2017

Informacja za I pół. 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Opinia RIO o infromacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Informacja roczna za 2017r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2017r.

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- 10 761 439,55 zł.

 2. Kwota zobowiązań, o których ,mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp- nie występowały.

 3. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst- 561 301,77 zł

 4. Kwotę dotacji udzielonych innym jst 334 668 zł

 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji- nie występowały.Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały.

 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały.

 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały.

 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały.

 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały.

 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały.

 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały.

 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały.Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.

Opinia Rio

 

Budżet Gminy Miejskiej i WPF na 2017 rok

 1. Uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok.
 2. Uchwały nr XXIX/222/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 – 2028.
 3. Opinie RIO.

Projekt budżetu i WPF na 2017 rok

1) Zarządzenie 102/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok.
2) Zarządzenie 100/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 – 2028
3) Opinie RIO