Przetargi, ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dostawa przez wykonawcę na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży 4 szt. autobusów
spalinowych oraz 1 szt. autobusu elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu.
Numer referencyjny: 1/P/MZK/2017

Strona internetowa MZGM

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 03.06.2014r. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ POSIADA SWOJĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

http://www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl/

ORAZ STRONĘ BIP:

http://www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl/bip

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

organizowanym przez Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież w Chodzieży

 1. Wykaz lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych na najem na okres do 3 lat, został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży www.bip.wokiss.pl/chodziezm /podstrona Mieszkaniowy Zasób Gospodarki Mieszkaniowej Chodzież/

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  1. wpłacenie wadium w wysokości określonej w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do najem ,

  2. złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru określonego w Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 3. Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 14.

 4. Oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież w sekretariacie.

 5. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy zgłaszać się do Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież, numer tel. 67-28-20-322 wew.(27).

 6. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych " w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 7. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

 8. Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję Konkursową, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 roku o godz. 13****, w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież pok. 17

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na najem na okres do trzech lat

  Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) informuje o lokalach użytkowych w Chodzieży przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na podstawie konkursu ofert

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na najem na okres do trzech lat

Informacja

SG.7150.1.2014                                                                                                                  Chodzież, 29.04.2014 r.

INFORMACJAMieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej w Chodzieży informuje, iż konkurs ofert na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 3, Krasińskiego 5, Kościuszki 16 wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2014 r. o godz. 13:00 w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież pok. 17, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
organizowanym przez Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież w Chodzieży
 
1. Wykaz czterech lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych na najem na okres do 3 lat, został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży www.bip.wokiss.pl/chodziez.pl. /podstrona Mieszkaniowy Zasób Gospodarki Mieszkaniowej Chodzież/
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
a. wpłacenie wadium w wysokości określonej w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do najem ,
b. złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru określonego w Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 14.
4. Oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież w sekretariacie.
5. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy zgłaszać się do Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież, numer tel. 67-28-20-322 wew.(27).
6. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych " w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
7. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
8. Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję Konkursową, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 roku o godz. 13****, w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież pok. 17
 
Dyrektor
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
Iwona Szmyt 

INFORMACJA O LOKALACH UŻYTKOWYCH W CHODZIEŻY PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

DYREKTOR MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, 64-800 CHODZIEŻ NA PODSTAWIE ART. 35 UST. 1, UST. 2 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (DZ. U. Z 2010 R. NR 102, POZ. 651 Z PÓŹ. ZM.) INFORMUJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH W CHODZIEŻY PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS OZNACZONY DO 3 LAT NA PODSTAWIE KONKURSU OFERT:
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania poniżej 14.000 EURO

Chodzież, dnia 2 kwietnia 2014

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania poniżej 14.000 EURO

w trybie wyboru oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2013r. poz 907 ze zm.)Zamawiający:


Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3

64-800 Chodzież

tel: (67) 28 20 322, fax: (67) 28 20 322

NIP - 607-00-38-815

REGON - 300580502

e-mail: remontowy.mzgm@chodziez.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00


Wykonanie zadania pod nazwą poawaryjny remont instalacji elektrycznej w budynku położonym w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej nr 1.


Termin wykonania zamówienia:


Przewidywany termin zakończenia robót 16 maja 2014 roku


Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:


Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Chodzieży - w zakładce jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież - przetargi, ogłoszenia.

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.


Warunki udziału w postępowaniu:


 1. Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia przedmiarem robót.

2. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym.

3. Dokonania wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być przeprowadzone prace remontowe.

4. Stosowanie materiałów budowlanych niewadliwych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

5. Załączenie do oferty referencji z minimum 2 wykonanych robót o podobnym zakresie.


Kryteria wyboru oferty:


Cena 100 %

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:


 1. Miejsce składania ofert - Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska nr 3, 64-800 Chodzież (sekretariat pokój nr 1).

 2. Termin złożenia ofert - do dnia 11.04.2014 r. do godz. 11:00.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.04.2014 r. o godz. 11:30.


Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:


Wykonanie zadania pod nazwą poawaryjny remont instalacji elektrycznej w budynku położonym w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej nr 1.


Nie otwierać przed dniem 11.04.2014r. do godz. 11:30.


W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.


Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:


W sprawach (technicznych): Michał Wendland - główny specjalista ds. technicznych, tel. 67 2820322 wew. 27, 604-987-409, e-mail: remontowy.mzgm@chodziez.pl.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 14:00.


Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego:

 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: http://bip.wokiss.pl/.chodziezm/ - w zakładce jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież - przetargi, ogłoszenia.


UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.


 1. Załączniki do ogłoszenia

 2. ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej


Zatwierdził:

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

Iwona Szmyt

Wykonanie zadania pod nazwą poawaryjny remont instalacji elektrycznej

Wykonanie zadania pod nazwą poawaryjny remont instalacji elektrycznej w budynku położonym w Chodzieży przy ul. Kościuszki nr 18.

 

Ogłoszenie

„Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w podziale na dwie części".

