Przetargi, oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Chodzież dnia 23 czerwca 2009 roku


NO.. - 1/09


Ogłoszenie o wyniku postępowania

1. Zamawiający:
Miejskie Przedszkole nr 5  64-800 Chodzież ul. Reymonta 25
tel. 067/28-20-237,
fax 067/28- 20-237
REGON 570 170 864
NIP 607 00 08 932
WWW.przedszkole5chodziez.pl
e-mail: przedszkole5@chodziez.pl2. Przetarg nieograniczony na wykonanie „Remont łazienek i remont dachu w Przedszkolu nr 5”


3. Dane o ofertach:
Zadanie I
a) liczba złożonych ofert: 3
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 1
Zadanie II
a) liczba złożonych ofert: 4
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 1

4. Kryterium oceny: cena.

5. Wybrano następujące oferty:
Zadanie 1
Oferta nr 1
Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński
64 – 800 Chodzież, ul. Reymonta 8h/8
wartość brutto: 52.938,03 zł.
słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych 03/100

Zadanie 2
Oferta nr 4
Wielobranżowy Zakłada Budowlany – Usługowy
„HORBUDEX” Ireneusz Horkawy
64-800 Chodzież, ul. Brzozowa 15
wartość brutto: 52.341,39 zł.
słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 39/100

6. Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy
Zadanie 1:
Wielobranżowy Zakłada Budowlany – Usługowy
„HORBUDEX” Ireneusz Horkawy
64-800 Chodzież, ul. Brzozowa 15
Cena – 89,00 pkt
Zadanie 2:
Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński
64 – 800 Chodzież, ul. Reymonta 8h/8
Cena – 81,39 pkt
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WSZECH-DACH”
Grzegorz Kuta
64 – 800 Chodzież, ul. Norwida 12
Cena – 89,04 pkt


W postępowaniu zostały odrzucone oferty firm Usługi Ogólnobudowlane Janusz Trafas Dziewoklusz 8, 64 – 840 Budzyń na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – brak w ofercie żądanych dokumentów.