za 2019

Sprawozdania stan na 31-12-2019

 

Informacja za IV kwartał 2019 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały
 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały
 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały
 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały
 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały
 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały
 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały
 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały

Informacja za III kwartał 2019 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały
 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały
 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały
 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały
 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały
 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały
 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały
 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały

 

 załączniki do pobrania

 

Informacja za II kwartał 2019 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały
 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały
 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały
 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały
 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały
 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały
 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały
 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały

 

załączniki do pobrania

Sprawozdania za I kwartał 2019 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze. zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały.

 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały.

 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały.

 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały.

 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały.

 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały.

 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały.

 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami a nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały.

   

załączniki do pobrania