Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie decyzji

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane:

  • imię i nazwisko lub nazwę interesanta,
  • adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • datę i podpis interesanta (prosimy równieżo podanie telefonu kontaktowego),
  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy wraz z obszarem przewidzianym  do analizy, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (granica obszaru nie mniejsza niż 50 m w okół działki budowlanej), w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych równieżw skali 1:2000 (4 egz.);
  • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a takze innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby równieżsposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Do wniosku należy dołączyć:

Kserokopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy jest ona wymagana na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zagwarantowanie, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (np. kserokopia warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej).

Ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo.

Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

"Załączniki do karty usługi:"

3. OPŁATY

107,00 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

17,00 zł - za pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Obowiązek zapłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach:

nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego.

Płatne na konto: Urząd Miejski w Chodzieży BZ WBK S.A. Oddział w Chodzieży Nr 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932  lub w kasie urzędu, parter

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę e-PUAP.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Danuta Stachowiak tel. 0/67  282-71-71 w. 415 pokój nr 412 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku bardziej złożonych spraw do 60 dni, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych. Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie.

Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile (ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła).

Termin wniesienia odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży.

8. PODSTAWA PRAWNA

kodeks postępowania administracyjnego
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustawa o opłacie skarbowej

9. INFORMACJE DODATKOWE

O wydanie decyzji może wystąpić każdy.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenia wniosku) jej zapłaty w kasie Urzędu Miejskiego
Do wniosku można dołączyć 1 egz. aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla działki objętej inwestycją oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek sąsiednich.