Uzyskanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Uzyskanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej


 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 Wydanie zezwolenia

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim Chodzież, Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. nr 410,

Wniosek można napisać odręcznie, uwzględniając informacje zawarte na dostępnym druku.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy dołączyć:

  • Aktualny odpis z księgi wieczystej (oryginał wydany nie wcześniej niżmiesiąc przed złożeniem wniosku) w której wpisano zabezpieczenie hipoteczne lub odpis z księgi wieczystej lokalowej (dotyczy właścicieli lokali);
  • Kserokopię dowodu wpłaty reszty należności z oryginałem do wglądu;
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia;

 "Załączniki do karty usługi:"

 3. OPŁATY

Opłata pobierana w sądzie

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Anna Zmudzińska tel. 0/67 282-71-71 w. 413 pokój nr 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży) - przekształcenia

Renata Cieślik tel. 0/67 282-71-71 w.412 pokój 410

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zezwolenie wydawane jest w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie nie przysługuje.

 8. PODSTAWA PRAWNA

kodeks cywilny

ustawa o gospodarce nieruchomościami

ustawa o opłacie skarbowej