Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 03.06.2019 r.

 Chodzież, dnia 03.06.2019r.

 Nr D.22.168.2019

 

Wszyscy Wykonawcy:

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm), informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla zadania pn. „Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży ”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy: Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– okres gwarancji w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została również złożona oferta przez Firmę Handlowo - Usługowa, Ludwika Wikiel, ul. T. Kościuszki 10/6, 64-980 Trzcianka. Oferta została wkluczona na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 12 ustawy Pzp, ze względu na niewykazanie braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie, jednak wykonawca nie przedłożył dokumentu.

W związku z powyższym oferta w/w wykonawcy została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5.  

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacj z otwarcia ofert Nr D.22.168.2019

Chodzież, dnia 22.05.2019r.

Nr D.22.168.2019

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.),

informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Michalskiego w Chodzieży , w dniu 22.05.2019r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

 

Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych

Zygmunt Bedołek

 

ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież

 

177.435,42 zł

 

10.09.

2019r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

36 m-cy

 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 

2

 

Firma Handlowo - Usługowa

Ludwika Wikieł

 

ul. T. Kościuszki 10/6,

64-980 Trzcianka

 

177.981,00 zł

 

10.09.

2019r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

36 m-cy

 

 Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie

 212.052,81 zł brutto.

 

 Link:

1. Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.05.2019 r.

07.05.2019r.

Nr D.22.168.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

 

Linki:

  1. Ogłoszenie nr 544557-N-2019 z dnia 07.05.2019 r.
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ od 1 do 8a
  4. Załącznik Nr 9 do SIWZ – Projekt budowlany – branża budowlana i instalacje elektryczne.
  5. Cd. zal nr 9 do SIWZ (mapy A3)
  6. Załącznik Nr 10 do SIWZ – Projekt instalacji elektrycznej wypożyczalni książek, czytelni oraz sali konferencyjnej.
  7. Cd. zal nr 10 do SIWZ (mapy A3)
  8. Załącznik Nr 11 do SIWZ – Kosztorys ślepy – remont pomieszczeń.
  9. Załącznik Nr 12 do SIWZ – Przedmiar – branża elektryczna.