Przetargi, oferty

Zapytanie ofertowe

Chodzież, dnia  24.11.2015 r.

 

Nr ….................................

 

                                                                     ……………………………….

………………………………

                                                                    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszam do złożenia oferty w rozpoznaniu ofertowym w sprawie zamówienia na Dostawę i wydawanie obiadów uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży w 2016r.”,  których wartość  nie przekracza kwoty 30.000 euro.

 1. Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i wydawanie  obiadów uczniom Szkoły Podstawowej nr 3                                                im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży w 2016r.”

            Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 04.01.2016r. do dnia 22.12.2016r.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

                        - Cena  wykonania zamówienia   - 100 %

                       

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2015r. do godziny 12:00. w  sekretariacie szkoły.
 2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu „Oferta”, załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wraz z ofertą złoży kserokopię  aktualnej decyzji właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności                          w zakresie cateringu.

 1. Warunki rozliczenia:

Należność płatna będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 21  dni od daty otrzymania faktury/ rachunku.

                                                          

                                                                                               …..................................................

                                                                                                                   Dyrektor                                                       

*) jeśli dotyczy.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa i  wydawanie obiadów uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży w okresie od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r.

Obiady muszą odpowiadać zasadom zdrowego żywienia, uwzględniać potrzeby związane z wiekiem dzieci i młodzieży szkolnej, a pod względem gramatury i kaloryczności być zgodne z normami żywienia określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia.

Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci                   i młodzieży podawane atrakcyjnie pod względem organoleptycznym i estetycznie. Wykonawca jest zobowiązany przygotowywać posiłki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1256) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży                                  w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Obiady muszą się  składać się z dwóch dań i napoju lub deseru, owocu itp. Obiady należy wydawać osobom uprawnionym w dni zajęć szkolnych od godz. 1130 do godz.1300. W przypadku, gdy dzieci będą uczęszczały do szkoły w inny dzień (np. w sobotę) – będą odpracowywały zajęcia szkolne, Wykonawca ma obowiązek przygotować i wydawać obiad w ten dzień. Posiłki wydawane będą w pomieszczeniu stołówki na terenie szkoły w ceramicznych naczyniach.

Wykonawca jest zobowiązany  uzgodnić z Dyrektorem Szkoły jadłospis na cały miesiąc. Wykonawca przedkłada Dyrektorowi Szkoły jadłospis na siedem dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. 

Utrzymanie pomieszczeń w których wydawane i spożywane będą posiłki, leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dowozić do szkoły obiady i wydawać je przy utrzymaniu temperatury posiłku w granicach 60 - 75 stopni Celsjusza.              Wykonawca jest zobowiązany do przywożenia naczyń ceramicznych i sztućców wielokrotnego  użytku, z których uczniowie będą spożywać posiłki oraz do zabierania w/w naczyń w celu umycia, wyparzenia itp.  w siedzibie Wykonawcy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób uprawnionych do spożywania posiłków            w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym posiłki będą wydawane. Natomiast listę osób uprawnionych do spożywania posiłków w miesiącu wrześniu oraz styczniu, Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu pierwszych 4 dni nauki. Wydawanie posiłków w miesiącu wrześniu nastąpi od początku drugiego tygodnia nauki (tj, od 07.09.2016 r).  Zamawiający będzie zgłaszał wykonawcy do godz. 1530,  ilość obiadów do przygotowania na dzień następny, natomiast w przypadku zwiększenia ilości osób uprawnionych przekaże Wykonawcy dodatkową listę osób uprawnionych.    W przypadku poniedziałku Zamawiający zgłosi, zamówienie i dodatkowe osoby uprawnione w piątek. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać zgłaszane przez Zamawiającego nieobecności i dodatkowe zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco Ewidencji wydawanych posiłków wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy. Od ilości posiłków określonej zgodnie z ilością osób uprawnionych, odlicza się posiłki dla uprawnionych uczniów za okres zgłoszonej nieobecności przez pracownika szkoły.

Szacunkowa ilość posiłków w/w okresie wynosi 17 000                                                              (17 000/10 m-cy = 1700 posiłków miesięcznie)

Podane ilości wydawanych posiłków są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia,                w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu obniżenia wartości zamówienia lub podstawą odmowy wykonania zamówienia.                                                Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od ilości osób uprawnionych.

Należność miesięczna zostanie naliczona, jako iloczyn stawki określonej w umowie za  jeden obiad  oraz ilości posiłków wydanych.

