2016

Budżet Gminy Miejskiej i WPF na 2016

UCHWAŁA NR XVII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2016 – 2028.

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Chodzież na 2016r.

 

Informacja za 2016 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2016r.:

  1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- nie występowały.

  2. Kwota zobowiązań, o których, mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp- nie występowały.

  3. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst- 616 083,81 zł

  4. Kwotę dotacji udzielonych innym jst- 75 386,46 zł

  5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji- nie występowały.

Informacja za I pół. 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Opinia RIO o informacji o porzebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

 

Projekt budżetu i WPF na 2016 rok

 

Informacja roczna za 2016

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2016r.:

  1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- nie występowały.

  2. Kwota zobowiązań, o których, mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp- nie występowały.

  3. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst- 616 083,81 zł

  4. Kwotę dotacji udzielonych innym jst- 75 386,46 zł

  5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji- nie występowały.

Informacja za 2016 rok

1) Zarządzenie nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

2) Opinia RIO.
3) Bilans z wykonania budżetu.
4) Bilans jednostki budżetowej.
5) Zestawienie zmian w funduszu jednostki.