Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie z dnia 18.11.2019 r.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież

Osoba wytwarzająca inf.: Janusz Smaruj - Dyrektor MOSiR

 

                                                                                                                                  Chodzież, dnia 18.11.2019r.

 Nr MOSiR.Ch-4/350/6/2/2019

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

                       Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1834),  informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  dla  zadania  pn. „Dostawa  i montaż parkomatów do SPP w Chodzieży  z dostosowaniem do obecnej strefy” jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę MBS Computergraphik  sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie.

Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.                         

 

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

   Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.11.2019 r.

Ogłaszającym przetarg jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież

Osoba wytwarzająca inf.: Janusz Smaruj - Dyrektor MOSiR

__________________________________________________________________________________________


                            Nr MOSiR.Ch-4/350/6/2/2019                                                        Chodzież, dnia 07.11.2019r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1834 ),

informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa  i montaż parkomatów do SPP w Chodzieży

z dostosowaniem do obecnej strefy ”, w dniu 07.11.2019r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1

 

MBS Computergraphik           sp. z o.o.

ul. Grodziska 15

05-870 Błonie

183.311,60 zł netto,

225.473,27 zł brutto

 

21 dni .

 

36 m-cy

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 260.000,00 zł.

Ogłoszenie z dnia 29.10.2019 r.

Ogłaszającym przetarg jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież
Osoba wytwarzająca inf.: Janusz Smaruj - Dyrektor MOSiR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży: „Dostawa i montaż parkomatów do SPP w Chodzieży z dostosowaniem do obecnej strefy "
Ogłoszenie nr 615490-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Linki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. SIWZ z załącznikami od 1 do 8
  4. Modyfikacja Zalacznika Nr 1 do SIWZ - 04 11 2019r.
  5. Zmiana ogłoszenia 05 11 2019r.
  6. Pismo w sprawie modyfikacji SIWZ 05 11 2019r.
  7. Modyfikacja SIWZ 05 11 2019r.

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje w roku 2019

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje w 2019r.

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2017

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2017

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2016

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2016

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2015

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2015

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2014

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2014

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2013

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2013

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Staszica 12

 

Dyrektor Janusz Smaruj

 

tel. (067)28-20-249

fax (067)28-20-249

e-mail mosirch@poczta.wp.pl

www.mosir-chodziez.pl