorowego; dopuszcza się przebudowę budynku na cele mieszkalne, z zakazem powiększania powierzchni zabudowy, chyba że powyższe będzie dotyczyć partii wejściowych do budynku, klatek schodowych lub dociepleń

Forma i tryb zbycia nieruchomości

Zbycie polegające na nieodpłatnym przeniesieniu prawa własności ww. nieruchomości na rzecz Chodzieskiego Domu Kultury z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Strzeleckiej 15, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.).

Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami

293.420,82 zł

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Anita Jasińska, tel. 67 2827171 wew. 414

1) Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2) Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie „Chodzieżanin”.

Chodzież, 22 maja 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA CHODZIESKIEMU DOMOWI KULTURY W CHODZIEŻY

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

1)      PO1H/00016448/3,

2)      PO1H/00032610/8,

3)      PO1H/00030363/7,

4)      PO1H/00032721/9.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

1)      ark. mapy 38, działka nr 3842,

2)      ark. mapy 38, działka nr 3843,

3)      ark. mapy 38, działka nr 3838/1,

4)      ark. mapy 39, działka nr 3018/2.

Powierzchnia nieruchomości

1)      0,3012 ha,

2)      0,9642 ha,

3)      2,0218 ha,

4)      0,3846 ha.

Opis nieruchomości wraz ze sposobem ich zagospodarowania

1)      Nieruchomość gruntowa - obecnie niezabudowana,

2)      Nieruchomość gruntowa zabudowana:

a)      obiektem sanitariatu – budynek jednokondygnacyjny w dobrym stanie, na który składają się toalety damskie i męskie oraz prysznice, a także toaleta dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem do budynku,

b)      dwoma jednokondygnacyjnymi domkami murowanymi, z których jeden znajduje się w stanie do remontu, natomiast drugi w stanie do wyburzenia,

c)       szesnastoma jednokondygnacyjnymi domkami drewnianymi w stanie dobrym,

3)      Nieruchomość gruntowa zabudowana:

a)      obiektem amfiteatru w stanie dobrym wraz z zapleczem dla artystów z szatniami i sanitariatami, sceną i widownią na 1800 osób,

b)      obiektem kina i budynku głównego ChDK w stanie dobrym; kino jednokondygnacyjne z zapleczem na dwóch kondygnacjach dla artystów z szatniami i sanitariatami oraz salą taneczną; budynek główny z restauracją i małą salą kinowo – koncertową oraz holem kina z kasami i sanitariatami na jednej kondygnacji, na drugiej kondygnacji znajdują się biura, sale zajęć, sanitariaty oraz kinooperatorka, na trzeciej kondygnacji znajdują się również sale zajęć. Budynek ponadto posiada piwnicę z palarnią.

4)      Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem muszli koncertowej.

Przeznaczenie nieruchomości gruntowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1)      teren 4.49U - teren istniejącego budynku usługowego, z prawem do przeznaczenia na cele usług konsumpcyjnych, w tym usług turystycznych, z możliwością przebudowy istniejącego budynku,

2)      teren 4.49UT - tereny istniejącej zabudowy usług rekreacji w budynkach tymczasowych; dopuszcza się zmianę zagospodarowania, w tym form zabudowy w budynkach jednokondygnacyjnych z dachem stromym - na podstawie jednego pozwolenia na budowę uwzględniającego kompleksowe zagospodarowanie terenu oraz ochronę istniejącego drzewostanu,

3)      teren 4.47U - teren istniejącej zabudowy usługowej, w szczególności usług kultury oraz zieleni urządzonej (parkowej). Budynek położony na działce o numerze 3838/1 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej,

4)      teren ZL/uk – teren ogólnodostępnych usług w zakresie kultury.

Forma i tryb jej zbycia

Zbycie polegające na nieodpłatnym przeniesieniu prawa własności ww. nieruchomości na rzecz Chodzieskiego Domu Kultury z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Strzeleckiej 15, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.).

Wartość prawa własności nieruchomości

1)      81.475,00 zł,

2)      595.873,90 zł,

3)      2.260.643,08 zł,

4)      49.516,00 zł.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Anita Jasińska, tel. (067) 2827171 wew. 414

1) Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2) Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie „Chodzieżanin”.

Chodzież, 22 maja 2020 r.

Ogłoszenie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONEGO NAJEMCY, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00018266/7

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 ark. mapy 28, działka 2299/4

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

 355

 1. 4.      Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 15 położony w Chodzieży przy ul. Stefana Żeromskiego 12 o powierzchni 39,29 m2 zlokalizowany na III piętrze budynku wielorodzinnego. Sprzedaż następuje wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1/30 części. Budynek wybudowany w 1970 r.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer VIII/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 4 MW/U i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 1. 7.      Cena nieruchomości

90.099,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), a po udzieleniu 60% bonifikaty od ceny sprzedaży, zgodnie z § 2 uchwały nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r., cena wynosi 36.039,60 zł.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie ”Chodzieżanin”.

