Ustanowienie użytkowania

USTANOWIENIE UŻYTKOWANIA NA GRUNTACH GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY (OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE)

1.       Zakres Świadczonej usługi
Ustanowienie użytkowania w formie aktu notarialnego
2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
Wniosek o ustanowienie użytkowania;
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji, o czym strony zostaną poinformowane przez organ.
3.       Opłaty:
Opłaty nie pobiera się od złożonego wniosku.
4.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.
5.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Anna Golis.
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: golis.anna@chodziez.pl.
6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:
Sprawa kończy się umową zawartą w formie aktu notarialnego, bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku. Organ załatwia sprawę w sposób możliwie niezwłoczny po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia, przy zachowaniu procedur którymi organ jest związany.
7.       Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
8.       Podstawa prawna:
Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9.       Informacje dodatkowe:
Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, przy ustanowieniu którego zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeks cywilny. Umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego. Ustanowienie użytkowania następuje odpłatnie.
10.     Druki do pobrania:
Wniosek o ustanowienie użytkowania.