za 2008

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

za I półrocze 2009 roku

 

Na podstawie art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze późn. zm.) w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za I półrocze 2009 roku.

 

1. Dane podstawowe (¹):

DOCHODY ogółem wykonane w kwocie 21 868 941,65

WYDATKI ogółem wykonane w kwocie 20 866 832,49 zł

Nadwyżka budżetowa

wykonana została w wysokości 1 002 109,16 zł

 

2. Dane uzupełniające (¹):

1. Kwota dotacji wydatkowana z budżetu miejskiego

wynosiła ogółem 1 439 640,20

w tym dla:

1/ podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

w wysokości 262 386,00 zł

2/ samorządowych instytucji kultury łącznie

w wysokości 717 850,00 zł

3/ niepublicznych jednostek systemu oświaty

w wysokości 459 404,20 zł

 

2. Kwota dotacji uzyskana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień z tymi jst w kwocie ogółem 69 106,98 zł

 

3. 1. Kwota dotacji uzyskana na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EFS wynosiła 701 238,26 zł

2. Kwota dotacji uzyskana z budżetu krajowego na współfinansowanie programów i projektów ze środków EFS wynosiła 112 873,48 zł

Opr. L.T.

 

 

Podpisał:

Skarbnik Miejski Burmistrz Miasta Chodzieży

ROMAN BEGER JACEK GURSZ

Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za 2008 rok

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

za 2008 rok

 

Na podstawie art. 14, pkt 1 (w związku z art.15 ust. 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za 2008 rok.

 

1. Dane podstawowe (¹):

DOCHODY ogółem wykonane w kwocie 43 103 886,07 zł tj. 103,4% planu

WYDATKI ogółem wykonane w kwocie 44 119 621,66 zł tj. 94,4% planu

Wynik budżetu - deficyt budżetowy

wykonany w wysokości 1 015 735,59 zł

 

2. Dane uzupełniające (¹):

 

1. Kwota dotacji wydatkowana z budżetu miejskiego

wynosiła ogółem 2 370 407,85 zł tj. 97,6% planu

w tym przeznaczono na dotacje:

1/ pozostałe związane z realizacją zadań miasta Chodzieżyw wysokości 354 412,85 zł

2/ dla samorządowych instytucji kultury (ChDK i MBP) łącznie w wysokości 1 302 991,00 zł

3/ dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 713 004,00 zł

 

2. Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane w 2008 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z tymi jednostkami stanowiły kwotę w wysokości 180 878,46 zł

  1. 1. Dotacje uzyskane na finansowanie programów i projektów z udziałem środków EFS zrealizowane w kwocie 850 945,71 zł
    2. Dotacje uzyskane z budżetu krajowego na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków EFS wykonane w kwocie 120 814,33 zł

 

4. 1. Zobowiązania budżetu miejskiego na koniec 2008 roku

stanowiły kwotę w wysokości 16 559 462,68 zł

- z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym;

2. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

 

(¹)

Opublikowane dane są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za 2008 rok na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2006. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).

Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za I kwartał 2009r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ
za I kwartał 2009 roku

Na podstawie art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze późn. zm.) w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za I kwartał 2009 roku.

 

1. Dane podstawowe (¹):

DOCHODY ogółem wykonane w kwocie 11 261 801,31

WYDATKI ogółem wykonane w kwocie 9 440 241,16 zł

Nadwyżka budżetowa

wykonana została w wysokości 1 821 560,15 zł

2. Dane uzupełniające (¹):

1. Kwota dotacji wydatkowana z budżetu miejskiego wynosiła ogółem 690 290,00 w tym dla:

1/ podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 121 259,00 zł

2/ samorządowych instytucji kultury łącznie w wysokości 357 250,00 zł

3/ niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 211 781,00 zł

2. Kwota dotacji uzyskana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień z tymi jst w kwocie ogółem 32 021,50 zł

3. 1. Kwota dotacji uzyskana na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EFS wynosiła 118 198,50 zł
2. Kwota dotacji uzyskana z budżetu krajowego na współfinansowanie programów i projektów ze środków EFS wynosiła 20 858,56 zł

Opr. L.T.


(¹)

Opublikowane dane są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za I półrocze 2008 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2006. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).

Uchwała Nr XXX/252/2008 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu Miasta Chodzieży na rok 2009.