za 2010

informacje z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za rok 2010

Zarządzenie Nr 21/FN/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2010 rok

Zarządzenie nr 13/FN/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28.01.2011 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ w CHODZIEŻY za 2010 roku

 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ w CHODZIEŻY za 2010 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2010 rok.

 

1. Dane podstawowe (¹):

DOCHODY ogółem wykonane w kwocie 48 152 975,53

WYDATKI ogółem wykonane w kwocie 51 492 546,43 zł

Deficyt budżetowy (-)

w wysokości 3 339 570,90 zł

 

2. Dane uzupełniające (¹):

1. Dotacje celowe uzyskana z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z tymi jst., w kwocie ogółem

898 223,29 zł

 

2. Dotacje wydatkowane ze środków budżetu miejskiego stanowiły

kwotę w wysokości 3 272 682,46

w tym dotacje dla:

1/ jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla samorządowych

instytucji kultury łącznie stanowiły kwotę 1 671 520,00 zł

2/ jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

1- celowe - dla stowarzyszeń na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta Chodzieży stanowiły kwotę w wysokości 417 524,84 zł

 

2 - podmiotowe - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na dofinansowanie ich działalności oświatowej w kwocie łącznej 1 183 637,62 zł

 

3. 1.  Kwota środków (o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240) wykorzystanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej wynosiła 2 540 594,02 zł.

2. Kwota środków z budżetu krajowego wykorzystanych na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej wynosiła

873 521,89 zł.

 

4. Dług publiczny budżetu miasta Chodzieży tj. kwota zobowiązań ogółem na koniec 2010 roku (zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) wynosiła 21 441 653,09 zł. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

 

Opr. L.T.

Podpisał:

 Skarbnik Miejski  Burmistrz Miasta Chodzieży
 ROMAN BEGER
 JACEK GURSZ
 

(¹)

Opublikowane dane są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych dot. miasta Chodzieży sporządzonych za 2010 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2010 Nr 20, poz. 103 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2010 Nr 43, poz. 247).

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budzetowej Miasta Chodziezy 2011

Uchwala Nr SO-0951/6d/13/Pi/2011

Uchwła w sprawie wyrażenie opinii o prawidłowosci planowanej kwoty długu Miasta Chodziezy

 

Uchwała Nr SO-0951/18p/13/Pi/2011