Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowej

Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowej

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie decyzji

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie decyzji rozgraniczeniowej sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę interesanta,
 • adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • położenie i nr działki,
 • datę i podpis interesanta,
 • podanie danych dotyczących wykonawcy prac rozgraniczeniowych,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

Prosimy równieżo podanie telefonu kontaktowego,

Wzór wniosku dostępny jest:

 • w pokoju nr 410 (II piętro) w Urzędzie,

Do wniosku należy dołączyć:

I ETAP:

 • Aktualne dokumenty potwierdzające tytuły prawne do nieruchomości.
 • Kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia.
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków - oryginały.
 • Kserokopię uprawnień zawodowych geodety wraz z jego wstępną zgodą na wykonanie czynności technicznych.
 • Aktualne dane adresowe właścicieli rozgraniczanych nieruchomości.
 • Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

II ETAP:

 • Dokumentację z rozgraniczenia nieruchomości.

Powyższe dokumenty muszą być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. OPŁATY

17,00 zł - opłata za pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
10,00 zł opłata za wydanie decyzji

Obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej Płatne na konto: Urząd Miejski w ChodzieżyBZ WBK S.A. Oddział w ChodzieżyNr 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932  lubw kasie urzędu, parter

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę e-PUAP.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Elżbieta Majchrzak tel. 0/67  282-71-71 w. 413 pokój n4 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

I ETAP - do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
II ETAP - do 14 dni od daty złożenia dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości.

Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

8. PODSTAWA PRAWNA

kodeks postępowania administracyjnego
ustawa o gospodarce nieruchomościami
ustawa o opłacie skarbowej

9. INFORMACJE DODATKOWE

1. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa wnioskodawca.

2. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana jest z urzędu do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Chodzieży (Wydział Cywilny).

3. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest Sądowi Rejonowemu w Chodzieży (Wydział Ksiąg Wieczystych).