Rejestracja zgonu

Rejestracja zgonu

1.ZAKRESŚWIADCZONEJUSŁUGI

Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie odpisu

 

2.WYMAGANEDOKUMENTYDOZAŁATWIENIASPRAWY

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,

 • dowód osobisty osoby zmarłej,

 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora - w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,

 • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon - do wglądu,

 • paszport osoby zmarłej,

 • książeczka wojskowa osoby zmarłej,

 • wniosek o nieodpłatne wydanie odpisów aktu zgonu (wydawany na miejscu w USC)

 

3.OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu zgonu,
 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

 

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu zgonu - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

 • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone - 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  nr konta: Santander Bank Polska S.A. 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 • kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

4.MIEJSCEZŁOŻENIADOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

5.OSOBYDOKONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

 

6.SPOSÓBITERMINZAŁATWIENIA

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

 

7.TRYBODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

8.PODSTAWAPRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu 

 

9.INFORMACJEDODATKOWE

Osoby obowiązane do zgłoszenia zgonu

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić pełnomocnictwa innej osobie.

W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny i ewentualną datę i miejsce zawarcia małżeństwa.


Właściwość urzędu stanu cywilnego

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

 

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
Decyzję w prawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy wydaje:
Starostwo Powiatowe w Chodzieży.