Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży. Siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2; 64-800 Chodzież.

 2. Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Burmistrza Miasta Chodzieży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – tj. ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r. poz.631 t.j.)

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartych na art.6 ust.1 lit.f.

 5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art.6 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 5 lat po roku, w którym dokonano rozpatrzenia złożonego zawiadomienia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcjiw sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011r.Nr 14, poz.67).

 8. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art.15 RODO), ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia danych (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO), przenoszenia danych (art.20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).

 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, który wynika z art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015r .Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r. poz.631 t.j..)

 13. Odbiorcami danych jest Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży zgodnie z art.8ustawy z dnia 24 lipca 2015r .Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r. poz.631 t.j.)