Jesteś tutaj:   

Imprezy masowe

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej dla organizatorów imprez na terenie miasta Chodzieży

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

2. Załączniki (składane wraz z wnioskiem) określone w art.25 ust.2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz załączniki określone w art.26 ust.2 i 3, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

3. Na żądanie załączniki określone w art.27 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wniosek należy złożyć osobiście bądź pocztą

 4. OPŁATY

Opłata 82,00 zł za wydanie decyzji.

(płatna na konto Gminy Miejskiej w Chodzieży w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddział w Chodzieży

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 lub przesłanie wniosku pocztą.

 6. OSOBY DO KONTAKTU

Rafał Kodrycki tel. 0/67 282-71-71 w. 102 pokój nr 102 (przyziemie Urzędu Miejskiego w Chodzieży)

 7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 8. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 9. PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz.504 ze zmianami)

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635 ze zmianami)