Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

1.ZAKRESŚWIADCZONEJUSŁUGI

Sprostowaniu lub uzupełnieniu

 

2.WYMAGANEDOKUMENTYDOZAŁATWIENIASPRAWY

 

 • wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty - do wglądu,

 

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu lub uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

 

3.OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/ uzupełnieniu - 39 zł.,

 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone (więcej w uwagach) - 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  nr konta: Santander Bank Polska S.A. 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 • kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

4.MIEJSCEZŁOŻENIADOKUMENTÓW

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

 Osoby uprawnione:

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

- osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,

- osoba mająca interes prawny,

 

5.OSOBYDOKONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

 

6.SPOSÓBITERMINZAŁATWIENIA

Czynność materialno-techniczna .

Po złożeniu kompletu dokumentów - bez zbędnej zwłoki.

 

7.TRYBODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo o uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8.PODSTAWAPRAWNA

 • Art. 35 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

9.INFORMACJEDODATKOWE

Właściwość urzędu stanu cywilnego:

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Osoby uprawnione:

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

- osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,

- osoba mająca interes prawny.