2015

Informacja roczna

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2014r.

Lp.

Wyszczególnienie:

Kwota:

1

Kwotę wykorzystanych środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u ofp:

 

681 719,59 zł

2

Kwotę zobowiązań, o których ,mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 u ofp:

Nie występowały

3

Kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jst:

588 845,30 zł

4

Kwotę dotacji udzielonych innym jst:

33 100,13 zł

5

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

Nie występowały

 

 

Informacja za I pół. 2015r.

  • ZARZĄDZENIE NR NR NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 27 sierpnia 2015 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Informacja za 2015r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2015r.:

1.      Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- nie występowały.

2.      Kwota zobowiązań, o których ,mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp- nie występowały.

3.      Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst- 726 074,72 zł

4.      Kwotę dotacji udzielonych innym jst- 53 443,62 zł

5.      Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji- nie występowały.

Informacja za 2015r.

  1. Zarządzenie nr 27/2016  Burmistrza Miasta Chodzieży z 25 marca 2016 r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.
  2. Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2015 rok.
  3. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

Budżet Gminy Miejskiej i WPF na 2015