Fakturę/rachunek Wykonawca jest zobowiązany wystawić na Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży, ul. Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież, NIP 6070008895. Należność płatna będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 21  dni od daty otrzymania faktury/ rachunku.

Zobowiązania i wszelkie postanowienia  zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik do  niniejszego zapytania ofertowego.

Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaparafowany i podpisany projekt umowy który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz złoży kserokopię  aktualnej decyzji właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności  w zakresie cateringu.

Umowa wg. projektu zostanie zawarta w terminie do 10  grudnia 2015 r.  z Wykonawcą który zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

1.Projekt umowy

 

Chodzież, dnia 24.11.2015 r.                                     ………………………………..

 

Załącznik Nr 2

 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr – projekt

 

W dniu ………………….. pomiędzy:

Szkołą Podstawową nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

ul. Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

Pani  Hanna Lohr – Dyrektor Szkoły

a

………………………………………………..

………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje:

………………………………………………..

………………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiot umowy

1.     Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pod nazwą Dostawa  i wydawanie obiadów uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich                         w Chodzieży w 2016r.

2.     Posiłki wydawane będą w pomieszczeniu stołówki na terenie szkoły w ceramicznych naczyniach w warunkach spełniających wymogi higieniczno-sanitarne oraz gwarantujących poszanowanie godności osobistej osób korzystających z posiłku.

 

§ 2

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób uprawnionych do spożywania posiłków w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym posiłki będą wydawane. Natomiast listę osób uprawnionych do spożywania posiłków w miesiącu wrześniu i styczniu Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu pierwszych 4 dni nauki. Wydawanie posiłków w miesiącu wrześniu nastąpi od początku drugiego tygodnia nauki (tj, od 07.09.2016 r.).

2. Zamawiający będzie zgłaszał wykonawcy do godz. 1530, ilość obiadów do przygotowania na dzień następny. W przypadku poniedziałku Zamawiający zgłosi, zamówienie w piątek, natomiast w przypadku zwiększenia ilości osób uprawnionych przekaże Wykonawcy dodatkową listę osób uprawnionych.

3. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać zgłaszane przez Zamawiającego nieobecności               i dodatkowe zamówienia.

 

§ 3

 1. Obiady muszą odpowiadać zasadom zdrowego żywienia, uwzględniać potrzeby związane z wiekiem dzieci i młodzieży szkolnej, a pod względem gramatury                           i kaloryczności być zgodne z normami żywienia określonymi przez Instytut Żywności              i Żywienia.
 2. Posiłki muszą  być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci              i młodzieży, podawane atrakcyjnie pod względem organoleptycznym i estetycznie.
 3. Obiady muszą się  składać się z dwóch dań i napoju lub deseru, owocu, itp..
 4. Obiady należy sporządzać z produktów i artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej  dla żywienia zbiorowego.
 5. Wykonawca jest zobowiązany  uzgodnić z Dyrektorem Szkoły jadłospis na cały miesiąc. Wykonawca przedkłada Dyrektorowi Szkoły jadłospis na siedem dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. 
 6. Wykonawca jest zobowiązany przygotowywać posiłki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1256) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
 7. Temperatura posiłku winna mieścić się w granicach 60-75 stopni Celsjusza.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania w zamian za obiad, suchego prowiantu z zastrzeżeniem ust. 7, lub wypłacania ekwiwalentu pieniężnego.
 9. Zamawiający, na wniosek Dyrektora szkoły, w przypadku zorganizowanego przez szkołę wyjazdu grupy uczniów, może wyrazić zgodę na wydanie suchego prowiantu                  w zamian za obiad o równowartości tegoż obiadu.
 10. Przygotowanie i wydawanie posiłków musi  odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 2015, 594 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych.

 

 

 

§ 4

1.     Posiłki należy wydawać osobom uprawnionym w dni zajęć szkolnych od godz. 1130                         do godz. 1300.

2.     W przypadku, gdy dzieci będą uczęszczały do szkoły w inny dzień (np. w sobotę) – będą odpracowywały zajęcia szkolne, Wykonawca ma obowiązek przygotować i wydawać obiad w ten dzień.

3.     Wykonawcy nie wolno wydawać osobom uprawnionym posiłków w pojemniki, termosy, słoiki itp. do spożycia poza wyznaczonym miejscem.

4.     Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu realizacji zamówienia w mniejszej ilości posiłków niż określona w niniejszej  umowie.

