Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży
ul. Bosa 4 E
64-800 Chodzież

NIP 764-22-01-229
Regon 570862830

Telefon (sekretariat):
0-67 28-27-655
Fax: 0-67 28-29-887 wew. 20

Email: sekretariat@chtbs.pl

Księgowość wew. 15
Główna księgowa wew. 17
Dział techniczny wew. 13
Administracja zasobów mieszkaniowych
wew. 12

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 -15.00
Dowody wpłaty wydawane są w poniedziałki i piątki w godzinach od 7.30.-14.30

Zgłaszanie awarii: telefony jak wyżej oraz 604-987-410  i  604-987-411
Wydawanie książeczek czynszowych w poniedziałki i piątki 7˚˚ - 14³º

     Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Wydział XXII Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000091504. Właścicielem Spółki jest w 100% Gmina Miejska Chodzież.
Wysokość kapitału zakładowego - udziałów wpłaconych 1 983 600 PLN.

Spółka:
  • buduje mieszkania na wynajem;
  • świadczy usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami;

     Spółka wybudowała 2 budynki wielorodzinne przy ul Daszyńskiego 7, w którym jest 12 lokali mieszkalnych oraz przy ul. Kilińskiego 4, w którym znajdują się 22 lokale mieszkalne i 8 garaży. Obecnie trwa budowa budynku 26-rodzinnego wraz z 2 lokalami usługowymi przy  ul. Żeromskiego. Na wszystkie lokale mieszkalne zostały zawarte umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
      Towarzystwo planuje w latach 2008-2009 wybudowanie czwartego  budynku wielorodzinnego przy ul. Bosej. W budynku tym planujemy również jedno mieszkanie dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności narządu ruchu.
 

KRYTERIA JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ PRZYSZŁY NAJEMCA:

  • nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
  • dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
    a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym;
    b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym;
    c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim w I kwartale 2007 wynosi 2515,99 PLN.
TBS zastrzega zmianę kryterium wysokości dochodu gospodarstwa domowego w danym kwartale, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 osoba

 2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia więcej niż o;

20%

80%

120%

160%

200%

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego PLN

3924,94

5887,42

7195,74

8504,05

9812,37


KOSZTY PRZYSZŁEGO NAJEMCY:

     Kwota partycypacji to 30% kosztów budowy lokalu. Przyszły najemca zobowiązany jest do jej wpłaty przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu; 
     Kwota kaucji to dwunastokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu kaucji zabezpieczającej w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę. Kaucja podlega waloryzacji;
     Czynsz za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w skali roku to 4% wartości odtworzeniowej tego lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ul.Bosej mogą wypełnić wstępną deklarację najmu i złożyć w sekretariacie Towarzystwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w DZIALE ZARZĄRZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ChTBS-u przy ul. Młyńskiej 3.

ChTBS sprzeda: DZIAŁKI BUDOWLANE o numerach geodezyjnych 2156/2 i 2157/2 o łącznej powierzchni 1.044m² położone w Chodzieży przy ul. Szymanowskiego;

ChTBS wydzierżawi: DOM PRZEDPOGRZEBOWY (kaplica górna) przy cmentarzu parafialnym w Chodzieży przy ul. Jagiełły


 

Tekst jednolity Umowy Spółki