Przetargi

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wiejskiej, działka nr 495/7

Chodzież, dnia 31.08.2020 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w Chodzieży przy ul. Wiejskiej, działka nr 495/7.

 

 1. 1.       Przedmiot sprzedaży.

Niezabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Wiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 2, działka nr 495/7 o pow. 0,1071 ha, opis użytków: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej- dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość jest nieużytkowana. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. Otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości niezabudowane przeznaczone na ten cel.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

 

 1. 2.       Terminy poprzednich przetargów: 29.07.2020 r.

 

 1. 3.       Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (Uchwała nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29.05.2006 r.): działka nr 495/7 oznaczona jest symbolem 2.32 MN i stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz wyodrębnienia 1 działki budowlanej dla zabudowy jednym budynkiem w wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym.

 

 1. 4.       Obciążenia nieruchomości:

a)       dział III ”Prawa, roszczenia i ograniczenia” – wpisy dotyczące innych nieruchomości,

b)      dział IV „Hipoteka” - brak obciążeń.

 Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

 

 1. 5.       Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wywoławcza w II przetargu wynosi 94.000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100), w tym należny podatek VAT w wysokości 23%.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, zatem minimalne postąpienie dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 940 zł (słownie złotych: dziewięćset czterdzieści 00/100).

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości (pomniejszoną o wpłacone wadium), nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, przed podpisaniem aktu notarialnego.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

 

6. Termin i miejsce przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07.10.2020 R. W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY PRZY UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305, GODZINA 11.00.

 

7. Wadium.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie i formie, w takim terminie, aby w dniu 01.10.2020 r. znalazło się na koncie Gminy Miejskiej w Chodzieży:

Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285.

Za termin wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w przypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W wypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może:

 • odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 • wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z przetargu.

 

9. Informacje dodatkowe.

a)       przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości,

b)      nr rachunku bankowego na wypadek konieczności zwrotu wadium,

c)       w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

d)      w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości,

e)      w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej,

f)        w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedstawić aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

g)       nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na sutek przeprowadzonego przetargu,

h)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

 • Wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,
 • Obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub tak jak w pkt 8b i 8c niniejszego ogłoszenia,

i)        nabywca ponosi koszty:

 • notarialne zgodne z taksą notarialną,
 • sądowe, zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020 r. poz.755 ze zm.),

j)        szczegółowe informacje o istnieniu uzbrojenia i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przyłączeniowych – na wniosek i koszt zainteresowanego inwestora. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt,

k)       Burmistrz Miasta Chodzieży, w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także na stronie internetowej www.chodziez.pl. Ponadto, w prasie o zasięgu lokalnym zostaje zamieszczony wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pokój 410, tel. (067) 2827171 wew. 412.

 

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4, działka nr 2372

Chodzież, dnia 24.08.2020 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w Chodzieży przy ul. Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4, działka nr 2372.

 

 1. 1.       Przedmiot sprzedaży.

Zabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 29, działka nr 2372 o pow. 0,0471 ha, opis użytków: „Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej”, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9. Działka zabudowana jest budynkami mieszkalno-usługowymi:

1) budynek mieszkano-usługowy ul. Rynek 7: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokale usługowe. Pow. zabudowy budynku 85 m². Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

2) budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 2: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Pow. zabudowy budynku 132 m².

3) budynek mieszkalno-usługowy ul. Wojska Polskiego 4: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokal usługowy. Pow. zabudowy budynku 82 m².

 

Budynki są w złym stanie technicznym.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość jest nieużytkowana. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telefoniczne. W drodze dostęp do sieci kanalizacji deszczowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i handlowo-usługowa oraz rynek miejski.

Działka nr 2372 zlokalizowana jest na terenie założenia urbanistycznego Chodzieży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-98 decyzją z dnia 17.03.1956 r. Jest to wpis przestrzennego założenia miejskiego, a nie wpis indywidualny. Ponadto, budynek położony przy ul. Rynek 7 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. W sytuacji planowanej rozbiórki istniejących obiektów (dotyczy budynków przy ul. Wojska Polskiego 2 i 4) oraz budowy nowych, inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W miejscu po rozebranych budynkach należy wznieść nowe obiekty zachowując historyczną linię zabudowy i szerokość elewacji frontowych. Ponadto, nowe obiekty swoją architekturą, gabarytami, wysokością, formą i ukształtowaniem dachu, a także ogólnymi proporcjami i wystrojem elewacji frontowej oraz materiałami wykończeniowymi powinny nawiązywać do historycznych budynków podlegających rozbiórce.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

 

 1. 2.       Terminy poprzednich przetargów: 25.03.2020 r. oraz 22.07.2020 r.

