Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie z dnia 18.11.2019 r.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież

Osoba wytwarzająca inf.: Janusz Smaruj - Dyrektor MOSiR

 

                                                                                                                                  Chodzież, dnia 18.11.2019r.

 Nr MOSiR.Ch-4/350/6/2/2019

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

                       Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1834),  informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  dla  zadania  pn. „Dostawa  i montaż parkomatów do SPP w Chodzieży  z dostosowaniem do obecnej strefy” jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę MBS Computergraphik  sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie.

Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.                         

 

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

   Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.11.2019 r.

Ogłaszającym przetarg jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież

Osoba wytwarzająca inf.: Janusz Smaruj - Dyrektor MOSiR

__________________________________________________________________________________________


                            Nr MOSiR.Ch-4/350/6/2/2019                                                        Chodzież, dnia 07.11.2019r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1834 ),

informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa  i montaż parkomatów do SPP w Chodzieży

z dostosowaniem do obecnej strefy ”, w dniu 07.11.2019r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1

 

MBS Computergraphik           sp. z o.o.

ul. Grodziska 15

05-870 Błonie

183.311,60 zł netto,

225.473,27 zł brutto

 

21 dni .

 

36 m-cy

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 260.000,00 zł.

Ogłoszenie z dnia 29.10.2019 r.

Ogłaszającym przetarg jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież
Osoba wytwarzająca inf.: Janusz Smaruj - Dyrektor MOSiR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży: „Dostawa i montaż parkomatów do SPP w Chodzieży z dostosowaniem do obecnej strefy "
Ogłoszenie nr 615490-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Linki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. SIWZ z załącznikami od 1 do 8
  4. Modyfikacja Zalacznika Nr 1 do SIWZ - 04 11 2019r.
  5. Zmiana ogłoszenia 05 11 2019r.
  6. Pismo w sprawie modyfikacji SIWZ 05 11 2019r.
  7. Modyfikacja SIWZ 05 11 2019r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Staszica 12

 

Dyrektor Janusz Smaruj

 

tel. (067)28-20-249

fax (067)28-20-249

e-mail mosirch@poczta.wp.pl

www.mosir-chodziez.pl