Budżet Gminy Miejskiej i WPF

Informacja roczna za 2019

Opinia Rio oraz ZARZĄDZENIE NR 0055.29.2020 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019.

Uchwała Nr SO.0951/3/P/15/2020

Uchwała Nr SO.0951/3/P/15/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2020 r.

Budżet na rok 2020

UCHWAŁA NR XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2020– 2028

 
 

 

Informacja za I półrocze 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży

Opinia RIO odnośnie wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Gminy Miejskiej w Chodzieży

Uchwała Nr SO-0951/41/P/16/2019

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Chodzieży.

Informacja roczna za 2018 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2018 r.

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- 10 759 125,21 zł.
 2. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp - nie występowały.
 3. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst - 1 210 149,68 zł
 4. Kwotę dotacji udzielonych innym jst - 334 443,00 zł
 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji - nie występowały.

Zarządzenie 0050.32.2019

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chodzież

Budżet na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/16/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży

UCHWAŁA NR III/17/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży

Projekt budżetu na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok

Opinia Rio w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok

Projekt WPF na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2019 – 2028

Opinia Rio w sprawie projektu WPF

Informacja za I poł. 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2018

Opinia RIO odnośnie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.  Gminy Miejskiej w Chodzieży

Informacja roczna za 2017r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2017r.

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- 10 761 439,55 zł.

 2. Kwota zobowiązań, o których ,mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp- nie występowały.

 3. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst- 561 301,77 zł

 4. Kwotę dotacji udzielonych innym jst 334 668 zł

 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji- nie występowały.Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały.

 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały.

 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały.

 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały.

 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały.

 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały.

 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały.

 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały.Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.

Opinia Rio

 

Budżet Gminy Miejskiej i WPF na 2018 r

1) Uchwała nr XLV/341/2017
2) Uchwała nr XLV/340/2017
3) opinia RIO
4) opinia RIO

Informacja za I pół. 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Opinia RIO o infromacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Informacja za 2016 rok

1) Zarządzenie nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

2) Opinia RIO.
3) Bilans z wykonania budżetu.
4) Bilans jednostki budżetowej.
5) Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Informacja roczna za 2016

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2016r.:

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- nie występowały.

 2. Kwota zobowiązań, o których, mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp- nie występowały.

 3. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst- 616 083,81 zł

 4. Kwotę dotacji udzielonych innym jst- 75 386,46 zł

 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji- nie występowały.

Budżet Gminy Miejskiej i WPF na 2017 rok

 1. Uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok.
 2. Uchwały nr XXIX/222/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 – 2028.
 3. Opinie RIO.

Informacja za I pół. 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Opinia RIO o informacji o porzebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

 

Projekt budżetu i WPF na 2017 rok

1) Zarządzenie 102/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok.
2) Zarządzenie 100/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 – 2028
3) Opinie RIO 

Informacja za 2016 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2016r.:

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- nie występowały.

 2. Kwota zobowiązań, o których, mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp- nie występowały.

 3. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst- 616 083,81 zł

 4. Kwotę dotacji udzielonych innym jst- 75 386,46 zł

 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji- nie występowały.

Informacja za 2015r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2015r.:

1.      Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp- nie występowały.

2.      Kwota zobowiązań, o których ,mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uofp- nie występowały.

3.      Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst- 726 074,72 zł

4.      Kwotę dotacji udzielonych innym jst- 53 443,62 zł

5.      Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji- nie występowały.

Budżet Gminy Miejskiej i WPF na 2016

UCHWAŁA NR XVII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2016 – 2028.

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Chodzież na 2016r.

 

Informacja za I pół. 2015r.

 • ZARZĄDZENIE NR NR NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 27 sierpnia 2015 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Informacja za 2015r.

 1. Zarządzenie nr 27/2016  Burmistrza Miasta Chodzieży z 25 marca 2016 r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.
 2. Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2015 rok.
 3. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

Projekt budżetu i WPF na 2016 rok

 

Budżet Gminy Miejskiej i WPF na 2015

Informacja roczna

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmującą następujące dane za 2014r.

Lp.

Wyszczególnienie:

Kwota:

1

Kwotę wykorzystanych środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u ofp:

 

681 719,59 zł

2

Kwotę zobowiązań, o których ,mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 u ofp:

Nie występowały

3

Kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jst:

588 845,30 zł

4

Kwotę dotacji udzielonych innym jst:

33 100,13 zł

5

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

Nie występowały