Chodzież, 15 kwietnia 2020 r.

 

Ogłoszenie z dnia 20.03.2020 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

996

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

183

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Chodzieży przy ul. gen. Józefa Hallera, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B- tereny mieszkaniowe

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 6.4 MW - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej. (Uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29.05.2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze.

 

Chodzież

20 marca 2020 r.

 

 R.C.

 

Ogłoszenie z dnia 12.03.2020 r.

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONEGO NAJEMCY, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00022829/3

 

2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 ark. mapy 43, działka 3177/1

3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

 660

4.      Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 15 położony w Chodzieży przy ul. Jana Kochanowskiego 44 o powierzchni 50,55 m2 zlokalizowany na poddaszu budynku wielorodzinnego. Sprzedaż następuje wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5055/69035 części. Budynek wybudowany przed 1939 rokiem.

5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 5.8 MN i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

7.      Cena nieruchomości

57.726,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 00/100), a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, zgodnie z § 2 uchwały nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r., cena wynosi 5.772,60 zł.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie ”Chodzieżanin”.

Chodzież, 12 marca 2020 r.

 

Ogłoszenie z dnia 25.02.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

ark. mapy 21, działka 1736

3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

402

4.      Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 16. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 217,73 m2z częścią usługową- w tym powierzchnia dwóch lokali użytkowych – 33,55 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46 m2. Budynek w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynki w złym stanie technicznym. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Tadeusza Kościuszki.

Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 16 w Chodzieży wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 612/Wlkp/A decyzją z dnia 02.02.1959 r.

 

5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego Miasta Chodzieży zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 47 z dnia 4 stycznia 2016 r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (m2), wydzielony funkcjonalnie z terenu MN/MW1- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodnej formy architektonicznej w pierzei ul. T. Kościuszki). Budynek mieszkalny jest wpisany do rejestru zabytków oraz położony jest w zasięgu historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków i objętego ochroną konserwatorską.

 

6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 tj.).

7.      Cena nieruchomości

399.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) a po udzieleniu 50 % bonifikaty zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 tj.) cena wywoławcza w I przetargu wynosić będzie 199.500,00 zł.

 

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 tj.)

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 tj.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 tj.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 25 lutego 2020 r.

Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz składowiska matariałów

WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWISKA MATARIAŁÓW

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1) PO1H/00025914/7 

 2)   PO1H/00018842/9 

 3)   PO1H/00018842/9  

 4)   PO1H/00018842/9 

 5)   PO1H/00018842/9

 6)   PO1H/00018842/9

 7)   PO1H/00018842/9

 8)   PO1H/00018842/9

 9)   PO1H/00026882/0

10)  PO1H/00018842/9

11)  PO1H/00023712/7

12)  PO1H/00018842/9

13)  PO1H/00026961/8

14)  PO1H/00026961/8

15)  PO1H/00026961/8                                   

16)  PO1H/00026961/8

17)  PO1H/00026961/8

18)  PO1H/00022697/8

19)  PO1H/00018842/9

20)  PO1H/00018842/9

 

oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   3488/2

2)   2191         (grunt nr 1)

3)   2191         (grunt nr 2)

4)   1624/2      (grunt nr 1)

5)   2941/2

6)   3833/7

7)   1759/2

8)   1035/1)

9)   2313

10) 2597

11) 4159

12) 1200/7

13) 4188         (grunt nr 1)

14) 4188         (grunt nr 2)

15) 4188         (grunt nr 3)

16) 4188         (grunt nr 4)

17) 4188         (grunt nr 5)

18) 2027/6

19) 1624/2      (grunt nr 2)

20) 2941/1

 

powierzchnia nieruchomości zajętej pod dzierżawę m2

1)    40

2)    18

3)    16,50

4)    21

5)    26

6)    37

7)    20

8)    10

9)    72

10)  326

11)  150

12)  363

13)  12,50

14)  12,50

15)  12,50

16)  12,50

17)  12,50

18)  350

19)  16,80

20)   83

 

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny wydzierżawia się pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz składowiska materiałów

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem              NR 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu  będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania  w dzierżawę

oddanie  nieruchomości w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat

 

Chodzież

21 stycznia 2020 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA  NA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1)   PO1H/00018842/9,

