Ustanawianie służebności gruntowej

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

1.       Zakres świadczonej usługi
Ustanowienie służebności gruntowej
2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej;
załącznik graficzny ze wskazaną propozycją granic ustanawianego prawa;
dokument pełnomocnictwa - w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji, o czym strony zostaną poinformowane przez organ.
3.       Opłaty:
Opłaty nie pobiera się od złożonego wniosku.
4.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.
5.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Anna Golis.
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: golis.anna@chodziez.pl.
6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:
Sprawa kończy się umową zawartą w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania. Organ załatwia sprawę w sposób możliwie niezwłoczny po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
7.       Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
8.       Podstawa prawna:
Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;
Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
Ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej;
Uchwała nr XL/303/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej w Chodzieży.
9.       Informacje dodatkowe:
Ustanowienie służebności na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży następuje odpłatnie. Odpłatność ustanawiana jest jednorazowo. Wnioskodawca ponositakże wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych.
10.      Druki do pobrania:
Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej.