za 2013

Sprawozdania z wykonania planu finansowego

Zarządzenie nr 32/FN/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2013 rok z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie nr 33/FN/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2013 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Chodzieskiego Domu Kultury

Bilans z wykonania budżetu.

Sprawozdania RB 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2013r.

Lp.

Wyszczególnienie:

Kwota:

1

Kwotę wykorzystanych środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u ofp:

 

2. 735.525,63 zł

2

Kwotę zobowiązań, o których ,mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ofp:

Nie występowały

3

Kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jst:

633.474,75 zł

4

Kwotę dotacji udzielonych innym jst:

31.400,00 zł

5

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

Nie występowały