5.     Ilość posiłków do wydania określana będzie przez Zamawiającego, zgodnie z ilością uprawnionych uczniów, z zastrzeżeniem ust. 6 i może ulegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

6.     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji wydawanych posiłków wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

7.     Od ilości posiłków określonej zgodnie z ilością osób uprawnionych, odlicza się posiłki dla uprawnionych uczniów za okres zgłoszonej nieobecności przez pracownika szkoły.

8.     Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przerwy w korzystaniu z posiłków przez osoby uprawnione trwającej powyżej 3 dni, jeżeli nie została ona wcześniej zgłoszona przez pracownika szkoły.

9.     Posiłek należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych (szklanych) i sztućców wielokrotnego użytku umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 2015, 594 ze zm.)

.

§ 5

Umowa zawarta jest na czas określony od 04.01.2016 r. do 22.12.2016 r. z wyłączeniem przerw świątecznych i dni wolnych od zajęć szkolnych.

§ 6

 

 1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działania lub zaniechania.

 

 

§ 7

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania umowy do posiadania aktualnej polisy

ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

W sytuacji nie przestrzegania warunków jakościowych lub sanitarnych produkcji                           oraz wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego odstąpienia                od umowy w trybie natychmiastowym.

§ 9

 

1. Strony ustalają cenę za jeden obiad w wysokości: …............... zł netto, ………… zł brutto

2. Wartość zamówienia wynosi:  ………………….. zł netto, …...................... zł brutto,  przy założeniu, że szacunkowa ilość wydanych posiłków wyniesie 17 000 rocznie (1 700 obiadów x 10 m-cy = 17 000 obiadów w 2016 r.).

3. Podane ilości wydawanych posiłków są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia,  w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu obniżenia wartości zamówienia lub podstawą odmowy wykonania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od ilości osób uprawnionych.

5. Należność miesięczna zostanie naliczona, jako iloczyn stawki określonej w ust.                                     1    oraz ilości posiłków wydanych.

§ 10

 1. Po zakończeniu danego miesiąca Wykonawca składa w terminie 3 dni roboczych do sekretariatu szkoły fakturę/ rachunek wraz z niżej wymienionymi załącznikami.

1)     Ewidencja wydawanych obiadów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

2)     Miesięczna specyfikację kosztów realizacji umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

 1. Podstawą comiesięcznego rozliczenia za miesiąc poprzedni jest prawidłowe wypełnienie załączników, o których mowa w ust. 1.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w załącznikach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego skorygowania.
 3. Zapłata należności nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z wymaganymi załącznikami.

 

          § 11

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
  1. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 1% wartości brutto zamówienia określonej w § 9  ust. 2 umowy,
  2. odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 13 umowy w wysokości 1% wartości brutto zamówienia,
  3. niewystarczającej ilości wydanych posiłków w wysokości dwukrotności ceny brutto  określonej w § 9 ust. 1 umowy za każdy brakujący posiłek,
  4. nieprzestrzegania czasu wydawania posiłków – w kwocie 50,00 zł brutto za każde naruszenie,
  5. przygotowywania i wydawania posiłków niezgodnie z postanowieniami umowy – w kwocie 200,00 zł za każde naruszenie,

 

 1. Zamawiający będzie stosował kary, o których mowa w ust. 1 w przypadku stwierdzenia naruszeń. O zastosowaniu kary Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.                  Kary umowne Wykonawca zobowiązany będzie regulować w terminie do 7 dni od dnia nałożenia przez Wykonawcę kary.
 2. W przypadku braku zapłaty, kara będzie potrącona z kolejnej faktury/rachunku.
 3. W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych, Strony upoważnione są do żądania zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia.

 

§ 12

Prawidłowość wykonania umowy będzie podlegała kontroli wykonywanej przez osobę(-y) upoważnioną(-e) przez Zamawiającego.

§ 13

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku zaistnienia jednej                              z następujących sytuacji:

 1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,
 2. Zamawiający powziął informację o prowadzeniu postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy lub postępowania upadłościowego przeciwko Wykonawcy,
 3. Wykonawcy cofnięto lub zawieszono zatwierdzenie zakładu przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 4. Wykonawca znajduje się w stanie likwidacji.

 

§ 14

 1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy.
 2. Za naruszenie istotnych warunków umowy uważa się 3-krotne stwierdzenie naruszeń wymienionych w § 11 ust. 1 pkt. 3 do 5 umowy.
 3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie dostosowania się Wykonawcy do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1256) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 2015, 594 ze zm.).

 

§ 15

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
 2. Niedopuszczalna jest zmiana umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej stronie konkretnego roszczenia na piśmie.
 5. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 6. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,     o którym mowa w ust. 5, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
 7. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 16

 1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie.
 3. Integralną częścią umowy jest załącznik Nr 1 i 2  do umowy.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJACY                                                     WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1

do umowy

 

EWIDENCJA  WYDAWANYCH  OBIADÓW  w miesiącu …………………………………………………..

w  Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni miesiąca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że dane w przedmiotowej Ewidencji są zgodne ze stanem faktycznym

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                                          ………………………………………………………….

                                                                                                                                                                                              / data i podpis osoby sporządzającej/

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 2 do umowy

Miesięczna specyfikacja kosztów realizacji umowy

w  Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży

                

…………………………………..

( miesiąc )

 

 

 

Nazwisko i

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imię ucznia

imię rodzica

Ilość obiadów*

Cena brutto za

Wartość

 

 

(opiekuna

 

obiad

brutto

 

 

prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

X

X

 

X

 

*zgodnie z Ewidencją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy

Data i podpis osoby sporządzającej

 

 

 

 

 

 

      …........................., dnia ….....................

Wykonawca:

.......................................

.......................................

.......................................

 (telefon / fax)                                                                            Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Kochanowskiego 1

64-800 Chodzież

 

FORMULARZ OFERTY

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w rozpoznaniu ofertowym w sprawie zamówienia na: „Dostawę i wydawanie obiadów uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży w 2016”, składam niniejszą ofertę:

 1. Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

- …................................................. zł netto,

- podatek VAT …....... % …............................. zł

- …................................................. zł brutto,

            tj. ….................. zł netto,  …………...... zł brutto za 1 obiad.

 1. Oświadczamy, że wykonam przedmiot zamówienia od dnia…………….. do dnia ….....................................
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapisanymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich  zastrzeżeń.
 3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- Zaparafowany Projekt umowy.

- Decyzja …………………………………………..

 

…..............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

 

Protokół

Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego do zapytania ofertowego dotyczącego "Dostawy i wydawania obiadów uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży."

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Odnowienie drzwi i boazerii w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży”

                     Chodzież, dnia 16.05.2014r.

 

 

  

Nr SP3/322/2/2014                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm.),   informuję, że ogłoszony w dniu 30.04.2014r.  przetarg nieograniczony na  „Odnowienie drzwi i boazerii  w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, został  rozstrzygnięty  w dniu 16.05.2014r. 

Za  ofertę najkorzystniejszą  ekonomicznie  uznano   ofertę firmy  P.P.H.U. „JAKTOM”, ul. Nowa 6/3, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.   W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała 100 punktów.

W niniejszym  postepowaniu została złożona jedna oferta.  Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży”

                     Chodzież, dnia 16.05.2014r.

 

 

  Nr SP3/322/3/2014                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm.),   informuję, że ogłoszony w dniu 30.04.2014r.  przetarg nieograniczony na  „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, został  rozstrzygnięty  w dniu 16.05.2014r. 

Za  ofertę najkorzystniejszą  ekonomicznie  uznano   ofertę firmy  WZB-U HORBUDEX, ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież.

Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.   W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała 100 punktów.

W niniejszym  postepowaniu została złożona jedna oferta.  Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 145934 - 2014 - roboty budowlane

Nr SP3/322/3/2014 Chodzież, dnia 30.04.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży

Numer ogłoszenia: 145934 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.201

Linki:
1. Ogłoszenie (plik .doc , plik .pdf )
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Przedmiar robót

Ogłoszenie o zamówieniu nr 145842 - 2014 - roboty budowlane


Nr SP3/322/2/2014 Chodzież, dnia 30.04.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Odnowienie drzwi i boazerii w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży

Numer ogłoszenia: 145842 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Linki:
1. Ogłoszenie (plik .doc , plik .pdf )
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Przedmiar robót

Wykaz pomieszczeń położonych w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego 1 przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańcóe Wielkopolskich w Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz pomieszczeń, położonych w Chodzieży, przy ul. Kochanowskiego 1, przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKOW

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

nie dotyczy

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

nie dotyczy

powierzchnia nieruchomości m2

85,91

opis nieruchomości

pomieszczenia kuchenne w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 wydawanie posiłków

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

czynsz w wysokości 100,-zł miesięcznie + VAT

terminy wnoszenia opłat

czynsz miesięczny,  płatny  do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

czynsz za dzierżawę będzie aktualizowany w przypadku zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości czynszów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele wydawania posiłków

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

9 sierpnia 2012 r.

     

 

  Plany pomieszczeń.