2)   PO1H/00018842/9,

3)   PO1H/00018842/9,

4)   PO1H/00018842/9,

5)   PO1H/00018842/9,

6)   PO1H/00018842/9,

7)   PO1H/00018842/9,

8)   PO1H/00018842/9,

9)   PO1H/00022697/8,

10) PO1H/00018842/9,

11) PO1H/00034757/4,

12) PO1H/00018842/9,

13) PO1H/00018842/9,

14) PO1H/00018842/9,

15) PO1H/00018842/9,

16) PO1H/00018842/9,

17) PO1H/00018842/9,

18) PO1H/00018842/9

19) PO1H/00018842/9,

20) PO1H/00018842/9,

21) PO1H/00018842/9,

22) PO1H/00018842/9,

23) PO1H/00018842/9,

24) PO1H/00018842/9,

25) PO1H/00018842/9,

26) PO1H/00018842/9,

27) PO1H/00018842/9,

28) PO1H/00018842/9,

29) PO1H/00006132/2,

30) PO1H/00018842/9,

31) PO1H/00018842/9,

32) PO1H/00025914/7,

33) PO1H/00018842/9,

34) PO1H/00018842/9,

35) PO1H/00018842/9,

36) PO1H/00018842/9,

37) PO1H/00006132/2,

38) PO1H/00006132/2,

39) PO1H/00018842/9,

40) PO1H/00034577/8,

      PO1H/00006132/2,    

41) PO1H/00018842/9,

42) PO1H/00018842/9,

43) PO1H/00006132/2,                         

44) PO1H/00018842/9   

oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   609

2)   360

3)   2911

4)   2941/1

5)   4457/4

6)   1575/4

7)   435/1

8)   2109/6

9)   3584/2

10)  435/1

11)  3050/22

12)  3650

13)  2276

14)  1559

15)  1207/16

16)  2849

17)  495/4

18)  495/6

19)  597/12

20)  634

21)  1859

22)  1200/8, 1200/10

23)  3491

24)  2753/2, 2754/2, 2755/3, 2756/2, 2757

25)  611

26)  1627/1

27)  1627/1

28)  1627/1

29)  3649

30)  3493/2

31)  3493/2

32)  3488/2

33)  1725/1, 1726/1

34)  4217, 54/3

35)  3480

36)  3008/11,

37)  3649

38)  3649

39)  2597

40)  3647, 3649

41)  564/4

42)  2911, 2913, 2941/2, 2941/3

43)  3649

44)  3928

powierzchnia nieruchomości zajętej pod dzierżawę m2

1)    188

2)    465

3)    600

4)    198

5)    378

6)    220

7)    225

8)    53

9)    294

10)  17

11)  1386

12)  248

13)  181

14)  640

15)  40

16)  316

17)  239

18)  476

19)  2651

20)  2549

21)  346

22)  317

23)  316

24)  5094

25)  347

26)  86,35

27)  75,36

28)  96,48

29)  193

30)  2417

31)  1106

32)  70

33)  194

34)  750

35)  313

36)  763

37)  169

38)  205

39)  148

40)  228

41)  494

42)  1098

43)  213

44)  76

opis nieruchomości

nieruchomości gruntowe niezabudowane

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

tereny wydzierżawia się na cele rolnicze                          i ogrodnicze

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

zgodnie z obowiązującym zarządzeniem              NR 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie nieruchomości  w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat

 

Chodzież

 

21 stycznia  2020 r.

 

 

 

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz uprawnionego najemcy, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONEGO NAJEMCY, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00027127/7

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 ark. mapy 2, działka 342/5

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

 1150

 1. 4.      Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Wiejskiej 4/3 o powierzchni 80,30 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 912/2408 części. Zlokalizowany jest na parterze oraz na poddaszu budynku mieszkalnego.Lokal posiada dwa pomieszczenia przynależne na poddaszu o łącznej pow. 10,90 m2. Budynek wybudowany przed 1939 rokiem.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 26 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.30 MN i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 1. 7.      Cena nieruchomości

99.111,33 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych 33/100), a po udzieleniu 97% bonifikaty od ceny sprzedaży, zgodnie z § 2 uchwały nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r., cena wynosi 2.973,34 zł.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie ”Chodzieżanin”.

Chodzież, 7 stycznia 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

ark. mapy 2, działka 429/2

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

107

 1. 4.      Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w Chodzieży przy ulicy Akacjowej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej- dojazd do nieruchomości drogą asfaltową oraz dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków funkcjonowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr geodez. 429/1.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.), nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.29 MN- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach szeregowych.

 

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym – art. 13 ust. 1 i art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

 1. 7.      Cena nieruchomości

10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Chodzież, 2 stycznia 2020 r.