Kontrole działalności

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY W ROKU 2016

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY

ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY

W ROKU 2016

 

Lp.

Nazwa instytucji kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumenty z kontroli


Wojewoda Wielkopolski

22.03.2016 r.

Kontrola realizacji czynności przez Straż Miejską w Chodzieży.

Protokół z kontroli


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Delegatura w Pile

12.04.2016 r. - 12.05.2016 r.

Cykl kontrolny dotyczący realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Protokół z kontroli


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

13.05.2016 r.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu RPWP.08.01.01-30-0066/15

Protokół z kontroli


Archiwum Państwowe w Poznaniu, Delegatura w Pile

06.06.2016 r. - 20.06.2016 r.

Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Protokół z kontroli


Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

2.09.2016 r.

Kontrola licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym

Protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne

 

 

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY W ROKU 2015

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY

ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY

W ROKU 2015

 

Lp.

Nazwa instytucji kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumenty z kontroli


Wojewoda Wielkopolski

12.03.2015 r. - 21.03.2015 r.

Kontrola wykorzystania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziałach 75011, 80104 i 85415. Przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Wystąpienie pokontrolne


Wojewoda Wielkopolski

23.03.2015 r. - 27.03.2015 r.

Kontrola uproszczona prawidłowości ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i jego wypłaty p. B. S. w okresie od 1.10.2012 r. do lutego 2013 r. oraz prawidłowości realizacji postępowania w tym zakresie Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Wystąpienie pokontrolne


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Delegatura w Pile

11.06.2015 r. - 17.07.2015 r.

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Protokół z kontroli


Wojewoda Wielkopolski

10.08.2015 r. - 25.08.2015 r.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania i rozliczania dotacji udzielonej w 2014 r. z rezerwy celowej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

Wystąpienie pokontrolne

 

 

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY W ROKU 2014

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY

ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY

W ROKU 2014

 

Lp.

Nazwa instytucji kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot kontroli


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Delegatura z Piły.

Marzec - kwiecień 2014r.

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Lipiec 2014r.

Kontrola trwałości projektu Nr RPWP.06.01.01-088/09 współfinansowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

Czerwiec - lipiec 2014r.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej z 2013 roku.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

Lipiec 2014r.

Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

Sierpień 2014r.

Kontrola problemowa gospodarki finansowej w Mieście Chodzieży w zakresie zadłużania jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1.01.2013r. do 30.06.2014r.

6.

Wojewoda Wielkopolski

Października 2014r.

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 roku.

 

 

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY W ROKU 2013

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY

ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY

W ROKU 2013

 

Lp.

Nazwa instytucji kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot kontroli


Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

Luty 2013

Kontrola problemowa archiwum w Urzędzie Stanu Cywilnego


Najwyższa Izba Kontroli

Marzec - maj 2013

Udzielanie ulg przez organy gminy w odniesieniu do zobowiązań cywilno-prawnych, związanych z gospodarowaniem mieniem majątkowym oraz skuteczność windykacji należności z tego tytułu w latach 2010-2012r.


Wojewoda Wielkopolski

Maj - czerwiec 2013

Wykorzystywanie i rozliczanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Lipiec 2013

Stan sanitarno - techniczny i wyposażenie targowiska, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, dezynfekcja toalet, postępowanie z odpadami, dokumentacja obejmująca stan formalno-prawny, rodzaj i zakres prowadzonej działalności.


Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

Wrzesień 2013

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży


Wojewoda Wielkopolski

Listopad 2013

Wykonanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY W ROKU 2012

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY

ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY

W ROKU 2012

 

Lp.

Nazwa instytucji kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marzec 2012

Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji.

 

 

 

Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Miejskim w Chodzieży w roku 2011

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY

ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY

W ROKU 2011

 

 

Lp.

Nazwa instytucji

kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Pile

maj 2011

Ochrona środowiska - gospodarka odpadami - odpady komunalne.

2.

Wojewoda Wielkopolski

czerwiec 2011

Kontrola projektu „Moje Boisko - Orlik" 2012.

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

sierpień 2011

Stan sanitarno - techniczny ustępu ogólno - dostępnego, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, dokumentacja obiektu.

4.

Wojewoda Wielkopolski

sierpień 2011

„Budowa płd.-wsch. obwodnicy miasta Chodzież w ramach NPPDL 2008-2011".

5.

Wojewoda Wielkopolski

październik 2011

Organizacja przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w 2010r.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile

listopad 2011

Zakres kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

7.

Starosta Chodzieski

listopad 2011

Kontrola w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Miejskim w Chodzieży w roku 2010

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PODMIOTY

ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY

W ROKU 2010

 

 

Lp.

Nazwa instytucji

kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Archiwum Państwowe

Oddział w Pile

styczeń 2010

Kontrola archiwum w Urzędzie Stanu Cywilnego.

2.

