Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Sprostowaniu lub uzupełnieniu


2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 • wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty - do wglądu,

 

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu lub uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.


3. OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/ uzupełnieniu - 39 zł.,

 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone (więcej w uwagach) - 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży, nr rachunku BZWBK 97 10 90 1317 0000 0000 3101 1932

 • w kasie urzędu


4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

 Osoby uprawnione:

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

- osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,

- osoba mająca interes prawny,


5. OSOBY DO KONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Izabela Wylegała tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Czynność materialno-techniczna .

Po złożeniu kompletu dokumentów - bez zbędnej zwłoki.


7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo o uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 35 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm

9. INFORMACJE DODATKOWE

Właściwość urzędu stanu cywilnego:

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Osoby uprawnione:

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

- osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,

- osoba mająca interes prawny.