Informacja

Chodzież, dnia 10 lutego 2014
INFORMACJA
 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież informuje: że na przełomie lutego oraz marca 2014 roku nastąpi wykonanie rocznego oraz 5-letniego przeglądu technicznego budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież. Okresowa kontrola polegać będzie na:

 

 1. na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania całości obiektu budowlanego (dotyczy także lokali mieszkalnych), estetyki obiektu budowlanego jego otoczenia oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń ochrony środowiska na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t.j.)
 2. na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania całości obiektu budowlanego (dotyczy także lokali mieszkalnych), estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t.j.) z wyłączeniem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).

W związku z powyższym Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież prosi o udostępnienie wejścia do lokali mieszkalnych w celu wykonania w/w przeglądów.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie rocznego oraz 5-letniego przeglądu technicznego budynków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie rocznego oraz 5-letniego przeglądu technicznego budynków będących w zarządzie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

 

Zamawiający:

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej nr 3, jako Zarządca.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie dotyczy budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, administracyjnych, usługowych, postępowanie prowadzone jest w sposób uproszczony wykazujący gospodarny wybór oferentów, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 t.j.).

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

 • na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 t.j.) okresowego rocznego przeglądu technicznego budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wielorodzinnych, administracyjnych, usługowych wraz z oceną stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

 • na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 t.j.) pięcioletniego przeglądu technicznego budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wielorodzinnych, administracyjnych, usługowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (przeglądowi nie podlegają instalacje elektryczne i piorunochronne w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów),


wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


Okresowa kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego. Kontrolę należy przeprowadzić zarówno w lokalach mieszkalnych jak i użytkowych.

Z przeglądu technicznego zostanie sporządzony protokół (wg Załącznika nr 6).

Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku, winna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami robót remontowych wykonanych w danym budynku w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.

Szczegółowe zasady wykonania przeglądu zawiera Załącznik Nr 5.


Termin wykonania zamówienia:


Niniejsze zamówienie należy wykonać w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.


Warunki udziału w postępowaniu:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej.

 • instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

 • posiadają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i gazowych.

2. Wyrażą zgodę na termin związania ofertą 30 dni.

3. Wyrażą zgodę na termin zapłaty faktury 14 dnia.


Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:


 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).

 2. Zestawienie kosztów dla budynków poszczególnych (wg Załącznika Nr 2).

 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.

 4. Kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie wykonywać przeglądy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.


Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:


W sprawach (technicznych): Michał Wendland - (067) 2 820 322.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8:00 - 14:00.


Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:


 1. Miejsce składania ofert - Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska nr 3, 64-800 Chodzież (sekretariat).

 2. Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na wykonanie rocznego i okresowego 5-letniego przeglądu technicznego w budynkach Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież".

 3. Termin złożenia ofert - do dnia 31.01.2014 r. do godz. 12:00.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.01.2014 r. o godz. 12:30.


Sposób obliczenia ceny:


 1. W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT (procentowo i kwotowo) oraz cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 2. W załączniku Nr 2 należy podać cenę netto, podatek VAT (procentowo i kwotowo) oraz cenę brutto dla każdego budynku Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież.

 3. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert:


Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiście błędy i omyłki rachunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.


Podwykonastwo:


 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom.

 2. W formularzu oferty Wykonawca powinien wskazać, czy przedmiotowe zamówienie zostanie powierzone do wykonania podwykonawcom, jeśli tak, to w jakim zakresie.


UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.


 1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

 2. Załącznik Nr 2 - Zestawienie kosztów dla budynków poszczególnych.

 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz osób.

 4. Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.

 5. Załącznik Nr 5 - Szczegółowe zasady przeprowadzenia przeglądów technicznych

budynków.

 1. Załącznik Nr 6 - Wzór protokołu z przeglądu.

 

 • Do pobrania:

Załączniki

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

Iwona Szmyt

 

Ogłoszenie

Chodzież, 2013-08-09


Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza rokowania cenowe na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Rynek 20

 • przedmiotem negocjacji jest powierzchnia użytkowa 89,86 m2,

 • cena wywoławcza najmu została określona na kwotę 18,00 netto za m2

 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz centralne ogrzewanie MEC.

 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.

 • umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca.

 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku.


Na lokal był ogłaszany konkurs ofert w terminach

a) I konkurs - 12.06.2013

b) II konkurs - 12.07.2013


Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalone z kandydatem na najemcę po zakończeniu rokowań.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, pok. nr 1/ sekretariat/w okresie od dnia wywieszenia ogłoszenia o rokowaniach do dnia 23.08.2013r.

Na kopercie umieszcza się napis „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ROKOWANIACH" oraz adres lokalu, którego zgłoszenie dotyczy i nazwę zgłaszającego.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 1. adres lokalu,

 2. imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań lub firmę i adres siedziby firmy,

 3. proponowaną stawkę czynszu najmu oraz sposób zapłaty,

 4. określenie sposobu ewentualnego zwrotu wadium ( podanie konta bankowego ),

 5. oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania rokowań,

 7. podpis uczestnika rokowań i data sporządzenia zgłoszenia.


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wadium w kwocie 240,00, w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań, konto nr: 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Rokowania odbędą się w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, w dniu 27.08.2013 roku o godz. 1000, pok. nr 17.


Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu zgłoszeń.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Rokowania uważa się za zakończone z chwila podpisania protokołu.


Przed komisją prowadzącą rokowania należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez kandydata na najemcę zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi 4.852,00 zł.

Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała rokowania uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Kaucja zabezpieczająca winna być wpłacona do dnia podpisania umowy najmu.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 19-22.08.2013 roku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067) 28-20-322.

Organizator rokowań zastrzega sobie możliwość ich unieważnienia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się ze wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


z dnia 12 lipca 2013 roku


O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, ul. Młyńska 3 , zwane dalej „MZGM" ogłasza II konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 • przedmiotem konkursu jest powierzchnia użytkowa 20,27 m2,

 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,

 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub handlowo-usługową.

 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca sierpnia 2013 roku na czas nieoznaczony,

 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 10,00 zł./m² miesięcznie netto

 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca,

 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

Cenę wywoławczą określa się na: 10,00 zł netto za 1 m². Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. wpłacenie wadium w kwocie 30,00

w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem:

konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

 1. złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru (załącznik nr 1)w zamkniętej kopercie (format A4).

 

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MZGM można składać w siedzibie przy ul. Młyńskiej 3

3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MZGM,

tel 67 282-03-22.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Aneta Ciecieląg.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2013 roku o godzinie 15.00


4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokali użytkowych " - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5.Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert,

nie będą rozpatrywane.

 1. Dyrektor MZGM zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


z dnia 12 lipca 2013 roku

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, ul. Młyńska 3 , zwane dalej „MZGM" ogłasza II konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 20 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 • przedmiotem konkursu jest powierzchnia użytkowa 89,86 m2,

 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz centralne ogrzewanie

 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub handlowo-usługową, gastronomiczną,

 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca sierpnia 2013 roku na czas nieoznaczony,

 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 18,00 zł./m² miesięcznie netto

 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca,

 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

Cenę wywoławczą określa się na: 18,00 zł netto za 1 m². Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. wpłacenie wadium w kwocie 240,00

w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem:

konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

 1. złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru (załącznik nr 1)w zamkniętej kopercie (format A4).

 

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MZGM można składać w siedzibie przy ul. Młyńskiej 3

3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MZGM,

tel 67 282-03-22.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Aneta Ciecieląg.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2013 roku o godzinie 15.00


4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokali użytkowych " - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5.Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert,

nie będą rozpatrywane.

 1. Dyrektor MZGM zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


z dnia 12 czerwca 2013 roku


O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, ul. Młyńska 3 , zwane dalej „MZGM" ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 • przedmiotem konkursu jest powierzchnia użytkowa 20,27 m2,

 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,

 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub handlowo-usługową.

 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca lipca 2013 roku na czas nieoznaczony,

 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 20,00 zł./m² miesięcznie netto

 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca,

 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

Cenę wywoławczą określa się na: 20,00 zł netto za 1 m². Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. wpłacenie wadium w kwocie 50,00

w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem:

konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

 1. złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru (załącznik nr 1)w zamkniętej kopercie (format A4).

 

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MZGM można składać w siedzibie przy ul. Młyńskiej 3

3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MZGM,

tel 67 282-03-22.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Aneta Ciecieląg.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2013 roku o godzinie 15.00


4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokali użytkowych " - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5.Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert,

nie będą rozpatrywane.

 1. Dyrektor MZGM zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


z dnia 12 czerwca 2013 roku


O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, ul. Młyńska 3 , zwane dalej „MZGM" ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 20 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 • przedmiotem konkursu jest powierzchnia użytkowa 89,86 m2,

 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz centralne ogrzewanie

 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub handlowo-usługową, gastronomiczną,

 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca sierpnia 2013 roku na czas nieoznaczony,

 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 25,00 zł./m² miesięcznie netto

 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca,

 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

Cenę wywoławczą określa się na: 25,00 zł netto za 1 m². Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. wpłacenie wadium w kwocie 300,00

w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem:

konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

 1. złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru (załącznik nr 1)w zamkniętej kopercie (format A4).

 

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MZGM można składać w siedzibie przy ul. Młyńskiej 3

3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MZGM,

tel 67 282-03-22.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Aneta Ciecieląg.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2013 roku o godzinie 15.00


4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokali użytkowych " - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5.Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert,

nie będą rozpatrywane.

 1. Dyrektor MZGM zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 

 

Ogłoszenie

Chodzież, 2013-05-16

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież


podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy.

Lokal położony jest w Chodzieży przy ulicy Kościuszki 16: • powierzchnia użytkowa 20,27 m2,

 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,

 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową,

 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca lipca 2013 roku,

 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 20,00 zł./m² miesięcznie, netto

 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca

 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego rokuTermin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie dostępne są w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież lub pod numerem telefonu : 067 / 282-03-22.OGŁOSZENIE

Chodzież, 2013-05-16

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież


podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy.

Lokal położony jest w Chodzieży przy Rynek 20: • powierzchnia użytkowa 89,86 m2,

 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz centralne ogrzewanie.

 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową, gastronomiczną.

 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca sierpnia 2013 roku,

 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 25,00 zł./m² miesięcznie, netto

 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca

 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego rokuTermin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie dostępne są w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież lub pod numerem telefonu : 067 / 282-03-22.OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


z dnia 28 marca 2013 roku


O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, ul. Młyńska 3 , zwane dalej „MZGM" ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 • przedmiotem konkursu jest powierzchnia użytkowa 54,90 m2,

 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz etażowe gazowe centralne ogrzewanie.

 • lokal może być przeznaczony na działalność gastronomiczną lub handlowo-usługową.

 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca kwietnia 2013 roku na czas nieoznaczony,

 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 14,00 zł./m² miesięcznie netto

 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca,

 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

Cenę wywoławczą określa się na: 14.00 zł netto za 1 m². Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. wpłacenie wadium w kwocie 100,00

w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem:

konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

 1. złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru (załącznik nr 1 )w zamkniętej kopercie (format A4).

 

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MZGM można składać w siedzibie przy ul. Młyńskiej 3

3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MZGM,

tel 67 282-03-22.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Aneta Ciecieląg.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2013 roku o godzinie 15.00


4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokali użytkowych " - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5.Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert,

nie będą rozpatrywane.

 1. Dyrektor MZGM zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

OGŁOSZENIE

Chodzież, 2013-03-01

 

Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza rokowania cenowe na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Staszica 1

 • przedmiotem negocjacji jest powierzchnia użytkowa 101,24 m2,
 • cena wywoławcza najmu została określona na kwotę 8,00 netto za m2
 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,
 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz etażowe centralne ogrzewanie.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca.
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku.

 

Na lokal był ogłaszany konkurs ofert w terminach

a) I konkurs - 25.01.2013

b) II konkurs - 20.02.2013

 

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalone z kandydatem na najemcę po zakończeniu rokowań.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, pok. nr 1/ sekretariat/w okresie od dnia wywieszenia ogłoszenia o rokowaniach do dnia 18.03.2013 r..

Na kopercie umieszcza się napis „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ROKOWANIACH" oraz adres lokalu, którego zgłoszenie dotyczy i nazwę zgłaszającego.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1. adres lokalu,

2. imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań lub firmę i adres siedziby firmy,

3. proponowaną stawkę czynszu najmu oraz sposób zapłaty,

4. określenie sposobu ewentualnego zwrotu wadium ( podanie konta bankowego ),

5. oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania rokowań,

7. podpis uczestnika rokowań i data sporządzenia zgłoszenia.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wadium w kwocie 120,00, w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań, konto nr: 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Rokowania odbędą się w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, w dniu 21 marca 2013 roku o godz. 1000, pok. nr 17.

 

Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu zgłoszeń.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Rokowania uważa się za zakończone z chwila podpisania protokołu.

 

Przed komisją prowadzącą rokowania należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez kandydata na najemcę zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi 2 429,76.

Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała rokowania uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Kaucja zabezpieczająca winna być wpłacona do dnia podpisania umowy najmu.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 14-15.03.2013 roku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067) 28-20-322.

Organizator rokowań zastrzega sobie możliwość ich unieważnienia. .

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się ze wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wywieszono .............................

Ogłoszenie zdjęto......................................

OGŁOSZENIE

                                                                                                                      Chodzież,01.03.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony  w Chodzieży przy Jagiellońskiej 9,

 

·          powierzchnia użytkowa  54,90  m2,

·          lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz etażowe gazowe centralne ogrzewanie.
 • lokal może być przeznaczony na działalność gastronomiczną lub handlowo-usługową.
 • umowa najmu zostanie zawarta w miesiącu kwietniu 2013 roku,
 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 14,00 zł./m² miesięcznie netto
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

 Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

           Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie dostępne są w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3,   64-800 Chodzież lub pod numerem telefonu :  067 / 282-03-22.

 

 

 

 

Ogłoszenie wywieszono..................................

Ogłoszenie zdjęto...........................................

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

z dnia 04 lutego 2013 roku

 

O KONKURSIE
OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO

                                                          

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież,  ul. Młyńska 3 , zwane dalej „MZGM" ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku przy  ul. Staszica 1 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 • przedmiotem konkursu jest powierzchnia użytkowa 101,24 m2,
 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,
 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz etażowe centralne ogrzewanie.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca marca 2013 roku na czas nieoznaczony.
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca.
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku.

 

Cenę wywoławczą określa się na: 10.00 zł netto za 1 m². Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

a)      wpłacenie wadium w kwocie 150,00

w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem:

konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

b)      złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru (załącznik nr 1 )w zamkniętej kopercie (format A4).

 

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MZGM można składać w siedzibie przy ul. Młyńskiej 3

3.  W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MZGM,

tel 67 282-03-22.

 Osobą upoważnioną do kontaktów jest Aneta Ciecieląg.

Termin składania ofert upływa w dniu  20 lutego 2013 roku o godzinie 15.00

5. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokali użytkowych " - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

6.      Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone  po terminie składania ofert,

nie będą  rozpatrywane.

7.      Dyrektor MZGM zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

z dnia 08 stycznia 2013 roku

 

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO

                                                          

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież,  ul. Młyńska 3 , zwane dalej „MZGM" ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku przy  ul. Staszica 1 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 • przedmiotem konkursu jest powierzchnia użytkowa 101,24 m2,
 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,
 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz etażowe centralne ogrzewanie.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca luty 2013 roku na czas nieoznaczony.
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca.
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku.

 

Cenę wywoławczą określa się na: 14.00 zł netto za 1 m². Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

a)      wpłacenie wadium w kwocie 210,00

w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem:

konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

b)      złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru (załącznik nr 1)w zamkniętej kopercie (format A4).

 

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MZGM można składać w siedzibie przy ul. Młyńskiej 3

3.  W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MZGM,

tel 67 282-03-22.

 Osobą upoważnioną do kontaktów jest Aneta Ciecieląg.

Termin składania ofert upływa w dniu  25 stycznia 2013 roku o godzinie 15.00

5. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokali użytkowych " - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

6.      Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone  po terminie składania ofert,

nie będą  rozpatrywane.

7.      Dyrektor MZGM zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Chodzież: Usunięcie nieczystości stałych - odpadów komunalnych - z nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Chodzież poprzez ich wywóz na wysypisko, bądź poddanie utylizacji
Numer ogłoszenia: 259744 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197766 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2820322, 502 630811, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie nieczystości stałych - odpadów komunalnych - z nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Chodzież poprzez ich wywóz na wysypisko, bądź poddanie utylizacji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usunięcie nieczystości stałych - odpadów komunalnych - z nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Chodzież poprzez ich wywóz na wysypisko, bądź poddanie utylizacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALTVATER Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53568,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22842,00
 • Oferta z najniższą ceną: 22842,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50414,40
 • Waluta: PLN.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dn. 2012 - 07 - 12

Mieszkaniowy Zasób Chodzież, 

Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64 - 800 Chodzież

NIP 607 00 38 815 ; REGON 300580502

 

 

DA.270.2.2012

 

 

Numer sprawy ZP - 01 / 2012

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot z rt. 11 ust. 8 ustawy Pzp pod nazwą :

„Usunięcie nieczystości stałych - odpadów komunalnych - z nieruchomości będących własno-ścią Gminy Miejskiej Chodzież, poprzez ich wywóz na wysypisko, bądź poddanie utylizacji".

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej 3 informuje, iż w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Usunięcie nieczystości stałych - odpadów komunalnych - z nieruchomości będących własno-ścią Gminy Miejskiej Chodzież, poprzez ich wywóz na wysypisko, bądź poddanie utylizacji".

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

ALTVATER Piła Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łącznej 4a, 64 - 920 Piła

Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle zawartego w dziale X, pkt 1, SIWZ kryterium oceny ofert, które jako jedyne, 100% kryterium przewiduje najniższą cenę wykonania zamówienia.

 

Nazwy (firmy) i adresy siedzib Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów zgodnie z obliczeniem wskazanym w dziale X, pkt 3, SIWZ :

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres siedziby Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

Liczba punktów

łącznie

 

1.

 

Zakład Oczyszczania Miasta S.C.

Stefan Muśnicki - Dorota Górska

ul. Fabryczna 4 ; 64 - 800 Chodzież

 

45,31 pkt.

 

45,31 pkt.

 

2.

 

ALTVATER Piła Sp. z o.o.

ul. Łączna 4a ; 64 - 920 Piła

 

100 pkt.

 

100 pkt.

 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3, lit. „a" Zamawiający informuje, iż zamierza zawrzeć umo-wę w terminie 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zmiany w załącznikach do specyfikacji zamówienia ZP – 01 / 2012

 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 29 czerwca 2012 roku

Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem:

Lokalu użytkowego o powierzchni 144,15 m2 położonego w Chodzieży przy Rynek 10,

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz centralne ogrzewanie.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20, 00 zł.

Wadium: 3 460, 00 zł.

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

 

Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się 16 lipca 2012 roku o godz. 11 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed dniem przetargu, tzn. do dnia 12. 07. 2012r.

Numer konta: 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi trzykrotność wylicytowanego czynszu brutto za lokal użytkowy natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 10 - 11 lipca 2012 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067) 28 - 20 - 322

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym na wywóz nieczystości stałych

Chodzież: Wywóz nieczystości stałych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2820322, 604 987 409.

 • Adres poczty internetowej zamawiającego: mzgm@chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie nieczystości stałych - odpadów komunalnych - z nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej

Chodzież, poprzez ich wywóz na wysypisko, bądź poddanie utylizacji

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z pojemników oraz leżących luzem z

budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Chodzież w okresie od dnia podpisania umowy, do 31 grudnia 2012 rok.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSO-WYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający oceni podczas sprawdzania ofert, czy wykonawca posiada żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty niezbędne do wykonywania zamówienia.

 

 

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na świadczeniu wywozu odpadów komunalnych, każde o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto, a także przedstawi dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie lub wykonywanie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia -  na kwotę nie niższą niż 100 tys. złotych.

III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a)     aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane w formie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej działalności za wyjątkiem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w ww. zakresie na terenie własnej gminy (Zezwolenie wydawane na podstawie ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),

b)     aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z dnia 14 września 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach z późn.zm);

c)     wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykony-wanych usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doś-wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

d)     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  - na kwotę nie niższą niż 100 tys. złotych.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a)   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b)   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)        W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b)     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Przewiduje się zmiany w umowie dotyczące ilości wywożonych nieczystości stałych.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież ; ul. Młyńska 3 ; 64 - 800 Chodzież pokój 19 : I piętro.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2012 r. godzina 13:00. miejsce: Sekretariat MZGM Chodzież, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy : Ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o zmienianym ogłoszeniu :
Ogłoszenie nr ZP - 01 / 2012 o zamówieniu na wywóz nieczystości stałych

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY:

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, ul. Młyńska 3, 64 - 800 Chodzież Tel. 67 / 282 - 03 - 22

SEKCJA II : ZMIANY W OGŁOSZENIU :

II.1) Tekst, który należy zmienić :

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst : IV.4.4)

W ogłoszeniu jest : 22.06.2012 godzina 13:00

W ogłoszeniu powinno być : 28.06.2012 r. godzina 13:00

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chodzież: Wywóz nieczystości stałych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2820322, 604 987 409.

 • Adres poczty internetowej zamawiającego: mzgm@chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie nieczystości stałych - odpadów komunalnych - z nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej

Chodzież, poprzez ich wywóz na wysypisko, bądź poddanie utylizacji

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z pojemników oraz leżących luzem z

budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Chodzież w okresie od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający oceni podczas sprawdzania ofert, czy wykonawca posiada żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty niezbędne do wykonywania zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający oceni podczas sprawdzania ofert, czy wykonawca posiada żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty świadczące o długości stażu w zakresie niezbędnym do wykonywania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający oceni podczas sprawdzania ofert, czy wykonawca posiada żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty świadczące o posiadaniu środków transportu oraz pojemników i parku maszynowego niezbędnych do wykonywania zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający oceni podczas sprawdzania ofert, czy wykonawca posiada żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty świadczące o zatrudnianiu pracowników w ilości niezbędnej do wykonywania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież ; ul. Młyńska 3 ; 64 - 800 Chodzież pokój 19 : I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 r. godzina 13:00. miejsce: Sekretariat MZGM Chodzież, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu rozstrzygnięcia przetargu).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem:

1. Lokalu użytkowego o powierzchni 144,15 m2 położonego w Chodzieży przy Rynek 10,

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym, instalację gazową oraz centralne ogrzewanie.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi : 24, 00 zł.

Wadium : 4 151, 00 zł.

 

2. Lokalu użytkowego o powierzchni 69 m2 położonego w Chodzieży przy ul. Żeromskiego1,

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną z węzłem sanita-rnym.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługowo - handlową.

Czynsz wywoławczy za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi : 16,00 zł.

 Wadium : 2 650,00 zł.

 

Wylicytowane kwoty czynszu będą powiększone o podatek VAT w wysokości 23 %.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

 

Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2012 roku o godz. 11 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi trzykrotność wylicytowanego czynszu za lokal użytkowy natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 25 - 26 czerwca 2012 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067) 28 - 20 - 322

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież oraz na stronie BIP Gminy Miejskiej Chodzież (podstrona MZGM - Chodzież) można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wywieszono .............................

Ogłoszenie zdjęto......................................

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

z dnia 08 stycznia 2013 roku

 

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO

                                                          

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież,  ul. Młyńska 3 , zwane dalej „MZGM" ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku przy  ul. Staszica 1 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 • przedmiotem konkursu jest powierzchnia użytkowa 101,24 m2,
 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,
 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz etażowe centralne ogrzewanie.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta od miesiąca luty 2013 roku na czas nieoznaczony.
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca.
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku.

 

Cenę wywoławczą określa się na: 14.00 zł netto za 1 m². Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

a)      wpłacenie wadium w kwocie 210,00

w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem:

konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

b)      złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru (załącznik nr 1)w zamkniętej kopercie (format A4).

 

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MZGM można składać w siedzibie przy ul. Młyńskiej 3

3.  W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MZGM,

tel 67 282-03-22.

 Osobą upoważnioną do kontaktów jest Aneta Ciecieląg.

Termin składania ofert upływa w dniu  25 stycznia 2013 roku o godzinie 15.00

5. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokali użytkowych " - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

6.      Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone  po terminie składania ofert,

nie będą  rozpatrywane.

7.      Dyrektor MZGM zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej Chodzież przeznaczone do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu są następujące lokale użytkowe:

1. Lokal położony w Chodzieży przy Rynek 10 przeznaczony jest do oddania w najem :

· powierzchnia użytkowa 144, 15 m2

· lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta w miesiącu czerwcu 2012 r. z mocą obowiązującą od 01 lipcaa 2012 r.
 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 30,00 zł./m² miesięcz-nie, netto
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

2. Lokal położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 1 przeznaczony jest do oddania w najem :

· powierzchnia użytkowa 69, 00 m2

· lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta w miesiącu lipcu 2012 r. z mocą obowią-zującą od 01 sierpnia 2012 r.
 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi 20,00 zł./m² miesięcz-nie, netto
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie dostępne są w sie- dzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3,  64-800 Cho-  dzież lub pod numerem telefonu : 067 / 282-03-22.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza negocjacje na najem lokali użytkowych :

I. Negocjacje cenowe na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 8 o pow. użytkowej 20,98 m3 wyposażonego w instalację elektryczną i wodną bez węzła sanitarnego i kanalizacji.

1. Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.

a) czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi : 10,00 zł.

b) wadium wnoszone w pieniądzach : 655,00 zł.

2. Na lokal były ogłaszane przetargi w terminach

a) I przetarg - 5 stycznia 2012 r.

b) II przetarg - 3 lutego 2012 r.

 

 

II. Negocjacje cenowe na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Krasiń-skiego 5 o pow. użytkowej 26,04 m2, wyposażonego w instalację elektryczną i wodno-kanali-zacyjną z węzłem sanitarnym.

1. Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową .

a) czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi  10,00 zł.

b) wadium wnoszone w pieniądzach :  812,00 zł.

2. Na lokal ogłaszane były przetargi w terminach

a) I przetarg - 5 stycznia 2012 r.

b) II przetarg - 3 lutego 2012 r.

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu negocjacji.

Pisemne zgłoszenie udziału w negocjacjach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, pok. nr 1/ sekretariat/w okresie od dnia wywieszenia ogłoszenia o negocjacjach do dnia poprzedzającego negocjacje.

Na kopercie umieszcza się napis „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W NEGOCJACJACH" oraz adres lokalu, którego zgłoszenie dotyczy i nazwę zgłaszającego.

Zgłoszenie udziału w negocjacjach powinno zawierać:

1. adres lokalu,

2. imię, nazwisko i adres uczestnika negocjacji lub firmę i adres siedziby firmy,

3. proponowaną stawkę czynszu najmu,

4. określenie sposobu ewentualnego zwrotu wadium ( podanie konta bankowego ),

5. oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami negocjacji i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania negocjacji,

7. podpis uczestnika negocjacji i data sporządzenia zgłoszenia.

 

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Negocjacje odbędą się w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godz. 1000, pok. nr 9.

 

Ustna część negocjacji nastąpi bezpośrednio po otwarciu zgłoszeń.

Komisja przeprowadza ustną część negocjacji w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników negocjacji, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Negocjacje uważa się za zakończone z chwila podpisania protokołu.

 

Przed komisją negocjacyjną należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez kandydata na najemcę zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi :

 • Dla lokalu przy ul Piekary 8 - 1 258, 80 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt osiem i 80/100 zł.)
 • Dla lokalu przy ul. Krasińskiego 5 - 1562, 40 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa i 40/100 zł.)

Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała negocjacje uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Kaucja zabezpieczająca winna być wpłacona do dnia podpisania umowy najmu.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 24 - 26 kwietnia 2012 r,  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067) 28-20-322.

Organizator negocjacji zastrzega sobie możliwość ich unieważnienia. .

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem negocjacji, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 10,00 m2 położonego w Chodzieży przy  ul. Wojska Polskiego 32,

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną bez węzła sanitarnego.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego wynosi 13, 00zł

Wadium  312, 00zł

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2012 roku o godz. 10 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi trzykrotność wylicytowanego czynszu za lokal użytkowy natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 24 - 26 kwietnia 2012 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067) 28 - 20 - 322

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

 

OGŁOSZENIE

Chodzież, 06 kwietnia 2012 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej Chodzież przeznaczone do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu jest następujący lokal użytkowy:

 • Lokal położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 32 przeznaczony jest do oddania w najem :

· powierzchni użytkowej 10 m2

· lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną, nie posiada węzła sanitarnego.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta w miesiącu maju 2012 r. z mocą obowiązującą od 01 maja 2012 r.
 • kwota wywoławcza najmu 13,00 zł. / m², miesięcznie, netto
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie dostępne są w sie- dzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3,  64-800  Chodzież lub pod numerem telefonu : 067 / 282-03-22.

OGŁOSZENIE

Chodzież, 06 kwietnia 2012 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej Chodzież przeznaczone do oddania w najem w drodze negocjacji.

Przedmiotem najmu są następujące lokale użytkowe:

1. Lokal położony w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 5 przeznaczony jest do oddania w najem :

· powierzchnia użytkowa 26, 04 m2

· lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną węzłem sanitarnym.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta w miesiącu maju 2012 r. z mocą obowiązującą od 01 maja 2012 r.
 • początkowa kwota najmu określona drogą negocjacji wynosi 10,00 zł. / m² miesięcznie, netto
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

2. Lokal położony w Chodzieży przy ul. Piekary 8 przeznaczony jest do oddania w najem :

· powierzchnia użytkowa 20, 98 m2

· lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną bez węzła sanitarnego.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta w miesiącu maju 2012 r. z mocą obowiązującą od 01 maja 2012 r.
 • początkowa kwota najmu określona drogą negocjacji wynosi 10,00 zł. / m² miesięcznie, netto
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

Termin, miejsce i warunki negocjacji zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie dostępne są w sie- dzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3,  64-800  Chodzież lub pod numerem telefonu : 067 / 282-03-22.

Ogłoszenie

O G  Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3 i Urzędu Miejskiego w Chodzieży został wywieszony w dniu      7 stycznia 2011 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu będą następujące lokale użytkowe:

1.      Lokal położony w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 31 o powierzchni użytkowej      44,76 m2.

2.      Lokal położony w Chodzieży przy ul. Rynek 7 o powierzchni użytkowej 35,50 m2.

 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 21 stycznia 2011 roku

 

Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza negocjacje na najem lokalu użytkowego  o powierzchni użytkowej 18,80 m2 położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 15, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 2,88 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Na powyższy lokal zostały ogłoszone przetargi w terminach 26.10.2010r i 10.12.2010r, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego wynosi 10,00zł

Czynsz za 1m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego wynosi 2,30zł

Wadium  587,00zł

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu negocjacji.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w negocjacjach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, pok. nr 1/ sekretariat/w okresie od dnia wywieszenia ogłoszenia o negocjacjach do dnia poprzedzającego negocjacje.

Na kopercie umieszcza się napis „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W NEGOCJACJACH" oraz adres lokalu, którego zgłoszenie dotyczy i nazwę zgłaszającego.

Zgłoszenie udziału w negocjacjach powinno zawierać:

1. adres lokalu,

2. imię, nazwisko i adres uczestnika negocjacji lub firmę i adres siedziby firmy,

3. proponowaną stawkę czynszu najmu,

4. określenie sposobu ewentualnego zwrotu wadium ( podanie konta bankowego ),

5. oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami negocjacji i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania negocjacji,

7. podpis uczestnika negocjacji i data sporządzenia zgłoszenia.

 

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

 Negocjacje odbędą się w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, w dniu 4 lutego 2011 roku o godz. 1000, pok. nr 9.

 

 

Ustna część negocjacji nastąpi bezpośrednio po otwarciu zgłoszeń.

Komisja przeprowadza ustną część negocjacji w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników negocjacji, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Negocjacje uważa się za zakończone z chwila podpisania protokołu.

 

Przed komisją negocjacyjną należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez kandydata na najemcę zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi 1128 zł ( słownie: jedentysiącstodwadziesciaosiemzł 00/100 ) natomiast pozostałym uczestnikom negocjacji zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała negocjacje uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Kaucja zabezpieczająca winna być wpłacona do dnia podpisania umowy najmu.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 26 - 27 stycznia 2011r, w godz.10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

 

Organizator negocjacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia negocjacji.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem negocjacji, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Chodzież: Wywóz nieczystości stałych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES : Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2820322, 502 630811,

 

I.  2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO :  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :  Wywóz nieczystości stałych.

 

II.2) Rodzaj zamówienia :  Usługi.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia :  Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z pojemników oraz luzem z nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Chodzież,

 w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r..

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

II. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Przetarg nieograniczony

 

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE : Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :  23.12.2010.

 

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT :  2.

 

IV. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT :  0.

 

IV. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Oczyszczania Miasta S.C. - Stefan Muśnicki i Dorota Górska, ul. Fabryczna 4., 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie.

 

IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100 000,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 102 072, 96 zł./ brutto
 • Oferta z najniższą ceną: 102 072, 96 zł./ brutto
 • Oferta z najwyższą ceną: 105 883, 20 zł./ brutto

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chodzież: Wywóz nieczystości stałych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2820322, 502 630811.

 • Adres poczty internetowej zamawiającego: mzgm@chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych - odpadów komunalnych w 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z pojemników oraz luzem z nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Chodzież w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7  oraz 90.51.32.00 - 8  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni podczas sprawdzania ofert, czy wykonawca posiada żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty niezbędne do wykonywania zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni podczas sprawdzania ofert, czy wykonawca posiada żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty świadczące o długości stażu w zakresie niezbędnym do wykonywania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni podczas sprawdzania ofert, czy wykonawca posiada żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty świadczące o posiadaniu środków transportu oraz pojemników i parku maszynowego niezbędnych do wykonywania zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni podczas sprawdzania ofert, czy wykonawca posiada żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty świadczące o zatrudnianiu pracowników w ilości niezbędnej do wykonywania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież ; ul. Młyńska 3 ; 64 - 800 Chodzież pokój 19 : I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat MZGM Chodzież, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu rozstrzygnięcia przetargu).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego

Chodzież, dnia 18 listopada 2010 roku

 

Ogłoszenie

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,80 m2 położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 15, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 2,88 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego wynosi 13,00zł

Czynsz za 1m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego wynosi 2,30zł

Wadium 580,00zł

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2010 roku o godz. 9 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi trzykrotność wylicytowanego czynszu za lokal użytkowy natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 7-8 grudnia 2010r, w godz. 10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

 

 

 

Ogłoszenie

Chodzież,   6  września  2010 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej Chodzież przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu jest lokal położony w Chodzieży  przy ul. Piekary 15 o powierzchni użytkowej 15,18 m2, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 2,88 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną natomiast wc dostępne jest z korytarza.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Umowa najmu zostanie zawarta w miesiącu  listopadzie 2010 roku.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul.Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież lub pod numerem telefonu (067) 282-03-22.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 12 grudnia 2011 roku

 

Ogłoszenie

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem następujących lokali użytkowych:

1. I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 6 o pow. użytkowej 34,71 m2, wyposażonego w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową. czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi  13,00 zł wadium 1083,00 zł

2. I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 8 o pow. użytkowej 20,98 m3 wyposażonego w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną bez węzła sanitarnego.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową. czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł. wadium 655,00 zł.

3.  I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,80 m2 położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 15, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 2,88 m2 wyposażonego w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową. czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł. czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego wynosi 2,30 zł. wadium 602,00 zł

4. I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 5 o pow. użytkowej 26,04 m2,  wyposażonego w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową. czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł. wadium 812,00 zł.

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się 5 stycznia 2012 roku o godz. 10 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 17 na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież, na każdą pozycje oddzielnie.

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która zostaje ustalona jako trzykrotność ceny wywoławczej:

- lokal użytkowy przy ul. Piekary 6 - 1 354,00 zł.

- lokal użytkowy przy ul. Piekary 8 - 818,00 zł.

- lokal użytkowy przy ul. Piekary 15 - 753,00 zł.

- lokal użytkowy przy ul. Krasińskiego 5 - 1 016,00 zł.

 natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

Z przedmiotami najmu będzie można zapoznać się w dniach 3-4 stycznia 2012 r. w godz. 10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.