Wojewódzki Urząd Pracy

marzec 2010

Kontrola projektów „Przedszkole na dobry początek - realizacja zajęć w oddziale utworzonym w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Chodzieży" oraz „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego".

3.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Pile

kwiecień 2010

Urządzenia kanalizacyjne, gospodarka odpadami, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, sprawozdawczość, zbiorniki bezodpływowe przydomowych oczyszczalni.

4.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

maj 2010

Funkcjonowanie Straży Gminnych.

5.

Regionalna Izba Obrachunkowa

październik 2010

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za okres od 01.01 - 31.12.2009r.

6.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

listopad 2010

Udzielanie przez gminy bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży.

Kontrole zewnętrzne Urzędu Miejskiego w roku 2009

Kontrole zewnętrzne Urzędu Miejskiego w roku 2009

Lp.

Nazwa instytucji kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Pile

Luty 2009

Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy

2.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Marzec- kwiecień 2009

Wykorzystywanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

3.

Wojewódzki Urząd Pracy

Lipiec 2009

Kontrola planowa realizacji projektu POKL „ Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego"

4.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Sierpień 2009

Kontrola ewidencji działalności gospodarczej

5.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wrzesień 2009

Sprawdzenie zgodności realizacji pracy Straży Miejskiej z obowiązującymi przepisami prawa

6.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Październik 2009

Kontrola realizacji projektu POKL „ Przedszkole na dobry początek ..."

 

Kontrole zewnętrzne Urzędu Miejskiego w roku 2008

Kontrole zewnętrzne Urzędu Miejskiego w roku 2008

 

Lp.

Nazwa instytucji kontrolującej

Data kontroli

Tematyka kontroli

1 .

Państwowa Straż Pożarna - Komenda Powiatowa w Chodzieży

03.04.2008

Kontrola przeciwpożarowa. budynku Urzędu Miejskiego

2.

Archiwum Państwowe zewnętrzne Poznaniu - Delegatura w Pile

Kwiecień 08

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego

3.

Komenda Wojewódzka Policji zewnętrzne Poznaniu

Kwiecień 08

Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej w Chodzieży

4.

Panstwowa Inspekcja Pracy - Inspektoratat w Pile

Sierpień 08

Kontrola pracodawcy w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych

5.

Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

Sierpień 08

Kontrola stanu sanitarnego Urzędu Miejskiego

Informacje o kontrolach w roku 2007

 Informacje o kontrolach w roku 2007
 

Lp.

Nazwa Instytucji kontrolującej

Data kontroli

Tematyka kontroli

1

Archiwum Państwowe -oddział w Pile

2007-01-12

Kontrola archiwum zakładowego w Urzędzie Stanu Cywilnego

2

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2007-08-06

Kontrola doraźna z zakresu realizacji ustawy o zamówieniach publicznych  oraz sprzedaży bezprzetargowej mienia komunalnego

3

Starosta Chodzieski

2007-11-06

Kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej

4

Najwyższa Izba Kontroli w Poznaniu

2007-11-09 do 2007-12-14

Kontrola w zakresie funkcjonowania przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej (bariery dla rozwoju przedsiębiorczości)

Informacje o kontrolach w roku 2006

Informacje o kontrolach  w roku 2006

Lp.

Nazwa Instytucji kontrolującej

Data kontroli

Tematyka kontroli

1

Wojewoda Wielkopolski

2007-02-10

1. Legalność zarządzeń wydanych przez organ wykonawczy w III i IV kwartale 2005r.

2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków za 2005r.

2

Najwyższa Izba Kontroli -delegatura w Poznaniu

2006-04-18 do 2006-06-02

Gospodarowanie Mieszkaniowym Zasobem Gminy

3

Krajowe Biuro Wyborcze -Delegatura w Pile

2006-05-09

Prowadzenie zbioru kart dodatkowych rejestru wyborców, szkolenie w zakresie obsługi programu Platforma Wyborcza

4

Wojewoda Wielkopolski

2006-05-16

Ewidencja ludności, dowody osobiste, wojsko, Urząd Stanu Cywilnego

5

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2006-06-19

Kontrola doraźna realizacji w latach 2003-2005 ewidencji przychodów i kosztów należności i zobowiązań z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, bilans Urzędu Miejskiego i zbiorczy, dysponowanie rachunkiem bankowym przez Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

6

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2006-06-26 do 2006-10-20

Kompleksowa kontrola  gospodarki finansowej miasta Chodzież za okres 01-01-2005 do dnia 31-12-2005r.

7

Panstwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu

2006-09-15

Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy.

Informacje o kontrolach i audytach

INFORMACJE O KONTROLACH I AUDYTACH
 
Informacje o kontrolach i audytach udostępniane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego.
 
     Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnianiu określone są w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.Nr 112, poz.1198).
     Zgodnie z ustawą, informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a takie nie były wyłożone lub wywieszone, są udostępniane na wniosek zainteresowanego.