Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Uzyskanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości


 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  • Wniosek o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - wniosek ten składają osoby, których sytuacja finansowa nie pozwala na jednorazowe uiszczenie opłaty za przekształcenie .

Do wniosku o przekształcenie należy dołączyć:

Aktualny (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia;

Aktualny (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) odpis z księgi wieczystej lokalowej - dotyczy właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego;

Kopia dokumentu potwierdzającego nabycie prawa użytkowania wieczystego (umowa kupna-sprzedaży, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, decyzja administracyjna, umowa zamiany, orzeczenie sądu);

Dokumenty potwierdzające następstwo prawne w przypadku osób, które prawo użytkowania wieczystego nabyły w drodze dziedziczenia (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia);

Aktualny odpis KRS-u (wydany nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia wniosku) - dotyczy osób prawnych;

Inne dokumenty potwierdzające stan faktyczny i prawny - jeżeli istnieją;

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji;

 "Załączniki do karty usługi:"

 3. OPŁATY

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji;

Ponadto opłata ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (opłata ta może być na wniosek

zainteresowanego rozłożona na raty, których spłata podlega zabezpieczeniu hipotecznemu, a koszty tego zabezpieczenia pokrywa wnioskodawca).

Obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej Płatne na konto: Urząd Miejski w Chodzieży BZ WBK S.A. Oddział w Chodzieży Nr 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932  lub w kasie urzędu, parter.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Anna Zmudzińska tel. 0/67  282-71-71 w. 413 pokój nr 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku - do tego terminu nie wlicza się okresów zawieszeń postępowania oraz opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję (oczekiwanie na wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę).

Wnioskodawca o zawieszeniu biegu terminu do załatwienia sprawy lub przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Odbiór osobisty lub przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji Burmistrza stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta  Chodzieży w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. PODSTAWA PRAWNA

kodeks postępowania administracyjnego

ustawa o gospodarce nieruchomościami

ustawa o opłacie skarbowej

ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 9. INFORMACJE DODATKOWE

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi (czyli Gminie Miejskiej) opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Opłatę tę ustala się w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Opłata za przekształcenie stanowi różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Burmistrza Miasta Chodzieży o przekształceniu bądź odmowie

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ostateczna decyzja o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej. Wpisanie decyzji do księgi wieczystej jest obowiązkiem nowego właściciela nieruchomości. Z tego tytułu w Sądzie pobierana jest opłata z tytułu wpisu do księgi wieczystej (ok. 200 zł)