Nadanie dziecku nazwiska męża matki (art. 90 K. R. O.)

Nadanie dziecku nazwiska męża matki (art.90 K.R.O.)

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.


2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,

 • ważne dowód osobisty  - do wglądu,

3. OPŁATY

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska nie podlega opłacie skarbowej.


4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.


5. OSOBY DO KONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Izabela Wylegała tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Po złożeniu kompletu dokumentów - bez zbędnej zwłoki


7. TRYB ODWOŁAWCZY

Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


8. PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).

 • Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U z 2012, poz. 788 nr 1529 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

 • Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz.235 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)


9. INFORMACJE DODATKOWE

 • Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat do nadania mu nazwiska potrzebna jest jego zgoda.

 • Nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów.


Oświadczenie o nadaniu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.