za 2009

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chodzieży na lata 2011-2024.

Załączniki:

 

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Chodzieży za 2009 rok

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ
za 2009 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2009 rok.

 

1. Dane podstawowe (¹):

DOCHODY ogółem wykonane w kwocie             43 505 490,80

WYDATKI  ogółem wykonane w kwocie             43 770 257,25 zł

Deficyt  budżetowy

w wysokości                                                          (-) 264 766,45 zł

 

2. Dane uzupełniające (¹):

1.  Kwota dotacji uzyskana  z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z tymi jst., w kwocie ogółem                                            

142 376,82 zł                                                                                               

 

2. Kwota dotacji wydatkowana ze środków własnych budżetu miejskiego

wynosiła ogółem                                                       2 639 639,31

w tym dotacje:

1/ pozostałe związane z realizacją zadań miasta Chodzieży wynosiły 420 694,40 zł

2/ dla   samorządowych instytucji kultury łącznie stanowiły kwotę 1 270 060,00 zł

3/ dla  niepublicznych jednostek systemu oświaty stanowiły kwotę 948 884,91 zł

 

3.  1.   Kwota środków (o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240) wykorzystanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej wynosiła  1 426 344,05 zł.

2.  Kwota środków z budżetu krajowego wykorzystanych na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej wynosiła  261 830,18 zł.

 

4.  Dług publiczny budżetu miasta Chodzieży tj. kwota zobowiązań ogółem na koniec 2009 roku  (zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240)  wynosiła  15 594 733,16 zł.  Zobowiązania wymagalne nie występowały.                                                                                                                                

 

Opr. L.T.

 

 

Podpisał:                                                                    

Skarbnik Miejski  

ROMAN BEGER                                                                                      Burmistrz Miasta Chodzieży

                                                                                                          JACEK GURSZ

 

(¹)

Opublikowane dane są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych dot. miasta Chodzieży sporządzonych  za  2009 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2006. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).