Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

1.ZAKRESŚWIADCZONEJUSŁUGI

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 

2.WYMAGANEDOKUMENTYDOZAŁATWIENIASPRAWY

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,

 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

 • ważny dowód osobisty  - do wglądu,

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

 

3.OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie zaświadczenia - 38 zł

 • pełnomocnictwo do odebrania zaświadczenia, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) - 17,00 zł.


Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  nr konta: Santander Bank Polska S.A. 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 • kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego

4.MIEJSCEZŁOŻENIADOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

5.OSOBYDOKONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

 

6.SPOSÓBITERMINZAŁATWIENIA

Właściwość urzędu stanu cywilnego:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.

Osoby uprawnione:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.

Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.

Osoba uprawniona może upoważnić inną osobę jedynie do odebrania zaświadczenia. 

Wydanie zaświadczenia przez konsula:

Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin ważności zaświadczenia:

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Wówczas w celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub przed konsulem.

 

 

7.TRYBODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Chodzieży, Wydziału Rodzinnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

 

8.PODSTAWAPRAWNA

 • Art. 83, art. 145.1. pkt.4 Prawo o aktach stanu cywilnego 

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 • Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej