Plan postępowań o udzielenie zamówień


Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

 

Lp.


Przedmiot zamówienia


Rodzaj zamówienia (roboty budowlane,

dostawy, usługi)


Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia


Orientacyjna wartość

Zamówienia


Przewidywany termin

wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym


1

Zakup taboru niskoemisyjnego w ramach zadania pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

Dostawa

przetarg nieograniczony

6 396 000,00 zł

I kwartał

2017 r.

2

Zakup rowerów w ramach zadania pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

Dostawa

przetarg nieograniczony

123 000,00zł

III -IV kwartał 2017r.

3

Zakup środka komunikacji miejskiej - tramwaj wodny

Dostawa

przetarg nieograniczony

400 000,00zł

IV kwartał 2017r.

4

„Dostawa paliw płynnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2018r."

 

Dostawa

przetarg nieograniczony

280 000,00zł

IV kwartał 2017r.

 

 

Chodzież, dnia 16 styczeń 2017r.