2018

Informacja roczna za 2018 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2018 r.

  1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- 10 759 125,21 zł.
  2. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp - nie występowały.
  3. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst - 1 210 149,68 zł
  4. Kwotę dotacji udzielonych innym jst - 334 443,00 zł
  5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji - nie występowały.

Zarządzenie 0050.32.2019

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chodzież

Informacja za I poł. 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2018

Opinia RIO odnośnie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.  Gminy Miejskiej w Chodzieży

Budżet Gminy Miejskiej i WPF na 2018 r

1) Uchwała nr XLV/341/2017
2) Uchwała nr XLV/340/2017
3) opinia RIO
4) opinia RIO