2020

Informacja za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie nr 0050.93.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Opinia RIO

Informacja roczna za 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.42.2021 z 29.03.2021r.

Opinia RIO

Uchwała Nr SO.0951/3/P/15/2020

Uchwała Nr SO.0951/3/P/15/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2020 r.

Budżet na rok 2020

UCHWAŁA NR XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2020– 2028