Infomacje ogólne

Zgromadzenia publiczne-podstawowe informacje

Zgromadzenia publiczne-podstawowe informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 631)

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Chodzieży

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

tel. centrala 067-2827171

fax. 067-2825701

e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl


Godziny pracy:
poniedziałki: godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorki-czwartki: godz. 7.00 do godz. 15.30
piątek:
godz.7.30 do godz. 14.00

Uwagi

Zgromadzeniemjest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej

 

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

1.organizowanych przez organy władzy publicznej:

2.odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzeniaw taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123)

 

Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia w zawiadomieniu podaje

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzeniajest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzeniadołącza się:

  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzeniaw przypadku jego wyznaczenia;

  • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem

Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

 

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie

 

Inne informacje

Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. W takim przypadku informuje o tym fakcie organizatora zgromadzenia.W trakcie trwania zgromadzeniajego przewodniczący jest obowiązany pozostawać w kontakcie z wyznaczonym przedstawicielem przez organ gminy lub funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia.

Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, ze planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

 

Sposób załatwienia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego podlega ocenie organu gminy pod względem zgodności z ustawą Prawo o zgromadzeniach.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż 96 godzin przed planowaną data zgromadzenia.

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Decyzję o zakazie zgromadzeniauważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzeniawnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.