Jesteś tutaj:   

Dostępność

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 30.03.2020 r.

Data aktualizacji strony 30.03.2020 r.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.77.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 lipca 2020 r. powołano zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, w skład którego wchodzą:

  1. Dawid Olejniczak – koordynator do spraw dostępności, e-mail: olejniczak.dawid@chodziez.pl; tel. 67 28 27 171 wew. 415
  2. Sebastian Czoperski – członek zespołu, e-mail: czoperski.sebastian@chodziez.pl; tel. 67 28 27 171 wew. 409
  3. Rafał Kodrycki – członek zespołu, e-mail: kodrycki.rafal@chodziez.pl; tel. 67 28 27 171 wew. 102