Inne informacje


NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH OD 01 LISTOPADA 2011 r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012r.

 

NOWY  OKRES  ZASIŁKOWY  W  ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH

  OD 01 LISTOPADA 2011 r.   DO  31 PAŹDZIERNIKA  2012r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży Dział Świadczeń Socjalnych uprzejmie informuje, iż od

01 listopada 2011 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy trwający do  31 października 2012 roku.

 

W związku z powyższym informujemy :

1)Od 01 września br. w Dziale Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży  ul. Krasińskiego 14 pokój Nr 1 w godzinach od 9.00 do 14.00 można pobierać nowe druki dotyczące ustalenia uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych.

Wnioski przyjmowane będą od 01 września br. do 31 października br. w godzinach od 9.00 do 14.00

 

2) Wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2011r. na wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września br. Natomiast realizacja świadczeń w miesiącu grudniu 2011r. nastąpi na wnioski złożone wraz z     wymaganymi dokumentami w okresie od 01 października 2011r. do 30 listopada 2011r.

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 

1)  uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

2)  dokument stwierdzający wiek dziecka,

3)  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

4)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

5)  zaświadczenie albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób   fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2010r.,

6) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2010r., jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

7) oświadczenie o wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

8)  zaświadczenie albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

9)  zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć dowód wniesionej opłaty,

10) zaświadczenie albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,

11) zaświadczenie albo oświadczenie  o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego, w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,

12) zaświadczenie albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym  w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

13) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny  gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem rent  określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

14)  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania  przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

15)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny s zobowiązani  wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

16)  kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej  przed mediatorem, a także: - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz  zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż  zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem, - oświadczenie o wysokości  otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

17)  dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

18)  dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca  przez członka rodziny,

19)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

20)  informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

21)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

22)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

23)  kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty w przypadku osoby uczącej się,

24)  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

25)  odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

26)  orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

27)  zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop   wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,

2) zaświadczenie albo oświadczenie  o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego, w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,       

3) zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu,

4)  zaświadczenie albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym  w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

3) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejsca    zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,

2) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,

3)oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe  zameldowanie.

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku załącza:

1) orzeczenie o niepełnosprawności, albo

2) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,

3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosku dołącza:

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,

2) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,

3) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku,

5) oryginały świadectw pracy,

6) oświadczenie o podleganiu ( lub nie ) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny,

7) zaświadczenie albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym  w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Uwagi :

 

1.Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem. W razie braku   potwierdzenia dokona tego organ przyjmujący dokumenty  po  przedłożeniu  do wglądu oryginałów   dokumentów.

2.Osoba, która ubiega się o świadczenia rodzinne i nie posiada miejsca zamieszkania lub posiada stały      adres zamieszkania w innej miejscowość do wniosku zobowiązana jest dołączyć dokument    potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

3.Zaświadczenie albo oświadczenie o nauce dziecka w szkole, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia oraz specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym należy dostarczyć do 09 września br./ honorowane będą jedynie zaświadczenia o nauce wystawione przez szkoły w miesiącu wrześniu br. albo oświadczenia złożone w miesiącu wrześniu br./

Wszelkie informacje o realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta  http://bip.wokiss.pl/chodziezm

Sporządziła: K. Piosik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOT. JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYT.URODZENIA DZIECKA OD 01.01.2012

OD 01 STYCZNIA 2012r.

ZMIANY W USTALANIU PRAWA DO

JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ORAZ DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 

Od 01 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną  nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką          ( Dz. U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234 ).

 

Podstawa prawna:

- art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. ),

- art. 3 ustawy z dnia 05 marca 2010r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 50, poz. 301 ).

 

Wszelkich informacji na temat uprawnień do powyższych świadczeń można uzyskać w Dziale Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta  http://bip.wokiss.pl/chodziezm.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 września 2010 r. (poz. 1234):

ZAŚWIADCZENIE lekarskie/wystawione przez położną1)potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka2)

 

INFORMACJA DOT. USTALENIA PRAWA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

INFORMACJA  DOT. USTALENIA PRAWA

DO KORZYSTANIA  ZE  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W  NOWYM  OKRESIE ZASIŁKOWYM  TRWAJĄCYM

OD  01 LISTOPAD 2011 r.  DO 31 PAŹDZIERNIK 2012r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 W CHODZIEŻY

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2011r. ROZPOCZYNA

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE

WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA

DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU MIASTA

NA OKRES ZASIŁKOWY 2011 / 2012

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2011r. nastąpi na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2011/2012, jeżeli złoży ona wniosek wraz z wymaganymi dokumentami   do dnia 30 września 2011r. Natomiast realizacja świadczeń na wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 października 2011r. do 30 listopada 2011r. nastąpi  do dnia 31 grudnia 2011r. Powyższe terminy w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłat określa ustawa z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z poźn. zm. )

                                                       

Wszelkich informacji na temat uprawnień do świadczeń rodzinnych można uzyskać w Dziale Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta  http://bip.wokiss.pl/chodziezm.

 

INFORMACJA DOT. USTALENIA PRAWA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

INFORMACJA DOT. USTALENIA PRAWA

DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

od 01 PAŹDZIERNIK 2011 r. do 30 WRZESIEŃ 2012r.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 W CHODZIEŻY

Z DNIEM 1 SIERPNIA 2011r. ROZPOCZYNA

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE

WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA

DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU MIASTA

NA OKRES ZASIŁKOWY 2011 / 2012

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik 2011r. nastąpi na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2011/2012, jeżeli złoży ona wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2011r. Natomiast realizacja świadczeń na wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 września 2011r. do 31 październik 2011r. nastąpi do dnia 31 listopada 2011r. Powyższe terminy w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłat określa ustawa z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

 

Wszelkich informacji na temat uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Dziale Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00

Informacja o Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Informacja o Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111


Od listopada 2008 r. działa bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111.

Telefon Zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Dzięki rozmowie z drugim człowiekiem łatwiej jest znaleźć rozwiązanie nawet największych problemów.

  • Czujesz się samotna/samotny?
  • Ogarnia Cię przygnębienie?
  • Nie dogadujesz się z rówieśnikami?
  • Ktoś Cię niesprawiedliwie ocenia lub traktuje?
  • Ktoś Cię szantażuje, zastrasza, stosuje wobec Ciebie przemoc?
  • Martwisz się, że nie poradzisz sobie z jakimś problemem?
  • Dzieje się coś, co wzbudza Twój niepokój?

Możesz zadzwonić na 116 111!

Linia jest obsługiwana przez psychologów i pedagogów, którzy wysłuchują młodych ludzi, rozmawiają o ich problemach, udzielają im wsparcia sytuacjach kryzysowych. Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać.

Zespół konsultantów 116 111 opracował zasady ABCD i zgodnie z nimi pracuje.

Anonimowo - dzwoniąc na 116 111 lub kontaktując się online nie musisz podawać swojego nazwiska ani adresu zamieszkania.

Bezpłatnie - połączenie ze 116 111 nic nie kosztuje. Dzwonisz za darmo ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych w Polsce.

Chętnie i cierpliwie - konsultanci porozmawiają z Tobą o każdej ważnej dla Ciebie sprawie.

Dyskretnie - wszystko o czym będziesz rozmawiać, pozostanie między Tobą a konsultantem, jeśli tak zdecydujesz!

W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci telefonu 116 111 uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej dzięki wypracowanym procedurom współpracy między Komendą Główną Policji a Fundacją Dzieci Niczyje, która obsługuje linię 116 111. Jednak w większości przypadków podjęte zostaną jedynie działania, na które dzwoniący wyrazi zgodę.

Na stronie internetowej http://www.116111.pl dzieci i młodzież mogą anonimowo zadawać konsultantom pytania online. Znajdą tu również wiele ciekawych informacji w „Strefie Wiedzy" oraz filmiki prezentujące „Gości 116 111".


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 działa od poniedziałku do piątku

w godzinach 12.00-20.00. Całą dobę można zadawać konsultantom pytania online.