Zajęcie pasa drogowego

Uzgodnienie lokalizacji / przebiegu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie uzgodnienia lokalizacji / przebiegu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chodzieży o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

 • cel zajęcia pasa drogowego,

 • lokalizację, rodzaj i parametry urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

3. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej.

 3. OPŁATY

Uzgodnienie nie podlega opłacie. Jednakże w przypadku złożenia wniosku przez projektanta, działającego w imieniu inwestora na podstawie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Opłata należy uiścić na konto bankowe : Santander Bank Polska S.A.

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Marcin Hedke tel. 0/67 282-71-71 w. 304 pokój nr 304 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie uzgodnienia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór osobisty lub przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania należy składać za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r., poz. 1264),

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.).

 9. INFORMACJE DODATKOWE

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

 1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,

 2. uzgodnienia z zarządcą drogi przez uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;

 3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia i ustalenia za powyższe opłat.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chodzieży o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

 • cel zajęcia pasa drogowego,

 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,

 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

4. Kserokopia uzgodnienia dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę (zgłoszenia).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Wzór wniosku

 3. OPŁATY

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustalono następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 • chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok autobusowych, parkingów – 2,50 zł,

 • jezdni do 20% szerokości - 4,00 zł,

 • jezdni powyżej 20% szerokości do 50% szerokości - 6,50 zł,

 • jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł,

2. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych wyżej ustalono stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,50 zł.

3.W odniesieniu do obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych w miejsce opłat, o których mowa w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 0,20 zł.

4.  Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Opłata należy uiścić na konto bankowe : Santander Bank Polska S.A.

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Marcin Hedke tel. 0/67 282-71-71 w. 304 pokój nr 304 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania należy składać za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264),

5. Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz. 11038).

 9. INFORMACJE DODATKOWE

Za zajęcie pasa drogowego:

a) bez zezwolenia zarządcy drogi,

b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty przedstawionej w punkcie 3.

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia reklamy

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia reklamy.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chodzieży o wydanie zezwolenia na umieszczenia reklamy w pasie drogowym drogi gminnej, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

 • cel zajęcia pasa drogowego,

 • lokalizację, wizualizację i powierzchnię reklamy,

 • termin umieszczenia reklamy,

2. Projekt graficzny planszy reklamowej w kolorze i projekt konstrukcji.

3. Plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy.

 "Załączniki do karty usługi:"

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia reklamy.

Wzór wniosku

 3. OPŁATY

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, celem umieszczenia reklamy ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni::

 • pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego, usług - 1,00 zł,

 • pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł,

 • reklamy - 2,00 zł,

2. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy reklamy mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Opłata należy uiścić na konto bankowe : Santander Bank Polska S.A.

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 

 

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Marcin Hedke tel. 0/67 282-71-71 w. 304 pokój nr 304 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór osobisty lub przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania należy składać za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264),

5. Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz. 11038).

 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,

 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty przedstawionej w punkcie 3.

2. Reklama to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę. (art. 4 ust. 23 ustawy o drogach publicznych);

3. Za powierzchnię reklamy - w rozumieniu art. 40 ust. 6 ustawy z 1985r. o drogach publicznych - należy uznać całą powierzchnię, którą faktycznie zajmuje informacja wizualna (werbalna, graficzna itp.), umieszczona na jakiejkolwiek konstrukcji usytuowanej w pasie drogowym, a jednocześnie w polu widzenia użytkowników drogi. Jeżeli treści reklamowe, nawet tożsame, umieszczone zostały po obu lub po wielu stronach takiej konstrukcji, o wysokości opłaty, o której mowa w tym przepisie, decydować zatem powinna łączna (dwu- lub wielostronna) powierzchnia, którą informacje te zajmują. (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007r., III SA/Wr 31/07);

4. Jeżeli tablica zajmująca pas drogowy stanowi dla jej odbiorców informację o rodzaju działalności gospodarczej i miejscu jej wykonywania, to stosownie do przepisu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tablica taka będzie stanowiła reklamę, na umieszczenie której jej właściciel obowiązany będzie uzyskać zezwolenie, jak wymaga tego art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2007r., VI SA/Wa 2246/06);

Jeżeli strona umieściła szyld reklamowy w ten sposób, że naruszał on przestrzeń nad drogą publiczną, a więc znajdował się on w pasie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych i nie uzyskała odpowiedniego zezwolenia zarządcy drogi w tym przedmiocie, to spełnione zostały przesłanki określone w art. 40 ust. 12 tej ustawy, przewidujące wymierzenie kary pieniężnej w wypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego. (wyrok NSA z dnia 2 marca 2006r., I OSK 565/05);

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chodzieży o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

 • cel zajęcia pasa drogowego,

 • lokalizację, rodzaj, wymiary i powierzchnię urządzeń infrastruktury technicznej,

 • termin umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

3. Kserokopia uzgodnienia dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę (zgłoszenia).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

Wzór wniosku

 3. OPŁATY

1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ustalono następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

 • dla obiektów i urządzeń ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjnych - 20,00 zł,

 • dla pozostałych obiektów i urządzeń – 100,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczania urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia wpasie drogowym.

3. Opłatę roczną za lata następne umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, uiszczać należy w terminie do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Opłata należy uiścić na konto bankowe : Santander Bank Polska S.A.

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Marcin Hedke tel. 0/67 282-71-71 w. 304 pokój nr 304 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór osobisty lub przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania należy składać za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264),

5. Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz. 11038).

 9. INFORMACJE DODATKOWE

Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,

 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty przedstawionej w punkcie 3.