 

 1. 3.       Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (Uchwała nr XXIX/278/01 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 07.08.2001 r.): działka nr 2372 oznaczona jest symbolem MU i stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

 1. 4.       Obciążenia nieruchomości:

a)       dział III ”Prawa, roszczenia i ograniczenia” – wpisy dotyczące innych nieruchomości,

b)      dział IV „Hipoteka” - brak obciążeń.

 Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

 1. 5.       Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wywoławcza w III przetargu wynosi 260.000,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 2.600 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset 00/100).

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości (pomniejszoną o wpłacone wadium), nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, przed podpisaniem aktu notarialnego.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

 

6. Ustalenia:

a) Wyznacza się termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od daty zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości- na zgłoszenie zakończenia budowy. Przez zakończenie budowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego. Powyższy termin będzie obowiązywał każdego następnego właściciela nieruchomości.

W razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% ceny nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, do wysokości ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Co do obowiązku zapłaty kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji, nabywca nieruchomości podda się w umowie sprzedaży nieruchomości egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeks postępowania cywilnego, ze wskazaniem, że Gmina Miejska w Chodzieży będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 6 lat od upływu terminu, o którym mowa w pkt 6 lit. a).

b) nabywca nieruchomości zobowiąże się do ustanowienia na nabywanej nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży hipoteki do wysokości wylicytowanej ceny, zabezpieczającej zapłatę kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji.

c) termin, o którym mowa w pkt 6 lit. a) może ulec zmianie w przypadkach wyjątkowych oraz za zgodą Burmistrza Miasta Chodzieży.

d) Gmina Miejska w Chodzieży zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości na wypadek niezabudowania przez nabywcę nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 6 lit. a). W razie wykonania prawa odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości, kosztów sprzedaży oraz poniesionych uzasadnionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, o ile te nakłady zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

e) Gmina Miejska w Chodzieży zastrzega sobie prawo pierwokupu w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości przez dotychczasowego właściciela nieruchomości na rzecz osób trzecich. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

 

7. Termin i miejsce przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.09.2020 R. W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY PRZY UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305, GODZINA 11.00.

 

8. Wadium.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie i formie, w takim terminie, aby w dniu 24.09.2020 r. znalazło się na koncie Gminy Miejskiej w Chodzieży:

Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285.

Za termin wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w przypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W wypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może:

 • odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 • wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z przetargu.

 

10. Informacje dodatkowe.

a)       przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości,

b)      nr rachunku bankowego na wypadek konieczności zwrotu wadium,

c)       w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

d)      w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości,

e)      w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej,

f)        w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedstawić aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

g)       nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na sutek przeprowadzonego przetargu,

h)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

 • Wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,
 • Obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub tak jak w pkt 8b i 8c niniejszego ogłoszenia,

i)        nabywca ponosi koszty:

 • notarialne zgodne z taksą notarialną,
 • sądowe, zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020 r. poz.755 ze zm.),

j)        szczegółowe informacje o istnieniu uzbrojenia i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przyłączeniowych – na wniosek i koszt zainteresowanego inwestora. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt,

k)       Burmistrz Miasta Chodzieży, w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także na stronie internetowej www.chodziez.pl. Ponadto, w prasie o zasięgu lokalnym zostaje zamieszczony wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pokój 410, tel. (067) 2827171 wew. 412.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w Chodzieży

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

Chodzież  ul. Tadeusza Kościuszki 16

PO1H/00018842/9

ark. mapy 21 działka nr 1736

402

Nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 16. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 217,73 m2 z częścią usługową- w tym powierzchnia dwóch lokali użytkowych – 33,55 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46 m2. Budynek w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynki w złym stanie technicznym. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Tadeusza Kościuszki.  

Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 16 w Chodzieży wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 612/Wlkp/A decyzją z dnia 02.02.1959 r.

 

399 000,00 zł

a po udzieleniu 50% bonifikaty zgodnie z art.68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cena wywoławcza w I przetargu wynosić będzie 199.500,00 zł

20 000,00 zł

Sprzedaż zwolniona jest  z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2 WRZEŚNIA 2020 R. O GODZ. 11.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY,                                            UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2 lutego 1959 r. nr KI.IV-73/11/59, obecnie w rejestrze zabytków wpisana jest pod numerem 612/Wlkp/A. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku związanych z naprawą elementów konstrukcyjnych stropów nad parterem oraz drewnianej konstrukcji dachu w terminie 1 roku od zawarcia umowy sprzedaży.

Ponadto zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzić niezbędne prace remontowo-zabezpieczające obejmujące:

- wzmocnienie fundamentów,

- naprawę ścian obwodowych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych posiadających spękania,

- wzmocnienie więźby dachowej w ewentualną wymianą najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych,

- naprawę pokrycia dachowego poprzez przełożenie i uzupełnienie istniejącej dachówki lub wymianę na nowe z ceramicznej dachówki karpiówki układanej                    w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni.

