Ogłoszenia informacje

Informacja dot. wymaganych dokumentów w okresie zasiłkowym 2014 2015

NOWY  OKRES  ZASIŁKOWY  W  ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH

  OD 01 LISTOPADA 2014 r.   DO  31 PAŹDZIERNIKA  2015r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży Dział Świadczeń Socjalnych uprzejmie informuje, iż od

01 listopada 2014 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy trwający do  31 października 2015 roku.

 W związku z powyższym informujemy :

1)       Od 01 września br. w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży  ul. Krasińskiego 14 w godzinach od 7.30 do 15.30 można pobierać druki dotyczące ustalenia uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych

Wnioski przyjmowane będą od 01 września br. do 30 listopada br. w godzinach od 7.30 do 15.30

 

2)       Wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2014r. na wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września br.

      Natomiast realizacja świadczeń w miesiącu grudniu 2014r. nastąpi na wnioski złożone wraz z     wymaganymi dokumentami w okresie od 01 października 2014r. do 30 listopada 2014r.

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

2) dokument stwierdzający wiek dziecka;

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

4) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;

5) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny uzyskanego w 2013 roku, w

    tym odpowiednio:

a)    zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b)    oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

c)    oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,

e)  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

f) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

i)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani  wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

k)   dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

l)  dokument lub oświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

6) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;

7) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

9) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

10) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

11) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

12) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

13) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

14) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu z co najmniej jedną wizytą w każdym trymestrze ciąży,

15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresie zatrudnienia,

2)  zaświadczenie albo oświadczenie  o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego;

     w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne;       

3) zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

4) zaświadczenie albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym   

    w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

3) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

    1)dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu     zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

2) zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

3)oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe    zameldowanie.

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku załącza:

1) orzeczenie o niepełnosprawności, albo o stopniu niepełnosprawności; 

2) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;

3) zaświadczenie lub oświadczenie dot. pobierania dodatku pielęgnacyjnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosku dołącza:

   1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie     pielęgnacyjne;

2) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek osoby wymagającej opieki;

3) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku;

5) wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia do celów emerytalno-rentowych;

6) oświadczenie o podleganiu ( lub nie ) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny.

Osoba ubiegająca się o przyznanie specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku dołącza:

   1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy;

2) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek osoby wymagającej opieki;

3) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku;

5) dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby sprawującej opiekę;

6) wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia do celów emerytalno-rentowych;

7) oświadczenie o podleganiu ( lub nie ) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny;

8) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny uzyskanego w 2013 roku (patrz pkt 5 - dok. do zasiłku rodzinnego).

             

 

 

 

Uwagi :

 

1.Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem. W razie braku     potwierdzenia dokona tego organ przyjmujący dokumenty  po  przedłożeniu  do wglądu oryginałów    dokumentów.

2.Osoba, która ubiega się o świadczenia rodzinne i nie posiada miejsca zamieszkania lub posiada stały      adres zamieszkania w innej miejscowość do wniosku zobowiązana jest dołączyć dokument    potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

3.Zaświadczenie albo oświadczenie o nauce dziecka w szkole, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia oraz specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym należy dostarczyć do 10 września br./ honorowane będą jedynie zaświadczenia o nauce wystawione przez szkoły w miesiącu wrześniu br. albo oświadczenia złożone w miesiącu wrześniu br./

Wszelkie informacje o realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta  http://bip.wokiss.pl/chodziezm

POMOC FINANSOWA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Z TERENU MIASTA CHODZIEŻY

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

Rada Ministrów 24 grudnia 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Podstawą do wydania z urzędu danej osobie decyzji o przyznaniu ww. pomocy, jest przede wszystkim przyznanie tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego w drodze decyzji administracyjnej.

Jest to pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem przysługuje wymienionym osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 200 zł pomocy.

Komunikat w sprawie przedłużenia do końca grudnia 2014 r. rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 marca 2014 r. poz. 320, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiana polega na tym, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 Pozostałe zapisy ww. rozporządzenia pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana oznacza, że osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. gminne organy właściwe przyznały pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu, tj. w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji,  bezzwłocznie przyznana także na kolejne miesiące 2014 r., tj. od kwietnia do grudnia 2014 r. (pod warunkiem posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące).

 

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH OD 01 LISTOPADA 2014r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015.

