Dostęp do innych informacji publicznych

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 czerwca 2018 r.
sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Informacje publiczne - klauzula informacyjna

Wszystkie informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego, a nieopublikowane w jego Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.
 
Kontakt:
Sekretariat Urzędu Miejskiego
Ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
tel. (067)28-27-171
tel. (067)28-27-212
fax (067)28-27-232
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży. Siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2; 64-800 Chodzież.

 2. Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Burmistrza Miasta Chodzieży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – tj. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.)

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartych na art.6 ust.1 lit.f.

 5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art.6 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 5 lat po roku, w którym dokonano rozpatrzenia wniosku zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcjiw sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011r.Nr 14, poz.67).

 8. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art.15 RODO), ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia danych (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO), przenoszenia danych (art.20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).

 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie, który wynika z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) w celu udzielenia informacji publicznej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych przez Burmistrza Miasta Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież:

 

…………………………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………………………...

w celu: (zgoda musi określać precyzyjnie cel przetwarzania danych oraz wskazywać zakres danych – WPISAĆ CELE)

…………………………………………………………………………………………………………………...

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

 

 

…………………………………………………

podpis