Przyszły nabywca ma również utrzymać historyczną bryłę obiektu oraz z uwagi na przebudowane wnętrze zachować główny trakt z istniejącą klatką schodową oraz przesklepionej piwnicy. Podczas robót budowlanych należy stosować tradycyjne rozwiązania i materiały wykończeniowe. W sytuacji konieczności wymiany istniejącej, niezabytkowej stolarki okiennej, witrynowej i drzwiowej należy zastąpić ją nową w istniejących otworach z zachowaniem lub odtworzeniem historycznych podziałów. Wszelkie prace przy zabytkowym obiekcie zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r. poz. 282) wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego Miasta Chodzieży zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 47 z dnia  4 stycznia 2016 r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (m2), wydzielony funkcjonalnie z terenu MN/MW1- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodnej formy architektonicznej w pierzei ul. T. Kościuszki). Budynek mieszkalny jest wpisany do rejestru zabytków oraz położony jest w zasięgu historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków i objętego ochroną konserwatorską.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości  stanowiącej działkę nr 1736 wynosi: 2.000,00 zł.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych  00/100)  należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży Santander Bank Polska numer:  93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 27 sierpnia 2020 roku.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium powinien wskazywać jednoznacznie, której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto wpłacił wadium  i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może: 

- odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

- wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z przetargu.

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

- nr rachunku bankowego na wypadek konieczności zwrotu wadium,

- dokument tożsamości, ponadto:

 

a)      w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

b)     w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości,

c)      w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej,

d)     w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedstawić aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e)      nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu,

f)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

 • wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców  w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,
 • obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub tak jak w pkt b) i c) niniejszego ogłoszenia,

g)      nabywca ponosi koszty:

 • notarialne zgodne z taksą notarialną,
 • sądowe, zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020 r. poz.755 ze zm.),

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przed podpisaniem umowy notarialnej.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży,  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412.

Ponadto ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl,                                                     a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie: „Chodzieżanin”.

 

Chodzież, 22.06.2020 r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4 w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy : Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4 w Chodzieży

Termin poprzednich przetargów: 25 marca 2020 r.

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza*

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia(m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4

 PO1H/00018842/9

ark. mapy 29

 

nr działki 2372

 

 

 471

 

 

 

 

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalno- usługowymi:

1) budynek mieszkano-usługowy ul. Rynek 7: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokale usługowe. Pow. zabudowy budynku 85 m². Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

2) budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 2: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Pow. zabudowy budynku 132 m².

3) budynek mieszkalno-usługowy ul. Wojska Polskiego 4: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokal usługowy. Pow. zabudowy budynku 82 m².

 

Budynki są w złym stanie technicznym.

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość jest nieużytkowana. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telefoniczne. W drodze dostęp do sieci kanalizacji deszczowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i handlowo-usługowa oraz rynek miejski.

 

389 000,00 zł

 

 

60 000,00 zł

*Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

 

-2-

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 LIPCA 2020 r. O GODZ. 11.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

 

 1. I.     a) wyznacza się termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od daty zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości- na zgłoszenie zakończenia budowy. Przez zakończenie budowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego. Powyższy termin będzie obowiązywał każdego następnego właściciela nieruchomości.

 

W razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% ceny nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, do wysokości ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Co do obowiązku zapłaty kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji, nabywca nieruchomości podda się w umowie sprzedaży nieruchomości egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeks postępowania cywilnego, ze wskazaniem, że Gmina Miejska w Chodzieży będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 6 lat od upływu terminu, o którym mowa w pkt I lit. a).

 

b) nabywca nieruchomości zobowiąże się do ustanowienia na nabywanej nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży hipoteki do wysokości wylicytowanej ceny, zabezpieczającej zapłatę kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji.

 

c) termin, o którym mowa w pkt I lit. a) może ulec zmianie w przypadkach wyjątkowych oraz za zgodą Burmistrza Miasta Chodzieży.

 

d) Gmina Miejska w Chodzieży zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości na wypadek niezabudowania przez nabywcę nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt I lit. a). W razie wykonania prawa odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości, kosztów sprzedaży oraz poniesionych uzasadnionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, o ile te nakłady zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

 

e) Gmina Miejska w Chodzieży zastrzega sobie prawo pierwokupu w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości przez dotychczasowego właściciela nieruchomości na rzecz osób trzecich. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

 

 1. II.   Działka nr 2372 zlokalizowana jest na terenie założenia urbanistycznego Chodzieży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-98 decyzją z dnia 17 marca 1956 r. Jest to wpis przestrzennego założenia miejskiego, a nie wpis indywidualny. Budynek zlokalizowany przy ul. Rynek 7 wpisany jest w gminnej ewidencji zabytków.