INFORMACJA  DOT. USTALENIA PRAWA

DO KORZYSTANIA  ZE  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W  NOWYM  OKRESIE ZASIŁKOWYM  TRWAJĄCYM

OD  01 LISTOPAD 2014 r.  DO 31 PAŹDZIERNIK 2015r.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 W CHODZIEŻY

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2014r. ROZPOCZYNA

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE

WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA

DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU MIASTA

NA OKRES ZASIŁKOWY 2014 / 2015

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2014r. nastąpi na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2014/2015, jeżeli złoży ona wniosek wraz z wymaganymi dokumentami                                do dnia 30 września 2014r. Natomiast realizacja świadczeń na wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 października 2014r. do 30 listopada 2014r. nastąpi                   do dnia 31 grudnia 2014r. Powyższe terminy w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłat określa ustawa    z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.      z 2013r., poz. 1456, z późn. zm. )

                                                       

Wszelkich informacji na temat uprawnień do świadczeń rodzinnych można uzyskać w Punkcie Informacyjnym lub w Dziale Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta  http://bip.wokiss.pl/chodziezm.

 

INFORMACJA DOT. USTALENIA PRAWA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

NOWY  OKRES  ZASIŁKOWY  W  ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH

  OD 01 LISTOPADA 2013 r.   DO  31 PAŹDZIERNIKA  2014r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży Sekcja Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, iż od

01 listopada 2013 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy trwający do  31 października 2014 roku.

 W związku z powyższym informujemy :

1)       Od 01 września br. w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży  ul. Krasińskiego 14 w godzinach od 7.30 do 15.30 można pobierać druki dotyczące ustalenia uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych

Wnioski przyjmowane będą od 01 września br. do 30 listopada br. w godzinach od 7.30 do 15.30

 

2)       Wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2013r. na wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września br.

      Natomiast realizacja świadczeń w miesiącu grudniu 2013r. nastąpi na wnioski złożone wraz z     wymaganymi dokumentami w okresie od 01 października 2013r. do 30 listopada 2013r.

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

2) dokument stwierdzający wiek dziecka;

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

4) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;

5) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny uzyskanego w 2012 roku, w

    tym odpowiednio:

a)    zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b)    oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

c)    oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,

e)  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

f) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

i)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani  wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

k)   dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

l)  dokument lub oświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

6) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;

7) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

9) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

10) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

11) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

12) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

13) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

14) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu z co najmniej jedną wizytą w każdym trymestrze ciąży,

15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresie zatrudnienia,

2)  zaświadczenie albo oświadczenie  o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego;

     w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne;       

3) zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

4) zaświadczenie albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym   

    w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

3) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

    1)dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu     zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

2) zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

3)oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe    zameldowanie.

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku załącza:

1) orzeczenie o niepełnosprawności, albo o stopniu niepełnosprawności;  

2) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;

3) zaświadczenie lub oświadczenie dot. pobierania dodatku pielęgnacyjnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosku dołącza:

   1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie

    pielęgnacyjne;

2) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek osoby wymagającej opieki;

3) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku;

5) wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia do celów emerytalno-rentowych;

6) oświadczenie o podleganiu ( lub nie ) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny.

Osoba ubiegająca się o przyznanie specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku dołącza:

   1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie

    pielęgnacyjne;

2) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek osoby wymagającej opieki;

3) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku;

5) dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby sprawującej opiekę;

6) wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia do celów emerytalno-rentowych;

7) oświadczenie o podleganiu ( lub nie ) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny;

8) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny uzyskanego w 2012 roku (patrz pkt 5 - dok. do zasiłku rodzinnego).

             

Uwagi :

1.Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem. W razie braku  

   potwierdzenia dokona tego organ przyjmujący dokumenty  po  przedłożeniu  do wglądu oryginałów   

   dokumentów.

2.Osoba, która ubiega się o świadczenia rodzinne i nie posiada miejsca zamieszkania lub posiada stały      adres zamieszkania w innej miejscowość do wniosku zobowiązana jest dołączyć dokument    potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

3.Zaświadczenie albo oświadczenie o nauce dziecka w szkole, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia oraz specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym należy dostarczyć do 10 września br./ honorowane będą jedynie zaświadczenia o nauce wystawione przez szkoły w miesiącu wrześniu br. albo oświadczenia złożone w miesiącu wrześniu br./

Wszelkie informacje o realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta  http://bip.wokiss.pl/chodziezm