 

 

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

-3-

 

Brak jest zobowiązań dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXIX/278/01 z dnia 7 sierpnia 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 14 września 2001 r. działka oznaczona jest symbolem Mu – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

III.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 16.07.2020 roku.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może:

- odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

- wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z przetargu.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości wynosi: 3.890,00 zł.

 

 

-4-

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

- nr rachunku bankowego na wypadek konieczności zwrotu wadium,

- dokument tożsamości, ponadto,

 

a)      w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

b)     w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości,

c)      w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej,

d)     w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedstawić aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e)      nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu,

f)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

 • wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,
 • obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub tak jak w pkt b) i c) niniejszego ogłoszenia,

g)      nabywca ponosi koszty:

 • notarialne zgodne z taksą notarialną,
 • sądowe, zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020 r. poz.755 ze zm.),

 

 

-5-

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przed podpisaniem umowy notarialnej.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

 

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412.

 

Ponadto ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie: „Chodzieżanin” i „Gazeta Wyborcza”.

 

Chodzież, 25.05.2020 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic: Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4 w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic: Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4 w Chodzieży

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza*

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia(m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4

 PO1H/00018842/9

ark. mapy 29

 

nr działki 2372

 

 

 471

 

 

 

 

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalno- usługowymi:

1) budynek mieszkano-usługowy ul. Rynek 7: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokale usługowe. Pow. zabudowy budynku 85 m². Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

2) budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 2: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Pow. zabudowy budynku 132 m².

3) budynek mieszkalno-usługowy ul. Wojska Polskiego 4: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokal usługowy. Pow. zabudowy budynku 82 m².

 

Budynki są w złym stanie technicznym.

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość jest nieużytkowana. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telefoniczne. W drodze dostęp do sieci kanalizacji deszczowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i handlowo-usługowa oraz rynek miejski.

 

385 000,00 zł

 

 

60 000,00 zł

*Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 t.j.).

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 MARCA 2020 r. O GODZ. 11.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

-2-

I.     a) wyznacza się termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od daty zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości- na zgłoszenie zakończenia budowy. Przez zakończenie budowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego. Powyższy termin będzie obowiązywał każdego następnego właściciela nieruchomości.

 

W razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% ceny nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, do wysokości ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Co do obowiązku zapłaty kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji, nabywca nieruchomości podda się w umowie sprzedaży nieruchomości egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeks postępowania cywilnego, ze wskazaniem, że Gmina Miejska w Chodzieży będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 6 lat od upływu terminu, o którym mowa w pkt I lit. a).

 

b) nabywca nieruchomości zobowiąże się do ustanowienia na nabywanej nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży hipoteki do wysokości wylicytowanej ceny, zabezpieczającej zapłatę kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji.

 

c) termin, o którym mowa w pkt I lit. a) może ulec zmianie w przypadkach wyjątkowych oraz za zgodą Burmistrza Miasta Chodzieży.

 

d) Gmina Miejska w Chodzieży zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości na wypadek niezabudowania przez nabywcę nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt I lit. a). W razie wykonania prawa odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości, kosztów sprzedaży oraz poniesionych uzasadnionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, o ile te nakłady zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

 

e) Gmina Miejska w Chodzieży zastrzega sobie prawo pierwokupu w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości przez dotychczasowego właściciela nieruchomości na rzecz osób trzecich. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

 II.   Działka nr 2372 zlokalizowana jest na terenie założenia urbanistycznego Chodzieży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-98 decyzją z dnia 17 marca 1956 r. Jest to wpis przestrzennego założenia miejskiego, a nie wpis indywidualny. Budynek zlokalizowany przy ul. Rynek 7 wpisany jest w gminnej ewidencji zabytków.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

-3-

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXIX/278/01 z dnia 7 sierpnia 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 14 września 2001 r. działka oznaczona jest symbolem Mu – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

III.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 19.03.2020 roku.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może:

- odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

- wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z przetargu.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości wynosi: 3.850,00 zł.

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

- nr rachunku bankowego na wypadek konieczności zwrotu wadium,

- dokument tożsamości, ponadto,

 

-4-

a)      w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

b)     w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości,

c)      w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej,

d)     w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedstawić aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e)      nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na sutek przeprowadzonego przetargu,

f)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

 • wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,
 • obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub tak jak w pkt b) i c) niniejszego ogłoszenia,

g)      nabywca ponosi koszty:

 • notarialne zgodne z taksą notarialną,
 • sądowe, zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2019r. poz.785),

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

 

-5-

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

 

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412.

 

Ponadto ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl.

 

Chodzież, 10.02.2020 r.